Wednesday, 16 March 2016

Champhai

Prif ran ein taith i Mizoram oedd cymryd rhan yn y 56th Kristian Thalai Pawl General Conference. Cynhadledd Gristnogol sy'n cael ei chynnal bob yn ail flwyddyn mewn lleoliade gwahanol ar draws Mizoram. Tebyg i sdeddfod ond yn dwymach a sdim walie ar y pafiliwn! Cwpwl o stodnine rownd yr ochre a'n sicr iawn dim alcohol! 


Dros y dyddie on ni yn h gynhadledd fe wnaethom ni berfformio tua 8 gwaith (wedi colli cyfri â bod yn onest!). Ro'dd gwasanaethe yn y bore pnawn a nos a fellowship yn dilyn ar ôl y gwasaneth nos - cyfle i fwynhau amryw berfformiade heb fod yn strict fel mewn gwasaneth. 

Wy ddim am fynd ati i ddisgrifio'r perfformiade gwahanol i chi, ond wy am drial rhoi blas o'r profiad cyffredinol i chi. Ma'r Mizos yn dwlu canu. Ma fe'n rhan annatod o'i gwasanaethe nhw, am hanner awr cyn unrhyw wasaneth bydd na ganu emyne - band neu backing track; person yn galw geirie'r penillion mas fel bo pawb yn gwbo be sy'n mynd mlan (ma nhw'n aml iawn yn ailadrodd emyne dair ne beder gwaith os yw pethe'n mynd yn dda); drwm traddodiadol yn cadw curiad; a dawnsio i foli Duw mewn cylch o flaen y gynulleidfa (odd gan bob Eglwys welsom ni ardal i ddawnsio o flaen y gynulleidfa) - a dodd y gynhadledd ddim gwahanol, ond bod popeth ar raddfa ENFAWR! 

Ar y dydd Sul, y diwrnod ola, rhwng y bobl oedd yn eistedd yn y Pandal (y Pafiliwn) ac yn gwylio/gwrando o'r tu fas, odd na 43,000 o bobl. Ma hwna'n LOT o  bobl mewn un lle yn canu (mewn tiwn fyd!). 

Odd hi'b brofiad anhygoel cael bod yn rhan o hyn i gyd, waeth beth oedd teimlade crefyddol pobl, odd pawb yn gytun fod y profiad yn hollol anhygoel. Odd na deimlad mawr o gyfeigarwch a chariad, a fuon ni'n rhan o'r dawnsio sawl gwaith!

Un peth oedd yn anghyfarwydd iawn i fi, ac i'r rhan fwyaf o ni oedd beth oedd yn digwydd wedi i'r emyne ddod i ben, ac yn ystod y gwasaneth. Rodd pobl dan deimld yr ysbryd ac yn gweiddi ac yn colli rheolaeth, gan gynnwys gwneud roly polys (holy polys), dawnsio, rhedeg a gorwedd yn ddiymadferth ar y llawr. Does dim modd esbonio hyn yn fwy na na, mae na fideos, ond 'needs to be seen to be believed' fi'n credu!

Diolch byth rodd na gyfleuster cyfieithu ar gael i ni a'r 'fraternal delegates' eraill nad oedd yn deall iaith y Mizo, felly ro'n ni'n gallu dilyn y pregethe awr o hyd yn ddigon rhwydd....

Bydd dau beth pendant iawn yn aros yn y nghof i, a gweddill y côr o ran ein perfformiade yn Champhai. Tydi a Roddaist a Bridge Over Troubled Water. 

Does na ddim cymeradwyo fel rhan o wasanaethe, dyna oedd y rhybudd on ni di cal. It's not done. Peidiwch disgwyl e, byddan nhw'n mwynhau ond does neb yn cymeradwyo. Fel bydd rhai o chi'n gwybod mae na Amen aruthrol ar ddiwedd Tydi a Roddaist; a phan ganon ni hwna yn y gynhadledd, odd e'n sbeshal. Gorffen canu, teimlo'n ymeising, rymbl o siarad gan y gynulleidfa wedyn ton o gymeradwyeth yn dod o gefn y gynulleidfa. Gwych. Yn ôl y sôn, rioed di digwydd o'r blan. 

Bridge over troubled warer odd y perfformiad olaf i ni yn y gynhadledd. Rhaid i chi weld y fideo i werthfawrogi hwn yn well (nai rhoi dolen pan fydd e ar youtube) Ath y goleuade dros y gynulleidfa bant tua chwarter ffordd mewn i'r gân (sneb yn siŵr pam), mlaen a ni, a dyma pawb yn y gynulleidfa'n dod â'u ffone mas. Odd hi fel môr o sêr yn disgleirio mas na. Profiad od a gwych a ridicilys! Neiff na byth ddigwydd to!!

Na ddigon am nawr. Dal lot mwy i ddod! (Fi off i Awstria nawr - rhan nesa pan fydda i nôl!!)


Thursday, 10 March 2016

Aizawl

Ar ôl siwrne ddiddorol iawn yn y bws melyn o faes awyr lengpui i Aizawl ar hyd hewlydd bach iawn a chul... 
...fe gyrhaeddon ni y Synod Conference Centre lle'r on ni am un noson. Ar ôl gwasneth yn y capel cysylltiedig, gan gynnig perfformiad bach impromptu, bant a ni i gael pryd o fwyd traddodiadol Mizo - reis, daal, cig, tato a cauliflower sbeislyd a salad o lysie amrywiol. Rhywbeth fydden ni'n ei fwyta'n aml IAWN dros yr wythnos nesaf!

Ben bore Iau mlaen a ni i'r bws am siwrne oedd fod yn naw awr, gymrodd dros ddeuddeg. Mewn bws. Ar hyd hewlydd bychain bach cul a dwstllyd. Gyda miloedd ar filoedd o berereinion ar y ffordd i gynhadledd gyffredinol y Kristian Thalai Pawl yn Champhai. 

Odd y siwrne yn un o'r rhai mwyaf diddorol ac araf erioed. Ar hyd hewlydd odd a mwy o potholes na hewlydd Caerdydd. Gan bod cymaint o draffig odd na adege lle oedden ni ar sdop yn gyfan gwbl, ac wrth gwrs rodd hyn yn gyfle am singsong bach cyflym i basiomr amser!

Fe wnaethom ni sdopio i gael cinio yn nhŷ nifer o weinidogion yr eglwys bresbyteraidd oedd yn agor eu cartrefi i ni. Roedd lle wnaethom ni sdopio i gael cinio hefyd yn ysgol, ac yn gyfnewid am gân neu ddwy fe wnaethon nhw berfforio dwy ddawns draddodiadol Mizo i ni. 

Erbyn cyrraedd yn Champhai roedd pawb wedi blino'n lân, felly gafon ni fwyd a lawr i'r Pandal (meddyliwch am bafiliwn sdeddfod enfawr heb ochre) am sound check cyflym wedyn gwely cynnar. Bydd hanes y gynhadledd i ddilyn. 

(Ar hyn o bryd ni yng Nghalcutta yn aros i hedfan i Dubai....)


Monday, 7 March 2016

Kolkota

AM BROFIAD.

So, rewind nol i gyrradd Heathrow fore Llun i wybod fod e'n flight am fod 85 munud yn hwyr, sef faint o amser oedd am fod gyda ni o layover yn Dubai. Lwcus llwyddwyd ein cael ni gyd ar flight Qantas, oedd yn gadel awr a hanner yn gynt na'n flight wreiddiol. Queue 19 o ni'n ryshan drwy Heathrow. Gallen ni ddim bod wedi gofyn am flight gwell! Attendants hyfryd a dwy sedd yr un os on ni ishe! 

Teg dweud bod y flight mlaen i Galcutta ddim hanner cystal. Llawn dros ben ac oer! 

Ta waeth, wedi cyrraedd Kolkota, cwbwl oedd i'w wneud oedd dal tacsi. Dyna oedd profiad. Pedwar (gan gynnwys oleia un dyn gydag unrhyw ferch) a chesys mewn tacsi bach am beth odd fod siwrne awr i'r gwesty. Not so ar gyfer ein tacsi bach ni. Gymrodd hi bron i ddwyawr i Rhydian, Osian, Llio a finne i gyrradd y gwesty. Odd y boi tacsi ar goll. Gyrhaeddon ni yn y pen draw ar ôl lot o holi pobl leol a'r pedwar o ni'n poeni fwyfwy! 

Wedyn rodd hi'n amser i 19 o Gymry blinedig fynd i weld y ddinas - Victoria memorial, St Pauls Cathedral (a chanu yn y ddau le wrth gwrs), Mother House - lle'r oedd y Fam Theresa yn byw. Lle hynod a heddychlon o'i gymharu â gweddill y ddinas. 

Erbyn i ni gyd gael pryd o fwyd yn y nos odd pawb mor flinedig on ni gyd yn y gwely erbyn 9!

Erbyn sgwennu hwn ry'n ni newydd lanio yn Aizawl ym maes awyr Lengpui a ma hi'n amser cinio ddydd Mawrth 2 Mawrth. Tan y tro nesa!

ON. ar adeg postio mae hi'n ddydd Llun 7 Mawrth a nawr ni'n cael wifi am y tro cynta ers gadel Kolkota!