Sunday, 3 October 2010

nol yn y byd go iawn

Wy wedi bod nol yn y gwaith ers dros fis nawr, a rhaid gweud, wy'n rili setlo nol yn gwd ac yn mwynhau cal gwaith i'w wneud. Ar ôl bod yn America am flwyddyn yn gwneud bron dim byd am y cyfnod i gyd, o’n i'n wirioneddol poeni y bydde hi'n anodd iawn i fi fynd yn ôl i'r gwaith ac actually gwneud gwaith. Ond gan mod i wedi cael dyrchafiad o fath/swydd newydd, ma mwy na digonedd o waith da fi i wneud a wy'n mwynhau i wneud e. Fi yw Cynorthwy-ydd yr Iaith Gymraeg Cyngor Caerdydd, dirprwy i Swyddog yr Iaith Gymraeg. Yn ogystal â chyfieithu weithiau, fi'n gweinyddu ac yn y blaen ac yn gweithredu Cynllun Iaith y Cyngor. So wy'n cadw'n hunan yn fishi a dyw e ddim wedi bod yn anodd dod 'nôl mewn i'r swing o gwbl.

Ond trwy bo fi'n gorfod neud gwaith drw'r dydd bob dydd, wy'n colli mas ar beth o’n i'n mwynhau neud yn y peth o'r amser sef trydar a blogio am bopeth a phobun!

Ta p'un, wy di ffindo amser i flogio ar ddydd Sul fel heddiw.Cafwyd noson a hanner neithiwr yng nghwmni fy hoff (fy unig) frawd a'i ffrinidie ef o'r gwaith. bu dawnsio, ac ifed a chal yn socian gan y glaw ond joio nonetheless!

Heddi bu coginio bwyd ar gyfer heno, ffowlyn gan Jamie Oliver a choli blodyn caws a brococoli a la sioden. ma'r Fig tart dal yn y ffwr, so we shall see what it brings cyn pen dim o amser. ciao am y tro!

Monday, 27 September 2010

Caws

So penwythnos ma fues i i'r wyl gaws yng Nghastell Caerdydd, on i wedi bod yn dishgwl mlan am oesoedd pysoedd, and boy did it live up to my expectations. Cymaint o gaws a chymaint o seidr blasus blasus.

Nes i sylweddoli mai caws yw un o'r ung bethe allen i ddim byth rhoi lan. Ma cyment o gaws da fi yn y ty, ma digon da fi i bara nes Nadolig. Love it.

I fod yn onest deps doim byd arall yn digwydd yn yn fywyd i ar y funud, a does dim da fi i weud, so tata tan toc.

Thursday, 16 September 2010

trafnidiaeth gyhoeddus

Oce, so ma unrhywun sy'n yn adnabod i yn gwbod mod i bach o buff trene. Dim buff yn yr ystyr mod i'n gwylio trene ac yn eu hadnabod nhw ayb, ond wy'n teithio ar y trên bron a bod bob dydd. Wy'n teithio i'r gwaith bob dydd ar y trên ac yn aml yn mynd mewn i'r dref neu lawr i'r Bae ar y penwythnos. Fi'n lico meddwl hefyd mod i'n berson itha 'gwyrdd', wnai ddim defnyddio'r car heblaw bod gwir angen (gan bod y trên mor gyfleus, mond 4 munud lawr yr hewl ma'r orsaf), fi'n ailgylchu ac ailddefnyddio ac yn tyfu llysie a ffrwythe yn yr ardd, a flwyddyn nesaf bydd na rhandir hefyd i dyfu mwy o gynnrych.

ond ta beht nid pwynt y blogiad hwn yn sôn am pa mor wyrdd ydw i. Y bwriad yw trafod y trene. yn enwedig trennau Arriva Cymru ar y Linellau'r Cymoedd. Ma pris tocyn un ffordd o Landaf i Fae Cardydd yn £2.10 a thocyn dwy ffordd yn £2.90. Yn amlwg fel arfer fi'n mynd i ac yn dod nol o'r gwaith felly bydde tocynh dwy ffordd yn gwneud synnwyr. Sy'n dod â chyfanswm wythnos waith i £14.50. Sydd ddim yn ddrud, a llai fetio'i fod e'n rhatach na gyrru i'r gwaith bob dydd. Ac mae e'n gwneud mwy o synnwyr ymhob ffordd (achos traffig gwirion Caerdydd, ma'n cymryd awr i fi yrru 5 milltir i'r gwaith os odw i'n gadael y tŷ am 8). Ond aha, gwrandowch, wy'n gallu prynu tocyn wythnos sy'n ddilys am saith diwrnod am £10.70. Sy'n arbed £3.80 yr wythnos i fi o leiaf, a wy'n gallu defnyddio'r tocyn i fynd unrhywle rhwng Radur a Bae Caerdydd basically sy'n wych, so wy'n gallu arbed lot mwy.

Ond dyma dwi'n bwrw ato fe (diolch am aros da fi, OS y'ch chi wedi hynny yw....) wy'n prynnu tocyn wythnos achos pe rhywun yn dod i foyn am docyn bob siwrne ar y tren bydde fe werth e, ond anaml iawn ma na gondyctyr yn dod o gwmpas y trên i edrych ar docyne. Does dim barriers yn Llandaf na'r Bae felly does dim rhaid i fi gael tocyn i fynd ar y platfform nac ar trên. Ma na foi bach yn Llandaf yn gwerthu tocynnau, ond dyw e didm yn checio tocyne, so sdim rhaid prynu wrtho fe.

Yn aml dros yr wythnose diwethaf wy wedi meddwl y basen i wedi gwario llai o arian pe bai fi ond wedi prynu tocyn pan nath rhywun ofyn i fi am un. Y nghwestiwn i yw, pam NAD yw'r conductors yn checio tocynne wrth fynd o gwmpas, nid dim ond y gofyn pwy sydd ishe tocyn. A gallen i fod yn anghywir fan hyn, ond pe bai bariers ar bob grosaf yn gorfodi pawb i gael tocyn, bydde dim llai o bobl yn defnyddio'r trên o ddydd i ddydd (pobl yn teithio i'r gwaith ayb), a bydde;r cyfran o bobl sy'n prynu tocyn yn cynyddu ac felly bydde gyda nhw fwy o arian i wario ar gael mwy o drenau ar y leins. Achos, ma na gyment o bobl yn defnyddoi'r trene, ac yn aml iawn, yn ystod yr amsere prysuraf, dau gerbyd sydd i bob trên! Ni'n byw ym mhrifddinas Cymru, dinas ifancaf Ewrop ac un o'r dinasoedd sy'n tyfu a datblygu fwyaf ar hyn o bryd. So pam bod ein trafnidiaeth gyhoeddus ni mor behind the times? 


Sai'n moyn pregethu, ond wy'n credu i bod hi'n amlwg bod strwythur trafnidiaeth gyhoeddus Cymru, ac yn benodol Ceardydd yn ein dal ni nol. Wy'n falch ac yn ddiolchgar mod i'n GALLU defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn hawdd, ac mae e'n mynd ar yn nerfe i pan fo pobl yn gwrthod gwneud neu ddim yn elwa o wasanaeth sy'n gyfleus iddyn nhw. Ond dyw hwna ddim i weud mod i'n meddwl fod y system yn berffeth nac hyd yn oed yn dda o bell ffordd. Ma angen mwy o gyllid a strwythur ar drafidiaeth gyhoeddus, neu does dim ots faint o ddatblygu wnewn ni, byddwn ni fyth yn wlad nac yn ddinas lewyrchus achos fydd pobl ddim yn gallu mynd o un lle i'r llall.

Rant drosodd, be chi'n meddwl am y sefyllfa yng Nghaerdydd neu'ch ardal chi?!

Monday, 13 September 2010

nol i flogio

Wy wedi gweld ishe blogio ers i fi ddychwelyd o America. Felly wy am barhau i wneud, os wnewch chi ngodde i! Sai'n siŵr beth fydd da fi i'w weud, ond cewn ni weld!

Wy wedi bod yn dost dros y penwthnos a wy dal ddim yn iawn, so wy gytre heddi. A wy'n dala lan da teledu weles i ddim dros y penwthnos. Wy wedi wocho Merlin yn barod - clasur, falch bod y gyfres newydd yn addo bod cystel â'r un flaenorol. Wy hefyd newydd wylio Pen Talar. Ma hwn hefyd yn addo bod yn dda. Pennod gyntaf wych, a wy'n gobeithio y gwneiff e les i S4/C a gorfodi safon y rhaglenni lan a chodi nifer y gwylwyr.

Ta beth, sdim egni da fi i flogio mwy heddi, ond wy yn llwytho llunie taith Gwenllïan a finne o gwmpas America ar facebook os ych chi am gal pip!

ciao am nawr

Tuesday, 8 June 2010

dod i ddiwedd y daith

Wel tra mod i'n dod i ddiwedd y nhaith i fan hyn ym Mhrifysgol Rio Grande, ma nhaith i gyda f'annwyl chwaer ar fin dechre!

Fe waneth Cerith ofyn i fi sgennu crynodeb o'r flwyddyn a'n argraffiade i ro'n i wedi dechre gwneud cyn iddo fe ofyn. Ond ma'r bali peth ar yn laptop marw i yn anffodus. WY'n siwr gaf i amser i'w ailsgwennu os nagoes modd ei adfer e o'r laptop, ond tan hynny, wy ddim am geisio'i ailgreu e. On i wedi sgwennu 2,000 o eirie bron :(

Ta beth wy ddim am ddiflannu o'ch sgrinie chi am sbelen fach to. Ewch i flog LliaNoni i ddilyn ein taith ni o dalaith i dalaith. Ma Lli wedi postio ei blogiad cyntaf, so cewch i weld be sy da hi i'w ddweud!

Wy'n addo rhoi postiad cloi i'r blog ma yn ddwyieithog pan fydd amser da fi, yn gynt yn hytrach na'n hwyrach gobeithio, so cofiwch jecio nol. Ma'r blog byg wedi cal gafel arnai fyd so wy'n siwr y byddai'n parhau i flogio, ar flog arall masiwr, ond cadwch ych llyged mas bobl, dyw Sioden ddim wedi gadael yr adeilad eto....

Thursday, 3 June 2010

laptop

Wel ma mynd o ddau flogiad yr mis i ddau flogiad yr wythnos yn itha cynydd rili nagyw e! Y rheswm pena yw bod yn laptop bach i wedi marw fi'n crewdu :( Wedi mynd a fe at y bobl cyfrifiaduron ar y campws heddi, a ma da fe 'bad hard-drive' yn ôl y boi. Ma fe am drial cal popeth oddi ar yr hard drive, so gobeithio fyddai ddim wedi colli gormod o sdwff. Ma'r rhan fwyaf o'n lunie i mewn manne erill fyd, sy'n beth da, ond sneb byth ishe colli dim tho nagos!

So wy'n aros i weld faint bydd e wedi gallu salvageo erbyn diwedd y dydd, ac yn croesi bysedd!, plis croeswch nhw fyd!!!

Hefyd os ych chi am ddiolyn fy anturiaethau i a Gwenllïan drwy'r amerig, ewch i llianoni.blogspot.com

Tuesday, 1 June 2010

wps

Wel wy ddim wedi neud mor dda yn cadw'r blog lan yn ddiweddar yn anffodus, sori bawb sydd wedi bod yn ishta ar flaene eu sedde'n aros am y postiad nesa!!! Ta beth, fel y'ch chi siwr o fod yn gwbod, y rheswm wy ddim wedi postio yw achos bod dim byd wedi digwydd, NID achos bod cyment yn mynd mlan mod i ffili dala lan da popeth! Wel bydd popeth yn newid cyn bo hir.....

Ma Gwenllïan yn cyrradd mewn wyth dwrnod a bydd e'n teithio ni'n dechre pryd ny! Fi ffili aros! Mond 4 dwrnod o sydd da fi ar ôl yn y gwaith, gan bod ni erbyn hyn yn gweithredu ar orie haf y brifysgol, sef 7am tan 5.30pm dydd Llun i ddydd Iau a dyddie Gwener off. Odd hi'n Memorial day ddoe, felly gethon ni benwthnos pedwar dwrnod ac wythnos tri dwrnod wthnos ma! BARGEN!!

Wy ddim yn rhagweld lot o flogio rhwng nawr a phryd ny, ond wy'n gobitho alla i addo y byddwn ni'n blogio yn ystod ein mis o deithio o Columbus i New Orleans ac o Austin i LA!!

Friday, 21 May 2010

bron ar y ffordd

I'r rhai o chi'n sy'n cadw trac ar ddifelopmynts y daith sydd i ddod, ma Gwenllïan a fi wedi bwcio 3 gwesty hyd yn hyn. Dau ar yr atciwal daith ac un yn columbus y noson ma hi'n cyrradd. Ma hi'n hedfan mewn i Cincinnati, ond mond dwyawr yw e o fan na i Golumbus (llai o amser na me'n cymryd i ddod nol i fan hyn), ac felly ry'n ni'n mynd lan na am noson i weled Ms Lowri Sion a champws gwych Ohio State University. yaaa!

Y gwestai erill ry'n ni (fi) di bwcio yw yn Memphis a New Orleans. Y ddau wel o fewn ein byjet o $100 y noson, a ma'r un yn N'Orleans reit ar Bourbon Street, bargen! Mond bwcio gwesty Nashville sydd angen nawr cyn i ni adel, a byddwn ni'n SORTed! WOOP WOOP

Wednesday, 19 May 2010

Y daith

Wel ma pethe'n rili dechre cwmpo mewn i'w llefydd nawr ar gyfer fy nhaith i a Gwenllïan mis nesa! Ni wedi bwcio car o Cincinnati i Denver ac o Sacramento i LA a thocyne tren o Denver i Sacramento. Ma'r daith yn mynd rhywbeth fel hyn. Ond byddwn ni'n dal tren o Denver i Salt lake City, a wedyn o Salt Lake City i Sacramento, ond na'r daith mwy neu lai.

Llefydd i aros yw'r gamp nesa. Yn amlwg byddwn ni'n moyn bod y gwestai mor rhad a phosibl, a chan nad oes cyment o hostels yn America ag sydd yn Ewrop, fydd hi ddim yn hawdd ffindo llefydd rhesymol sydd ddim mas ynghnaol unman. Achos, yn amlwg fyddwn ni hefyd am fod yn weddol agos i ganol y draf/ddinas er mwyn blasu cyment o'r naws lleol ag sy'n bosibl. Felly, os os d UNRHYWUN awgrym am ble i gal y 'deals' gore, wy'n gwrando!! Wy'n gwbod bod lastminutetravel.com yn gwneud dels da, a ma na gynllun da hotels.com, lle y'ch chi'n bwcio 10 nosn a chal yr 11eg am ddim, so falle bod hwna'n opsiwn, ond ry'n ni'n moyn safio cyment o airan a phosibl ar lefydd i aros er mwyn gallu mynd i fwy o bethe ymhobman!!

Ma rhaid gweud bo fi ffili'n deg aros nes bod y daith yn dechre, ma CYMENT da ni i wneud a gweld, byddwn ni'n shattered erbyn cyrradd nol, ond bydd hon yn daith i'w chofio ffor shor!!

Monday, 10 May 2010

Mis i fynd!

Wy ddim yn mynd i sôn dim am yr etholiad diweddar, achos i fod yn onest ma fe'n hynod depresing. Hefyd, sen i'n dechre sôn am bopeth wy ishe gweud, elen i mlan am lot gormod o amser. Dichon yw gweud mod i ddim yn dishgwl mlan at ddod nol i etholeth las, a Chymru lot rhy las i'n nhast i. Gobitho wneiff hyn rhoi cic i'r Cymry i ddechre mynnu mwy o bwere i'r Cynulliad a phleidleisio am bobl sy'n mynd i wneud gwahaniaeth yn y Cynulliad na.

Ta beth, mis i heddi bydd Gwenllïan Haf yn cyrradd Cincinnati a bydd ein taith ni o gwmpas y wlad ma'n dechre. Ma dal lot da ni i'w wneud cyn ny, rhaid bwcio car i'w rhentu a phrynnu tocynne tren. Gan na fydd Gwenll yn cal dreifo gan na fydd hi'n 21 nes bod ni'n cyrradd gytre, mond fi bydd yn cla dreifo, felly rhaid odd ailfeddwl peth o'r dreifo, a ni di ffindo llwybr Amtrak fydd yn mynd a ni i lle ni'n moyn mynd, so ma popeth yn gret, jest gwneud y trefniade sydd nawr!!!

Llefydd cyntaf ar y rhestr yw
Nashville, Memphis, New Orleans, Houston a Austin. Egseitid!!!

Thursday, 6 May 2010

Pleidleisio

Wel ma hi'n ddydd Iau, ma hi'n ddiwrnod pleidleisio gytre. Erbyn i fi gyradd gwaith odd y manau pleidleisio wedi bod ar agor ers chwech awr, a byddan nhw'n cau pan fydda i'n cwpla yn y gwaith heno ma. Mam sydd a gofal o mhledlais i, hi yw mhrocsi i. Wy'n credu byddan nhw'n pleidleisio heno ma sen i'n meddwl. Gobitho bo fi di trysto'r person cywir....hah!

Licen i'n fawr wylio'r canlyniade'n dod mewn, ond fel ych hi'n gwbod, heb y we gytre, ma hwna'n itha anhebygol. Ond wy'n benderfynnol o aros yn y swyddfa am sbelen fach ar ôl gwaith i gal y teimlad. Falle nai ffindo rhywun sy'n mynd i fod lan drw'r nos ac sy'n fodlon cadw fi yn y lŵp, cawn weled!

COFIWCH BLEIDLEISIO!

Fi rhy nyrfys i flogio mwy nawr. Mwy wedyn falle.

Friday, 30 April 2010

teithio a diflastod

Wel wedai tho chi beth, sai di blogio ers bron i bythefnos a wy'n sori, oce?! Wy wedi gweud o'r blan (sawl gwaith ma'n siŵr), bod dim lot fawr o bethe da fi i'w gwneud, ac os nadoes dim byd yn ,ynd mlan, beth yw pwynt blogio am fywyd diflas?!

Ta beth, er bod dim di digwydd yn ddiweddar, co fi'n blogio ta beth i gadw mewn cysylltiad da chi i gyd. Pump wythnos gyfan sda fi ar ôl ma, plys cwpwl o ddyddie wedyn fi'n caslu YYY Gwenllïan Haf o'r maes awyr ar y nawfed o Fehefin, cyn hedio arhyd y daith MA. Yr unig broblem ar y funud yw bod Gwenllïan o dan un ar hugen ac felly ma'n bosibl na fydd hi'n cal gyrru. Os na fydd hi'n cal gyrru, yna bydd rhaid ailfeddwl y gyrru, achos bydd e'n ormod i jest fi i wneud!! Ta beth, fel chi'n gwbod wy'n hynod o egseitid a ffili aros, bydd hi'n antur a hanner.

Dim mwy da fi i'w dweud nawr te, so adai chi fynd yn gynnar!

Monday, 19 April 2010

Dr Who

On i'n meddwl weden i rhwbeth am y Dr Who newydd, ond ddim fel rhan o unrhyw bostiad arall. Wy wedi bod bach yn rhy glyfar ac wedi llwyddo i lwytho'r rhaglenni o BBC iPlayer a'u gwylio nhw ar fy nghluniadur bach i.

So wy'n lico'r doctor newydd. Fel wy'n siwr bod lot o chi'n gwbod, all neb weud gair croes am David Tennant wrtha i, a wy'n dal i gredu mai fe yw yr ULTIMATE doctor, ond wy'n bles iawn da Matt Smith. Fi'n credu bod e'n neu joben wych a wy'n lico'i bortread e o'r doctor. Ond dyw'r straeon ddim *cweit* cystal â rhai Russell T. Davies. Dyn nhw jest ddim na. Ond wy'n joio. Wy ddim mor wael a Mam sy'n gytid bod hi braidd yn mwynhau nhw o gwbl, am ryw reswm wy'n gallu dishgwl heibio'r idealism sy'n diferu o'r straeon...falle achos mod i di bod yn byw yn Ohio am bron i flwyddyn yn gwylio teledu crap Americanaidd, sai'n siŵr.

Falle bod gormod o newid wedi dod ar yr un pryd. Doctor newydd, cymar parhaol newydd a phrif ysgrifennydd newydd, falle bod pethe wedi newid tam bach yn ormod i'r hen Mrs. Situation (Mam). Os rhywrai ohonoch chi Whowyr mas fan na'n teimlo r'un peth? Ne falle ma jest fi yw e'n cal Tennant withdrawals!! Er, wy ddim yn gwbod faint neiff na gario mlan ar ôl ffindo mas i fod e di bod yn neud voiceovers ar gyfer ymgyrch teledu Llafur, ond that's another thing.

Peth arall, nath unrhyw un arall chwerthin pan ddath y Daleks newydd mas? OK, odd e'n ridiciwlys o sgeri pan ddechreuon nhw siarad, ond pan ddethon nhw mas yn i lliwie bach pert newydd, odd e'n dishgwl mwy fel gwneuthuriwr ceir yn dangos y fleet newydd off in all its glory, nagodd e? Ond fel wedes i, unwaith iddyn nhw ddechre siarad, nol tu ôl i'r soffa a fi, y llais dwfn na braidd yn frawychus!

Falle welliff y straeon, ond am nawr wy'n ddigon hapus, a dyw e ddim wedi troi fi off to, falle achos bo fi'n lico fe Matt Smith ddigon, a rili ddim ishe pido lico Dr Who rili, sai'n siŵr. Ond wy'n gwbod ma'r unig ffordd i ffindo mas yw gwylio pennod wythnos nesa, ma'r weeping angels nôl, brrrr sgeri ne be?!

diflastod

Wel sdim lot da fi i wneud ar y funud, mond gwersi Cymraeg. Wy'n joio rheiny'n fawr, ond dy'n nhw ddim yn cymryd lot o'n amser i rili, dim mwy na'r awr wy'n dysgu mewn diwrnod yn anffodus. So wy nol i neud dim byd bob dydd, sy'n mynd ar yn nerfe i rili. Wy'n trial ffindo pethe i'w gwneud, ond unrhyw beth wy yn ffindo, mond rhywbeth bach yw e ta beth!! Dishgwl mlân i ddod nol, ond wedi gweud ny bydd hi yn od iawn dod nol i normalrwydd!!

Ma'r gwanwyn yn i anterth, a wy ddim yn credu bydd yr haf yn hir cyn dod. Ma paill ymhobman ma, a wy'n syffran gyda fe, ond ma'r antihistamines yn helpu so sdim pwynt achwyn!

Ma'r cynllunie ar gyfer yr haf yn dod yn u blaene'n dda, wedi bwcio gwesty i fi a Gwenllïan yn Cincinnati ar ôl iddi lanio, yn bennaf fel bod hi'n gallu ymarfer gyrru'r car byddwn ni'n rhentu cyn dreifo nol i fan hyn! Ni'n ystyried cal convertible, ddim yn mynd i fod yn lot drytach na'r ceir erill, ac oleia byddwn ni ddim yn colli mas ar yr haul trwy fod yn y car - bargen!! Ma angen i ni gynllunio'r daith yn fwy manwl, a phenderfynnu lle y'n ni'n mynd ac am faint o amser ayb ayb. Yn ogystal â ffindo llefydd rhad i aros yn yr ardaloedd lle fyddwn ni'n mynd!

Dim mwy da fi i'w ddweud ar hyn o bryd, OND os os da unrhyw un awgrym ynghylch lle i fynd yn nhaleithiau DE yr Unol Daleithiau, gadwch i fi wbod, pob awgrym yn help dife! JOLCH!

Thursday, 15 April 2010

Wel wy nol ar ôl prin pump dwrnod yn Efrog newydd, diwrnod o ddreifo bob pen plys bron dwrnod o ddreifo yn mynd a Cerith i'r maes awyr, whiw. DONE. Nes i rili joio. Bydde fe di neud mwy o sens mwn i flogio wrth mod i'n mynd mla, on WRTH GWRS dodd dim amser i neud na, nagodd e?!! Wel os y'ch chi di bod ar Facebook allwch chi weld yn lunie i (ma lot fawr iawn!) a allwch chi ddyfalu beth fuon ni'n neud. Statue of Liberty ac Ynys Elis, Museum of Modern Art, Metropolitan Museum of Art, Museum of Natural History, Central Park (gan gynnwys Strawberry Fields), trip mewn wch rown yr ynys, Guggenheim, Emipre State, Top of the Rock yn y nos (lan y Rockerfeller) yn ogystal â mynd i Times Square sawl gwaith a mynd i weld Avenue Q, odd yn hollol wych a doniol a briliant!

So na ni rili, dim lot mwy i'w ddweud. Nethon ni ddefnyddio CityPASS odd yn wych, a wy'n sicr yn ei awgrymu fe i unrhywun sy'n mynd i unrhyw rai o'r llefydd ma nhw'n gweithredu ynddo fe. Ma'i gwefan nhw'n esbonio beth yw e. Wy'n credu y byddwn ni'n prynu un ar gyfer dinasoedd y bydda i a Gwenllïan yn ymweld â nhw dros yr haf, achos ma nhw yn wir werth chweil!!

Ar ôl yr holl ddreifo na i Efrog Newydd wy wedi ychwanegu talaith arall i'n rhestr o daleithie i - Maryland, sy'n hynod hynod o bert, licen i fynd i ymweld pe bai amser! Un peth wy ddim wedi son amdano fe to, yw'r ffaith y nes i fynd i ymlwed â ffrindiw Operation Friendship yn Kearny un noson. Odd e braidd yn surreal a gweud y gwir, a nes i ddim gweld y bobl oedran ni odd yn y grwp da ni, mond rhai o'u mame nhw (Cindy yn bennaf). Ond wy'n bwriadu gweld Chelsea yn New Orleans (gobitho!!), a ymweld da Cindy to gan i bod hi'n byw yn Austin, TX sydd ar ein taith ni o gwmpas y wlad, bril!

Wel na'i gyd sda fi weud am nawr, bant a fi nol i ddiflastod y gwaith!!

Thursday, 1 April 2010

Efrog Newydd

Wrthi'n cwblhau cynlluniau Efrog Newydd gyda Cerith, wy ffili aros!! Ma'n debygol na fyddai'n siarad gyda fe nawr nes i ni gwrdd yn Cincinnati, so ni'n trial neud yn siwr bod popeth yn barod ac yn ei le! Ma da fi restr siopa i brynu stwff i ni gal byta yn y car ar y ffordd i NYC a ma Cerith yn neud yn siwr bod e'n cyradd Cincinnai'n saff gyda'i guide book!

Erbyn hyn yn ni wedi cynllunio gwneud lot o bethe, ond wy'n siwr bydd pethe'n newid wrth i ni grwydro ayb! Ond ni wedi prynu City Pass ac wedi talu ar ben hwna i fynd i liberty, a mynd i weld avenue q so digon i'w wneud. Ar ben ny wy'n gobitho gallu cwrdd lan da criw OF rywbryd pan fyddai na, gan bod Beth a Gus dal yn byw yn Kearny, Stephen yn byw yn Efrog Newydd, a ma Cindie yn ymweld ar yr un pryd!! Lwc pur!

so cyffro i'r macsimwm ar y funud!! wwwoooooo!

Tuesday, 30 March 2010

rhwng dau wylie!

Os ych chi wedi bod yn dal y'ch anadl yn aros i fi flogio ar ôl dod nol o Sgïo ac yn poeni mod i heb wneud rol dychwelyd ac yn meddwl "o na ma hi wedi cal niwed mowr"....Worry no more ffrinidiau, wy wedi cyrradd nol yn saff! A hynny heb gwympo unwaith (sai'n siŵr shwd nes i fanijo na, ond na ni!).

Nai ddechre da'r gwesty - Stowe Mountain Lodge. (Llun ohono o'r tu fas wedi'i oleuo). Cystal, os nad gwell na'r wefan. Bar a bwyty hyfryd (os braidd yn ddrud), diodydd blasus dros ben - cwrws lleol hyfryd a choctêls amrywiol a blasus iawn. Bwyd hyfryd bob noson, ta ble on ni, yn enwedig Lamb Gnocci y noson gyntaf ym mwyty Solstice yn y Gwesty, a Veal y noson olaf yn y Cottage, jest ar bwys y gwesty.

Digon am y bwyd, at y sgïo. Wel odd e'n real eira'r gwanwyn. Lot o slwsh, twym i sgïo a sawl sawl sawl cawod o law yn anffodus. Wedi gwario LOT o arian ar basys ar gyfer y liffts (mwy na warion ni'n heiro sgïs) am 6 dwrnod, nethon ni sgïo 5 dwrnod. Ni fu sgïo ar y pedwrydd diwrnod achos odd hi'n bwrw glaw, ac wedi gwneud ers y noson cynt, ac odd cyflwr yr eira'n afiach. Odd na rhai pobl ar y piste, ond skischool on nhw rhan fwyaf. Y pumed dwrnod (sef dydd Iau) odd y dwrnod gore o sgïo, odd yr eira mewn cyflwr da iawn, odd hi'n or (gwyntog ofndaw!!) ac fe sgïon ni lot y dwrnod ny. Yn anffodus, y dwrnod ola odd y gwaetha. Nawr er bod cyflwr yr eira ddim wedi bod yn dda iawn a'r sgïo di bod yn anodd iawn, a ddim wastad yn bleserus fe nethon ni joio. Bydden ni'n mynd nol na, ond byth mor hwyr yn y tymor. Wy'n credu bydden i'n ystyried yn ddwys cyn mynd i sgïo mor hwyr yn y tymor unrhywle a dweud y gwir, gan i bod hi wedi bod mor anodd.

Ta beth, bu joio. A wy'n ych clywed chi'n gofyn "Ond beth nethoch chi ar y dwrnod lle na fuoch chi'n sgïo?" Wel wedai tho chi, fuon ni yn ffatri gyntaf Ben and Jerrys odd tua 20 munud i lawr yr hewl. Nid y prif ffatri yn Burlington, ond un fach sy'n cynhyrchu 2 flas ar y tro. lysh. Odd hi'n free scoop day, so hufen ia a thaith o gwmpas y ffatri am ddim! Am lunie o bob man, ewch i facebook.com/sioden fel yr arfer!

Amser hyn wythnos nesa, bydda i'n mynd ar fy ffordd fach i Cincinnati i gaslu Cerith o'r maes awyr, ac amser hyn wthnos i fory byddwn ni ar ein ffordd i Eforg Newydd, a sdim un o ni'n gallu aros!! Ma na playlists ar gyfer y daith a phopeth yn planned, joio!

I gwpla - fues i'n meddwl ar y ffordd nol o Stowe, sawl talaith odw i wedi bod ynddi hyd yn hyn, a sawl un byddai wedi bod ynddyn nhw erbyn gadel. Hyd yn hyn allai dicio off (gan gynnwys, am nawr, taleithie wy wedi bod yn y maes awyr yn unig...) Ohio, New York, New Jersey, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Georgia, Michigan, West Virginia, Virginia, Kentucky, Pennsylvania. Sy'n gwneud 12. Not bad am 9 mis rili (Efrog Newydd a New Jersey 10 mlynedd yn ôl).

Pan fydda i a Gwenllïan Haf yn teithio o gwmpas y wlad, bydd fformat y Blog yn newid, i gynnwys
  1. Map o'n taith ers y blogiad diwethaf
  2. Cyfanswm milltiroedd hyd yn hyn
  3. Taleithiau
Plys pethe erill - plîs gadwch goment i weud beth arall licech chi i ni gynnwys. Falle pa gan sydd wedi bod ar repeat gyda ni yn y car ayb. ma 2 fis da chi - GO!!!

Thursday, 18 March 2010

Bant a fi!

Wel co ni te, ma'r dwrnod di dod - SGÏO!!!! shoop shoop shoop! Wedi siarad gyda Mam bore ma, on nhw ar fin mynd ar yr awyren yn Amsterdam i hedfan i Boston. Fi yn gwaith drw'r dydd, dim i'w wneud braidd, wedyn off a fi lan i Columbus heno i hedfan i gwrdda nhw yn Boston fory! Fel ych chi siŵr o fod wedi dyfalu - wy'n rili egseitid! hah! Ac ar ben y cyfan oll, wedi i fi ddod nol, mond jest dros wythnos fydd nes bo fi'n mynd i Efrog Newydd, bargen!!

Nes i neud pice ar y mân nithwr ar gyfer y daith fory (gyrru o Boston i Stowe). a wy di cal unbore ma a ma nhw'n siwpyr blasus!! DIshgwl mlan i fyta mwy nawr!! Ar y daith fory byddwn ni'n pasio hebio Salem, so wy'n credu falle dylsen ni sdopo na, jest so say we did like! joio

Di mwy i'w weud nawr, ond hwyl fawr. Falle nai gadw chi'n ypdetid via twitter.com/sioden so cadwch lygad! otherwise, welai chi'r ochr draw yn saff a dal mewn un pishyn gobitho. a plaster cast is NOT the attire of choice in NYC!

Tuesday, 16 March 2010

dim i'w wneud a lot o gyffro


Wi mor egseitid am fynd i sgïo dydd Gwener, co chi lun o'r ylgfa wrth gerdded nôl o'r slopes un noson a wedyn fi a Llill (fy annwylaf chwaer Y Gwenllïan Haf!) ar lifft sgïo, y ddau yn Les Gets yn 2007. joio!

Nes i zumba neithiwr, y tro cyntaf i fi fynd ar nos Lun, a'r tro cyntaf i fi neud dwy noson ar y trot, odd e'n itha anodd ar yn shins i (crimog yw shin yn Gymraeg - who knew?!)

So mas am fwyd heno gyda menyw sy'n gwneud y cwrs Cymraeg da fi, ddim yn sicr le ni'n mynd, ond ma fe yn Jackson rhywle!! Wedyn bach o baco a neud yn siŵr bod popeth wedi'i olchi fi ishe mynd da fi! Wy'n credu bod popeth yn lân, wy wedi bod yn itha trefnus whare teg i fi! Dal heb benderfynnu os os angen/os odw i am ddefnyddio'r sdwff gwrth-ddŵr ar yn ddillad newydd i.....Ma nhw o safon uchel so sai'n credu bod ishe. Hefyd sdim rili lle addas i wneud. Ffili neud yn y garej achos bod y furnace na, a ma'r anifeilied yn byw na. so bydde rhaid i fi neud e tu fas wedyn hongian nhw yn y tŷ rhywle, achos yn ogystal â bod gartref i'r anifeilied ma'r garej yn drewi! pwff. Na ddigon am nawr

Monday, 15 March 2010

trethi, sgïo a rygbi

Wel ma hi'n ddydd Llun unwaith eto, ac unwaith eto wy yn y gwaith heb ddim byd i'w wneud! Diflas. Ma angen i fi wneud Tax Return, ond wy'n hynod o conffiwsd, a wy'n siŵr ych bod chi i gyd yn cytuno mai nid dydd Llun yw'r diwrnod gore i wneud trethi!

So dydd Sadwrn fues i lan yng Ngholumbus yn siopa am ddillad sgï, wel am ffaff. Odd rhestr o bwyti naw mil chwe chant saith deg tri o siope da fi lle falle bydde dillad sgïo. On i wedi ebsotio lot ohonyn nhw dydd Gwener i weld os odd dillad ar ôl da nhw, ac odd lot wedi ateb yn gweud bod braidd dim da nhw rhagor. A na beth odd stori yn y mwyafrif o'r siope es i iddyn nhw. Wel erbyn 5 o'r gloch, on i wedi cal digon ac ishe mynd gytre, rol dreifo rownd Columbus i gyd a wedi bod mewn cannoedd o siope (OK falle on i wedi bod mewn 10), so Aspen Board and Ski odd y siop ola. Odd y siope erill wedi bod yn siope chwaraeon, ac odd hon yn siop sgïo arbennigol (yn amlwg), a lo and behold, odd na bethe na odd yn ffito fi!! So wy wedi cal trowsus sgïo lime green a gan fod sêl yn y siop benderfynnes i gal siaced hefyd, un borffor. Lysh. Ac achos y sêl, mond $200 odd y ddau gyda'i gilydd, sy'n fargen. Ma nhw'n safon uchel fyd, so wy'n hynod hapus!! Byddai bant lan i Columbus nos Iau, hedfan i Boston fore Gwener yn gynnar a chwrdda Mam a Dad fan na, wedyn drefio lan i Stowe, Vermont. Fi ffili aros, fel y'ch ch wedi dyfalu ma'n rhaid!!!

Gan mod i wedi GORFOD mynd i chwilio am ddillad dydd Sadwrn, fe wnes i benderfynnu peidio gwylio'r rygbi nes dydd Sul. A lwyddes i i beidio a gweld y sgôr cyn gwylio'r gêm. Gytid, ma'n rhaid gweud, ond na ni. Ma'n edrych yn gynyddol debygol bod Ffrainc yn mynd i gipio'r gamp lawn, ond os (gwae pawb) wnewn nhw golli, bydd hi'n tie rhyngddyn nhw ac Iwerddon (ow yw Iwerddon yn ennill yn erbyn yr Alban) ac wedyn yn dibynnu ar bwyntie wedi'u sgorio. diolch i dduw, dos dim modd gall Lloegr ennill y bencampwriaeth! whiw. Byddwn ni ar y slopes ddydd Sadwrn, gyda gobeth. Wy'n confinsd bod Cymru wedi bod mor amrywiol leni achos mod i ddim na i weiddi abiws! ond na ni, blwyddyn nesa bois!

Na'i gyd sda fi i weud, ar wahan i - 22 dwrnod nes Efrog Newydd bois!!!

Thursday, 11 March 2010

Amser blogio unwaith eto

Wel co ni'r blode bach cynta i ymddangos yn y patshyn o dyfiant o flaen yn fflat i. Saffrwm pert. Dydd Sadwrn dwetha odd hyn, a wy'n credu bod rhai melyn wedi dechre ymddangos erbyn hyn fyd, ond rownd cornel y tŷ so bydd yn rhaid i fi fynd i ymchwilio!

Wy wedi bod yn itha bishi yr wythnos ddiwetha ma. Nes i gynnig helpu Plaid mas, gan mod i'n methu gwneud y canfasio arferol, so wy wedi bod yn cyfieithu iddyn nhw, ac yn teimlo braidd yn hunangyfiawn am y peth! Ha! Na, rili nes i fwynhau gwneud, ac ma'en un ffordd o wybod y polisïau tu fewn tu fas!!

Wy hefyd wedi bod yn edrych ar ôl fy Amish Cinamon Bread, neu Friendship Bread. Ma fe'n gwitho fel hyn. Ti'n cal bag ziplock wrth ffrind gyda'r starter ynddo fe. Dros gyfnod o ddeg diwrnod ti'n neud yn siwr bod ti'n gadael yr aer allan o'r bag os os peth yn mynd mewn, ychwanegu fflwr, siwgr a llath iddo fe unwaith ac ar y degfed dwrnod ti'n coginio fe. Nithwr odd y degfed diwrnod. Beth ti'n neud yw ychwanegu mwy o lath, fflwr a siwgr a wedyn rhoi un cwpan mewn pedwar bag a'u labeli nhw i roi i ffrindie. Gyda beth sydd ar ôl ti'n ychwanegu mwy o gynhwysion ac yn i bobi fe am bwyti awr. Na beth nes i, a nawr, yn y rhewgell da fi am dwy dorth fowr o fara sinamon. Nath un dorth adel tamed bach ar ol yn y tin, so odd rhaid i flasu fe, odd e'n hyfryd pyfryd. Sen i'n gallu hala peth o'r starter gytre, bydden i yn!!! Bydden i'n rhoi'r rysait fan hyn, ond sdim pwynt heb y starter, a fel ma'r cyfarwyddiadau'n gweud 'Nobody but the Amish know how to make the starter', so na ni!!

Digon am fwyd a bywyd gwyllt am nawr! Ath y Cino Gŵyl Ddewi dydd Sadwrn dwetha yn iawn. Odd yn band yn wych, ond ethon nhw mlan lot yn rhy hir i'r hen bobl, ond catch 22, on ni'n talu digon iddyn nhw ac on nhw a'u gwragedd yn cal byta am ddim, so odd rhaid iddyn nhw ganu am fwy na 15 munud! Ta beth, fe ath y noson, ac wele ma da fi fideo o'r band (ar y gwaelod). On i'n impressed iawn da nhw rhaid gweud. Band Bluegrass, a wy wed penderfynnu nawr mod i'n lico bluegrass (sy'n beryglus gan mod i'n llu prynu unrhywbeth wy'n moyn oddi ar iTunes, wps!) Sy'n lot mwy na allai weud am y bwyd! Na ddigon. Fe ath e, a dodd e ddim yn RHY boenus!

Wel na ni am nawr, dim mwy i'w ddweud. Ond bod 26 dwrnod nes Eforg Newydd a mond WYTH dwrnod nes mod i'n mynd i sgïo. hiiii!!!

Friday, 5 March 2010

mis Mawrth yn barod!

Wel co ni wedi cyrradd ms Mawrth yn barod! Ma amser yn mynd yn itha cloi nawr! Pythefnos i nawr bydda i a Mam a Dad wedi cyrraedd Stowe Mountain Lodge, a falle hyd yn oed yn cal sgïad fach!! A wedyn pythefnos ar ôl ny, fi a Cerith yn mynd i Efrog Newydd am gwpwl o ddyddie!! Rili egseitid am y ddau beth. Os os da unrhyw un unrhyw tips am Efrog Newydd, lemme have it. Ar hyn o bryd ni wedi trefnu mynd i Lliberty ac Ellis Island ac i weld Avenue Q. Ni'n moyn mynd i weld y Brooklyn bridge a'r sights i gyd. Gadewch goment neu ebostiowch fi gydag awgrymiade o lle i fynd!

Prif bwrpas y postiad ma yw hyn: Wy wedi bod yn edrych nol dros fy mlogio ers i fi gyrradd, a wy'n sgwennu llai a llai bob mis, so wy'n mynd i rili trial sgwennu o leiaf ddwywyaith yr wythnos, cyn belled a bod RHYWBETH da fi i weud!!

Wy wedi bod mewn dosbarthiade 4th grade (plant 8/9 oed fi'n credu) ysgolion Gallia Local dros yr wythnose diwethaf yn gwneud sesiynau ar Gymru gyda'r plant. Siarad am dreftadaeth, hanes a'r iaith yn bennaf. Ma'r plant i gyd wedi bod yn mwynhau dysgu shwt i gyfri i 10 yn Gymrag a dysgu lliwie'r enfys a chyfarchion yn Gymrag. A ma nhw'n RILI dwlu ar y faner! Gobeithio y byddwn ni'n gallu mynd nol i'r ysgolion o fewn y misoedd nesaf i gael rhy fath o follow up.

Nes i gwyno wthnos ma ar Twitter (ac i Morgan yn uniongyrchgol), nad on i'n gallu helpu gydag Ymgyrch y Blaid leni. Wy fel arfer yn gwneud gyment a galla i, a rhaid cyfaddef ers gadel Aber wy ddim wedi neud cyment, ond wy wastad yn helpu dosbarthu ayb. So ges i ebost gan y prifweithredwr yn gofyn fasen i'n gallu cyfieithu/prawfddarllen. Wel gan bod dim lot fawr da fi i wneud mas ma ar hyn o bryd, gytunes i gyfieithu, so na beth wy'n neud ar hyn o bryd yw cyfieithu i'r Blaid, rili twmlo felse fi'n helpu nawr! Braidd yn anodd mynd nol mewn i'r swing o gyfieithu, yn enwedig pan ma terme technegol yn ymddangos, ond wy'n neud yn oce wy'n gobitho.

Ma hi wedi troi'n braf erbyn hyn, dylse'r penwthnos fod yn bert iawn. Dyw hi ddim yn dwym iawn to, ond wy'n siŵr eiff hi'n itha twym yn itha cloi cyn bo hir. Ma hi'n Ginio Gŵyl Ddewi ein hardal ni nos fory. So yn Oak Hill erbyn 9am bore fory i helpu addurno'r neuadd, wedyn nol erbyn bwyti 5:30 ar gyfer y cinio. Fi sy'n arwian y canu, eto! Fi yn dishwgl mlan a wy wedi dod i fwynhau'r arwen busnes ma tamed bach!! woch owt weda i!!!

O a cyn i fi anghofio - PENBLWYDD HAPUS I DAD aka Wyn aka Mr Situation!xxx

Sunday, 28 February 2010

Cinio Gwyl Ddewi WSCO

Wel ma hi’n ddydd Sul wy newydd fod yn gwylio’r 50km men’s Cross Country Classic, exciting stwff!! A wy nawr ar yn ffordd i Zumba nawr, bach o ymarfer corff ar ô gwylio y bobl mwyaf ffit yn y byd siŵr o fod!!

Ta beth, ddoe on i yng nghinio Gŵyl Ddewi Cymdeithas Gymraeg Canolbarth Ohio (WSCO). On i’n gwneud dwy seminar, un ar y Mabinogi ac un ar Hanes Cymru. Odd y Seminar cyntaf am 9.30am, a fel chi’n siŵr bo chi’n gwbod ar ôl yn hanesion i o deithio lan a nol o Columbus nifer fowr o withe, ma hi’n cymryd bwyti ddwy awr i gyrradd lan. So es lan nos Wener ar ôl y gêm hynod HYNOD o gyffrous. Wel odd hwna’n bach o gamgymeriad (er, odd rhywun wedi gadel yn gynt yn y dydd ac ar ôl i fi siarad da nhw Dydd Sadwrn odd cyflwr yr hewl yn wael iddyn nhw fyd, so dylsen nhw fod wedi gweud wrthai am adel yn gynt, yn hytrach na thecstio am 5:30 i weud bod yr hewl yn wael, ac erbyn ny on i ar yn ffordd ac wedi dechre gweld yr hewl yn mynd yn wath). Ta beth, dim ond tua 40 munud yn ychwanegol gymrodd hi i fi, odd yn cynnwys sdopio am betrol. Gyrhaeddes i’n saff heb brobleme rili. Fi’n gwbod bydd Mam ddim yn hapus (sori!), ond odd rhaid i fi dynnu llun o’r hewl i chi gal gweld pa fath o gyflwr odd e.

Ar ôl checio mewn nes i roi’r ffinishing touches ar y seminare, printio nhw mas, a bant a fi i’r bar am bach o fwyd a drinc bach, ac wrth gwrs gwlio’r olympics!! Fues i’n iste wrth y bar a ges i siom o’r ochr ore gyda’r bwyd. Er mai 2 appetizer ges achos odd dim arall ar ôl gyda nhw ar wahân i frechdane (wy ddim yn byta bara dros y Grawys). Ges i’r shrimp cocktail a mozzarella sticks gore erioed, blasus a on nhw’n dishgwl yn hyfryd fyd! Ta beth, digon am y bwyd. Adawes i am 8:30 y bore wedyn ar ôl brecwast blasus iawn, er mod i fod na am 9, a bod y lle ond 10 munud bant , on i ddim yn gwbod beth odd stad yr hewlydd. Odd yr hewlydd yn hollol glir erbyn y bore, so odd dim angen i fi adel mor gynnar, better safe than sorry tho fel ma’r Sais yn gweud.

So ath y seminare yn dda iawn, odd bwyti 20 yn y seminar cyntaf, a bwyti 40 fi’n credu yn yr ail un. Nes i rili fwynhau gwneud y ddwy seminar, lot yn fwy nag on i’n dishwgl gwneud! Wedyn yn odd bwyd, ac odd e’n hyfryd iawn. Ar ôl bwyd fi odd yn arwain cwpwl o emyne, a gan bo fi wedi’i wneud e yn y gymanfa ganu nol ym mis Medi odd e’n lot o hwyl a wy’n credu bod pawb wedi mwynhau. Ges i siec am fy nhrafferth, sydd yn rili mynd i helpu gyda Efrog Newydd ym mis Ebrill! Ges i hefyd darn mowr o gaws Y Fenni i ddod nol gyda fi! Ges i hefyd gyfle i siopa yn Worthington Hills (lle odd y cinio), so wy wedi gallu prynu pysgod ffres a bwydydd erill hyfryd sydd jest ddim ar gal yn yr ardal ma yn anffodus!

Bant â fi i zumba nawr – tata tan toc!

Friday, 19 February 2010

Dewi Sant yn agosau

Penwthnos dwetha blantos on i lan yng Ngholumbus unwaith eto. Ma Lowri druan wedi gorfod gadel OSU am resyme ariannol, ac ma hi erbyn hyn wedi cyrradd gytre (wy'n credu!), ar ôl iddyn nhw ganslo ffleits etc ddydd Llun pan odd hi fod i hedfan! Ta beth, es i lan nos Wener i fynd mas a dathlu tamed bach. Bu lot o joio, a gan bo fi ddim gytre nes bwyti 3am, don i ddim lan mewn digon o amser i wylio'r rygbi fore Sadwrn. damo yn wir. Ond..... ges i'r stori i gyd gan Gwenllïan, a Ieu a Mam!! Diolch i chi gyd!

Odd hi'n Presidents Day ddydd llun (dathlu penblwydd Lincoln a Washington), so dim gwaith. Gwaith wedi'i ganslo dydd Mawrth achos yr eira, a gyrhaeddes i'n hwyr axhos yr eira ddydd Mercher. Nath hi'm sdopo bwrw eira dydd Mercher chwaith! Ma'r eira wedi'i glyro oddi ar yr hewlydd erbyn hyn, ond dyw e ddim wedi toddi oddi ar y caeau. Ma dal bron i droedfedd o eira yn y manne lle dyw e ddim wedi toddi to, and it aint getting any better! Ma hi fod i gadw i fwrw eira ond and off am fis arall. Fel chi siŵr o fod yn gwbod, wy'n dwlu ar eira, a dyw hyn ddim yn rhoi fi off eira, ond ma fe braidd yn annoying trial dod mas o'r dreif, pan ti'n mynd yn sdyc yn yr eira seithgwaith!

Ta beth, digon am eira (llunie ar i ffordd i flickr a/neu facebook gyda llaw). Fel Cnaolfan ry'n ni'n derbyn cylchlythyron gan Gymdeithase Cymraeg ar draws y wlad, a wele beth ymddangosodd yng Nghylchlythyr wrth Gymdeithas Dewi Sant Pittsburgh. Ma fe'n ddiddorol iawn. On i'n gwbod am y rhan fwyaf o bethe sydd yn hwn, ond ddim y rhan am y Washington Monument. Fi ddim yn credu bod y darn yn gorffen fan hyn, ac wy'n chwilio am yr holl beth, ond co chi fe i'w ddarllen (os allwch chi!!)
Os ych chi'n moyn gweld e'n fwy o faint, ewch i fan hyn a zoomio mewn!

So wy ddim yn siŵr os y'ch chi'n gwbod mod i'n siarad yng Nghinio Gŵyl Ddewi Cymdeithas Gymraeg Canolbarth Ohio (WSCO) ar 27 Chwefror, yn Columbus. Wel os nagoch chi'n gwbod, na fi wedi gweud tho chi! Wy'n neud 2 seminar (un ar y Mabinogi, ac un ar Hanes Cymru), ac yn arwain y canu ar ôl y cinio. whiw, lot o waith, ond wy YN cal yn nhalu, sy'n gwd thing! Dechre poeni tam bach rili achos wy ddim wedi cwpla sgwennu'r things to, ond bydd e'n fine wy'n siŵr!!

Os y'ch chi fel fi, chi di bod yn gwylio cyment o'r Olympics a chi'n gallu!! Fi'n dwlu arno fe, a ma fe rili wedi rhoi fi yn y mŵd i fynd i sgïo ddiwedd mis Mawrth da Mam a Dad yn Stowe, Vermont. Hwre hwre!!!

DIWEDDARIAD DIWEDDAR!!! Wy newydd fod ar y ffôn gyda menyw o'r cwmni yswiriant sydd yn golygu bod yn claim i ar i ffordd nawr. 2 fis cyfan ers i fi gysylltu gyda'r cwmni yswiriant i ddechre, ma'n amlwg bod bygwth yr Ombwdsmon wedi gweithio!!!

Monday, 8 February 2010

Eira a dim chwaraeon


Wel, dath yr eira nos Wener a bore dydd sadwrn. Bron i chwe modfedd gyda ni. Erbyn 11am odd yn hewl i wedi clyro ac on i'n meddwl allen i fynd i mewn i'r gwaith i wylio'r gêm. Es i ar hyd yr hewl, ond erbyn cyrradd yr hewl wy'n troi arni i gyrradd y brif hewl, dodd dim hewl i gal. On nhw ddim wedi'i chlyro hi eto. Felly troi nol amdani ac aros yn y tŷ yn aros am dexts gan Ieu a Gwenllïan am y sgôr. On i'n itha balch erbyn diwedd mod i heb allu wocho'r gêm achos bydde hi wedi bod yn hynod o depressing gwylio'r gêm ben yn hunan yn y swddfa a Chyrmu'n colli!!

Ta beth, nes i ddim wocho'r Super Bowl chwaith, ond wy'n falch bod y Saints wedi ennill. Ail hanner cyffrous iawn yn ôl y sôn!.

Fues i am wac ddydd Sul i dynnu llunie lan yn y fynwent - ma'r llunie i gyd ar Facebook. Ma mwy o eira ar y ffordd da ni heno a fory a thrw dydd Mercher, so ma na bosibilrwydd na fyddai yn y gwaith fory, cawn weled!

Friday, 5 February 2010

Penwthnos o Chwaraeon

Wel ma hi'n benwthnos mawr o chwaraeon penwthnos ma. Ma geme'r chwe gwlad yn dechre ddydd sul (as if you didn't know!!!). Ewch i weld trailer gyda Morgan Freeman fan hyn, ma fe'n HOLLOL wych.

Fel ych chi'n siŵr o fod yn gwbod, sdim cysylltiad gyda'r rhyngrwyd gyda fi gytre, ac wy wedi bod yn dod mewn i'r gwaith i wylio geme rygbi yn y gorffennol (oni bai bo fi yn Columbus yn wocho fe yn y dafarn da Huw wrth gwrs!!). Wel ma na storom enfawr wrthi'n symud mewn i'r ardal ar hyn o bryd (gallwch chi weld y tywydd yn yn ardal i fan hyn), ac wrth gwrs, os bydd hi'n bwrw eira, byddai ffili cyrradd y gwaith, yn anffodus. Ma'r gêm yn cael ei dangos ar BBCAmerica, ond wrht gwrs dyw BBCAmerica ddim da fi!! Gytid. Sooooo, byddai'n pestro pobl i gadw fi'n ypdêtid fia tecst os na byddai'n llu cyrradd y gwaith! grrrrr

Reit y peth arall chwaraeon mawr sydd penwthnos ma yw Super Bowl XLIV (44 i chi sydd ddim yn Rhufeiniaid) mlân nos Sul am 7pm ET (hanner nos i chi gytre ar GMT). Ma'n siŵr na'i ddropo mewn ar wocho hwna, just for the hell of it. Indianapolis Colts vs New Orleans Saints yn y Sun Life Stadium, Miami, Florida. Credu byddai'n cefnogi'r Saints, achos bo fi'n lico New Orleans! And it's all about the recovering from Katrina.

Wy am fynd i gadw llygad ar y blincin fflip tywydd ma nawr!!!!

Wednesday, 3 February 2010

Gwersi Cymraeg

Ddim yn siŵr os wy di gweud neu bido mod i'n dysgu Cymraeg i fyfyrwyr a staff y brifysgol a gweddill y gymuned ar ddydd Mercher a dydd Iau. Yr un wers y ddou ddwrnod. Ma 20 o bobl wedi cofrestru da fi, sydd yn hollol wych! Wy'n rili rili mwynhau gweud e, ond gan bo fi heb wneud o'r blaen, sdim syniad da fi shwd wy'n neud!

Os os da unrhywun unrhyw dips ar shwt i ddysgu Cymraeg (neu addysgu Cymrae ddylsen i weud!), gadwch goment! Fi'n defnyddio llyfre gwaith Dosbarth Nos Helen Prosser a Nia Parry, a ma fe'n gwitho'n dda iawn hyd yn hyn, a ma pawb felse nhw'n mwynhau a dros haner yn dangos cynnydd da iawn, a wy'n browd iawn!!

Na'i gyd am nawr. Wy'n siwr bydd mwy da fi i'w weud erbyn diwedd yr wthnos ma!!

Monday, 25 January 2010

Penwythnos annisgwyl!

Es i lan i Columbus penwythnos ma, on i ddim yn gwbod bo fi'n mynd nes bwyti 4:30 pnawn dydd Gwener. Pam wy'n ych clywed chi'n gofyn - wel i ddathlu Penblwydd Lowri, sy'n astudio yn OSU yn Columbus.

Fi'n rili rili falch bo fi di mynd gan bod penwythnose'n gallu bod yn ridiliwlys o ddiflas ma, so odd e'n neis cal siarad a danso a chal cwpwl o ddrincs yn hytrach nag aros gytre yn wocho teli fel wy fel arfer yn neud ar y penwthnos. Sad I know, ond that's the state of affairs pan ti'n byw fan hyn!

Fel on i'n ame, odd rhoi ngharden banc ti ôl i'r banc fel bod tab da fi ddim y syniad gore yn y byd. Nes i lwyddo gwario $96. Ddim i gyd arna i, ond ma fe dal yn ridicilys o wario! Ma rhaid bo fi wedi mynd yn cresi phrynnu drincs i bawb, sawl gwaith!! fe wnes i brynu sawl drinc i'r byrffde gyrl yn llawn haeddiannol wrth gwrs.

Dodd dim byd arbennig arall da fi i weud, jest moyn gadel i bawb wbod bo fi'n dal yn fyw ac yn cofio blogio dife!!!

Friday, 15 January 2010

Shambles llwyr

Wel ma fe braidd yn crap bo fi heb flogio ers bron i fis, ond wy'n ymddiheurio'n fawr iawn i'r rheiny ohonoch chi sydd wedi bod yn disgwyl yn eiddgar am y postiad nesa! (ma'r sarcasm yn diferu'n fanna, chi'n gweld e?!)

Ta beth, odd bod gytre dros yn dolig yn hollol crap. A on i byth yn credu weden i na. Pidwch a nghamddeall i, nes i rili RILI joio gweld pawb ond odd na sawl cwmwl du dros y cyfan.

Nath popeth ddechre, os wy'n cofio'n iawn, pan fu rhaid i fi dalu $50 am jeco'n ail fag mewn, er bo fi'n sicr bod dim rhaid i fi dalu (troi mas dodd dim rhaid i fi dalu, ond ches i byth o'r arian nol, ond NES i gael 4 voucher diod gwerth $7 i'w gwario ar yr awyren odd yn oce da fi!!). Wedyn prynu 3 potelaid o alcohol yn JFK (on i'n hedfan Cincinnati, JFK, Amsterdam, Caerdydd), mewn bag wedi'i selio gan feddwl y bydde popeth yn iawn i fynd a nhw'r holl ffordd trwyddo i Gaerdydd. Wrth fynd i'r gât yn Amsterdam - na don i ddim yn cal mynd â nhw ar yr awyren am ryw reswm don i ddim yn deall, rhywbeth i'w wneud gyda rheole America a'r UE, dim syniad. Ta beth, awgrymwyd mod i'n checo nhw miwn, so mas a fi, ffindo box, mynd i cal y box wedi shrinkwrappo a mynd i jeco nhw miwn. Wel bydd rhaid bo fi di talu 200Ewro i'w checo nhw mewn gan bo dau fag da fi wedi checo mewn yn barod. So nol i'r gât (odd digon o amser da fi), gan obitho bydden nhw ddim yn sylwi'r ail dro rownd, ond NA, i'r bin ethon nhw. GYTID.

Ta beth dodd hyn ddim yn ddim byd rili o'i gymharu a chyrradd gytre a aros i'n fagie i gyrradd a mond un o'r ddau yn troi lan. Wedodd y fenyw wrth y ddesg bydde fe'n cal i ddelifro'r dwrnod wedyn (sef noswyl Nadolig), llenwes i rwbeth mewn a bant a fi, i gwrdda Dad a Gwenllïan. Dim ond i bethe fynd hyd yn oed yn wâth. Newyddion drwg a thrist, odd mamgu wedi marw nos Lun. Mam Mam. Sioc enfawr achos odd hi mor iach a bywiog a ddim yn ymddwyn nac yn ymddangos yn 81 o GWBL! Ond beth sy'n od (a wy'n GWBOD bydd rhai o chi'n meddwl bod hyn yn hollol wallgof), yw, on i'n gwbod. Nos Sul, on i wedi twmlo rhwbeth a on i'n gwbod bod rhwbeth yn bod a bod rhwbeth yn yn fywyd i wedi newid, ond don i ddim yn gwbod beth. Digwyddod yr un peth pan fu farw dadcu (Dad Dad), ond odd e wedi bod yn yr ysbyty ers bron i flywddyn so odd e ddim yn gyment o sioc.

Felly o'r pwynt na mlân, odd y Nadolig yn beth hollol wahanol yn 2009. Ni wastad yn paratoi popeth allwn ni ar gyfer y cino mawr drw'r dydd ar noswyl Nadolig. Mam a fi sy di neud ers sawl blwddyn nawr. Leni, Gwenllïan a fi odd. Nethon ni bopeth, a on i'n browd iawn o Gwenll, gan nad yw hi wastad yn hyderus iawn wrth gwcan, ond nath hi job wych. Odd y ty'n llawn ymwelwyr drw'r dydd yn dod i weld Mam, so hyd yn od pe bai hi wedi bod lan i gwcan cyment bydde'i ddim wedi gallu ta beth.

So wedyn dath dydd dolig ac fe ath e, a dyw'r blogiad ma ddim felse fe'n addas i drafod gwychder Gavin and Stacey a Dr Who, fe flogia i to cyn hir amdanyn nhw. Ac wy'n siŵr bo chi di sylwi mod i heb weud bo fi wedi derbyn yn fag i o faes awyr Caerdydd noswyl Nadolig, wel ma na achos nes i ddim i dderbyn e. I dorri stori hir yn fyr os gwedws y Sais, fues i'n ffono a ffono a ffono, heb gal sens wrth neb. Odd rhaid i fi fynd i brynu dillad angladd, gan gynnwys cot newydd gan bod y nghot i yn y bag ath ar goll. Nos Calan yn cyrradd, yr angladd am 11:30am, dal dim bag. Odd hi'n angladd dda fel ma nhw'n mynd, a lot o bobl chware teg wedi dod.

Mwy o aros aros aros am y bag. Dim bag. Bygwth cyfreithwyr, gweud mod i'n mynd dod nol i Ohio ar 11 Ionawr. dal dim bag. On ni'n mynd lan i Landrindod am noson ar 9 Ionawr (fy mhenblwydd i'r rheiny ohonoch chi odd ddim yn gwbod). A bydden ni wedi gadel am 8:45am er mwyn mynd â stwff Gwenllïan i Aber cyn mynd lawr i Landrindod. Ond buon ni'n siarad gyda teulu odd yn cwrdda ni yn Llandrindod, odd yn dod o Aber, ac odd lle yn y car da nhw i fynd â stwff Gwenllïan o Landrindod i Aber ar y dydd Sul. So odd dim rhaid i ni adel mor gynnar. WEL, os buodd lwc eriod. Chio'n gweld petai ni'n mynd â Gwenllïan lan i Aber bydden ni wedi gadel cyn 8:55am, sef pan gyrhaeddodd y bag y drws! On i mwy neu lai wedi rhoi lan erbyn ny. AM anrheg penblwydd!

Joiwyd yn Llandrindod - select few yn byta ac ifed wedyn yn y pwll am oleiaf 2 awr, wedyn ifed a byta a ifed a Articulate a canu ac ifed a Articulate ac ifed a chysgu. Yn syniad i o hwyl!

So dath y bag nol da fi i Ohio a chyrraedd yn saff gan gynnwys y bŵts eira a'r bŵts sgïo! O ie, wy'n mynd i sgïo ym mis Mawrth!

So na ddiwedd ar flwyddyn, odd ddim y flwyddyn ore os wy'n edrych yn ôl arni. Sawl marwolaeth, damwen Cerith (gath e'i fwrw lawr gan fotorbeic, ma fe'n oce nawr tho), apendicsis yn byrsto, colli bags, gweld ishe teulu a ffrindie. Wy'n GWBOD bydd 2010 yn flwyddyn lot gwell.