Friday, 18 December 2009

5 diwrnod i fynd!

Wel blantos, wy heb flogio ers wythnos dwetha, a wy'n ymddiheurio! Rhaid gweud ein bod ni di bod itha bishi dros yr wythnos ish dwetha ma, sy'n beth da! Ma llunie ar picasa o barti Nadolig truenus y Cardigan Club (12 odd na), odd e'n itha diflas, ond o leiaf odd y bwyd yn dda, a ches i gyfle i wneud chocolate log a thishsen ffrwythe. Ath y ddou beth lawr yn wych! Sy'n gwd a chysidro bo fi ddim rili yn coginio tishene'n aml, os o gwbl!!

Ta beth, byddai gytre o fewn 5 dwrnod...gobitho!! Wy'n hedfan o Cincinnati dydd Mawrth, ond wy'n mynd i Cincinnati dydd Llun rhag ofn....Ma nhw'n gweud i bod hi'n mynd i fwrw eira dros y penwthnos mewn i ddydd Llun, so jest as well bo fi'n gadel digon o amser rili!!

Byddai'n twittro'r daith gytre mwy na thebyg. Wy'n hedfan o Cincinnati i JFK i Schipol (Amsterdam) i Gaerdydd.whiw! tan toc...

Thursday, 10 December 2009

Ypdêt a Moch

Jest postiad i weud bod hi wedi dechre mynd yn rili rili or ma wthnos ma a bod y tywydd mawr yn symud mawr, gan gynnwys eira a gwyntoedd cryfion!

So wy wedi cal brechiad yn ebryn ffliw'r moch, am ddim ma yn y brifysgol. On nhw'n cynnig e a dodd dim rili rheswm i bido cal e - dim adwaith i'r pigiad sy'n gwd. On nhw'n cynnig e i bawb 19-24 a phobl 25-64 gyda salwch difrifol, so gan bo fi (JEST) yn ffito mewn i'r categori cynta, all was good.

Llai na phythefnos nes bo fi gytre - rhaid gweud bo fi'n dishgwl mlan yn fowr iawn!! Er wy'n gwbod na fydd hi'n ddolig gwyn fel ma hi'n debygol o fod mas fan hyn!!1

Monday, 7 December 2009

Nadoligeiddio

Wel wy yn y mŵd am y Nadolig nawr! Penwythnos hyn, fe es i i dŷ un o staff y brifysgol gyda Jeanne fore Sadwrn am fimosas a nibls a chinio. Bu joio yn wir. feri sifilised!! Odd hi wedi bwrw eira tam bach dros nos a odd hi'n dal i fwrw ar y ffordd draw na, ond erbyn dychwelyd odd hi di sdopo bwrw. Wedyn yn y nos ath Jeanne a fi i weld cyngerdd Nadolig Ohio Valley Symphony. Anrheg Nadolig i fi wrthi hi. On nhw'n WYCH! Nes i rili rili joio. On i wedi rhoi lifft i Jeanne, ac fe wnath i ngwahodd i i gal bwyd da hi a Lou ar ôl y cyngerdd, odd yn sypreis bach neis ac annisgwyl!!

So dwrnod bach tawel odd dydd Sul yn neud dim lot o ddim byd. Heddi - eira, cyfweliad radio am fynd mas i'r ysgolion, eira, quilt barn project - unveiling quilt barn ddim yn bell o fan hyn, odd yn itha neis. Mynd i weld y goeden nadolig yn cal i goleuo heno ar y campws - wele . So digon mlan da fi heddi!!

Hefyd - cewch weld llunie newydd ar Picasa - o'r eira a ty y fenyw on i ynddo fe fore Sadwrn.

Monday, 30 November 2009

Advent Carol Sing

Diddorol yw'r unig air wy'n mynd i ddefnyddio ar y blog ma am y digwyddiad ma. Odd yr amgueddfa'n llawn, ond rhieni'r plant odd lot o'r gynulleidfa, sy'n beth da, ond hefyd sy'n beth gwael gan nad odd lot o bobl odd ddim â chysylltiad uniongyrchol â pherfformiwr wedi dod. Wy wedi rhoi cwpwl o lunie ar Picasa os chi'n moyn i gweld nhw.

I'r rhai ohonoch chi sydd ddim yn ffans o Nanci Griffith byddwch chi ddim yn gwerthfawrogi'r llunie ma....
I'r rhai ohonoch chi sydd YN ffans ohoni "Forrrd Econooooliiiiiinneeeeeeeeeeeee!!" Ewch i wrando fan hyn!!!

Nes i barco drws nesa iddo fe ddoe wrth siopa am fy anrheg nadolig i (sniff sniff feri sad!!)

twdl pip am y tro


Wednesday, 25 November 2009

Thanksgiving

Fi'n ymddeihurio mod i heb flogio ers sbel, wedi bod yn syndod o fishi!! Fues i yn Columbus dros y penwythnos yn ymweld â Lowri, ac odd Huw na hefyd. Ges i loads o loads o hwyl a ma llunie ar facebook os ych chi'n moyn gweld nhw. Odd e'n brofiad gwahanol, profi bywyd prifysgol yn yr UDA gyda'r rhan fwyaf o fyfyrwyr dan oedran - felly partïon mewn tai odd yr order of the day fel petai. Nes i a Huw hefyd gal cyfle i wylio'r rygbi mewn tafarn yng Ngholumbus, odd yn neis!!!

Sooooo ma Thanksgiving fory fi'n mynd lawr i dy merch Evelyn, sydd hanner milltir lawr yr 'ewl. Gobitho byddwn ni'n llu cerdded lawr. Ma'r hen Huwcyn yn dod lawr achos bod angen i fi fynd a fe i'r maes awyr dydd Gwener. Wy'n i bigo fe lan heno o Chillicothe, sydd bwyti awr o fan hyn a wedyn fory ni'n mynd am daith fach ambwyti'r ardal, cyn cal bwyd am 4pm. Bydd hi'n brofiad newydd i'r ddou ohonom ni, so nai adel i chi wybod fel ma hi'n mynd wedyn.

Ar ôl mynd â Huw nôl lan i Columbus dydd Gwener, ma Advent Carol Sing mlan da ni yn yr Amgueddfa dydd Sul. Fel arfer ma lot o bobl yn troi lan, so wy'n gobitho bydd e'n lot o hwyl!!

Monday, 23 November 2009

Columbus

I gadw chi'n ypdetid - fues i yng Ngholumbus dros y penwythnos yn ymweld â'r hyfryd Lowri Sion a'i ffrindiau, ac wrth gwrs mr Huwcyn Puwcyn.

Wy wedi blino heddi a mond fi sydd yn y swyddfa drw'r dydd, wy ddim yn rhagweld lot o waith cyn cael i neud, os o gwbl!! Ta beth. nai flogio am y profiad wedyn, pan fydd mwy o egni da fi!!!

Monday, 16 November 2009

Homecoming

Wel diwedd wythnos dweithaf odd dathliade Homecoming Rio Grande. Parade yn dechre am 4pm nos Wener a wedyn bwyd ar y diwedd. Gethon ni hwyl, rhaid gweud. Nath Canolfan Madog Gerdded gyda baneri Cymru a phyped enfawr o fam Taliesin (ma hi di bod yn y Ganolfan ers cwpwl o flynydde, gyda arwydd bach yn gweud Taliesin, wy'n gwbo mai nid Taliesin yw hi so cymryd mai i fame yw e falle - unrhyw un sydd a syniad gadewch wbod i fi!!)

Ma'r llunie ar Picasa ac ar Facebook i chi gal gweld. Ma'n rhaid i fi weud mod i di joio, a na'r tro cyntaf i fi weld criw o bobl o'r Brifysgol gyda'i gilydd yn joio, odd yn neis, ond trueni bod e ddim yn rhwbeth sy'n digwydd yn aml!!

Ma Dr Robert Tyler sy'n Fulbright-Robertson scholar yn dod i roi darlith i ni dydd Iau, ac ma'r wybodaeth am i ddarlith e ar grwp Canolfan madog ar facebook.

Na gyd am nawr bois!

Monday, 9 November 2009

post-Rygbi!

Wel nes i fwynhau'r gêm dydd Sadwrn rhaid gweud, er y cnalyniad gwael. Yn y pen draw, ar ôl lot gormod o ffaff ar fy rhan i, lwyddes i wylio'r gêm ar wefan y BBC!! y broblem idd, pan es i na cyn y gêm dodd dim i ddweud y bydden nhw'n dangos y gêm nage just yn neud live text updates.

Ta beth weles i ddim o'r côr yn canu, ond glywes i nhw'n amlwg iawn yn canu amthem Seland Newydd o leiaf!! Llunie gwych gan bawb o'r hwyl ar ôl y gêm, a wy'n genfigenus iawn mod heb i weld e - so wy'n gobitho bod y WRU yn darllen y mlog i er mwyn i fi weud 'gwahoddwch Côr Caerdydd nôl i ganu yn y stadiwm!!!'

na'i gyd am nawr!!

Friday, 6 November 2009

Rygbi

Wel wy am gal profiad newydd fory - wocho/gwrando ar y rygbi (dibynnu be allai ffindo!!) ar ben yn hunan a heb gwrw i gadw fi'n gall! Wy'n hyderus y byddai'n cal clywed y gêm o leiaf!

Pob lwc i Gôr Caerdydd sy'n canu cyn y gêm a wy'n jelys iawn ohonyn nhw. Ma CF1 yn Warsaw fyd, wel ar y ffordd ar hyn vn credu, a gobeithio wnawn nhw fwynhau a gwneud yn dda yn y gystadleuaeth gorawl!!!

Hefyd penblwydd hapus Ieu, dydd Sul. Ma fe'n rhannu penblwydd gyda Jamie Roberts. Hyfryd iawn!!

Monday, 2 November 2009

Tywydd ac Amser

Wel wy ffili'n deg a chredu i bod hi'n fis Tachwedd yn barod, ma amser yn HEDFAN y misoedd dwetha ma! Ma'r tywydd yn prysur oeri'n gloi iawn. Boreue yn rhewllyd ond haul yn twynnu sy'n neis iawn, ac yn bert. Ma mwyafrif y coed wedi colli'u dail i gyd erbyn hyn, er bod rhai ond newydd droi'n goch, sy'n od, ond fela na ma rhai coed sbos!! Dynnes i'r llun hyn tu fas i Ganolfan Madog ddydd Sul. On nhw wedi cal gwared ar yr holl ddail dydd gwener, a o'n nhwn garped to erbyn dydd Sul! Pert iawn rhaid gweud, er falle bach o boen!!

Ath yn clocs ni nol nos Sadwrn/dydd Sul - wythnos yn hwyrach na phawb gytre ym Mhrydain, so ry'n ni nawr nol i 5 awr o wahanieth. Odd e'n od am gyfnod achos odd yr un gwahanieth amser rhwng Arfordir y Gorllewin a ni fan hyn ag odd rhyngddo ni a Phrydain - sydd ddim rili'n neud sens, ond na ni!!

Fel chi'n gwybod o mhostiad blaenorol, odd yr addurniade Calan Gaeaf wedi bod yn mynd ar yn wic i! Wy'n siŵr bydd lot o'r addurniade lan am wythnos fach arall. Ond wy hefyd yn siwr y bydd addurniade Nadolig lan wap achos bod Thanksgiving diwedd mis ma. The Holiday Season is Upon Us....waaaaaaaaaaaaaa too much!! Wy'n dwlu ar y 'dolig ac addurniade a phopeth, ond ma dau fis ohono fe yn ridicilys - cawn wedl, nai gadw chi'n ypdêtid!!

Er mod i ddim yn lico loads o addurniade, nes i brynu dwy bwmpen dydd Sadwrn a'u cerfio nhw i roi yn y ffenestr nos Sadwrn, ma'r llunie ar Picasa a Facbook. Rhaid i fi weud bo fi'n itha impressed yn hunan da nhw, gan bo fi ddim yn artistig iawn!

Ma Gemau Rhyngwladol yr Hydref yn dechre penwythnos hyn, a co pryd i fi'n mynd i fod yn ridicilys o genfigenus o bawb gytre - yn enwedig Côr Caerdydd yn canu yn y stadiwm dydd Sadwrn hyn. Wy am wylio'r peth os wy'n gallu - ond wy ddim yn siŵr os gallai. Os unrhyw un mas na'n galli gweud wrthai lle gallai wylio'r gêm ar-lein. Wy'n gwbod allai wrando arno fe ar y radio os oes angen, ond gan bod y côr yn canu licsen i weld nhw os wy'n gallu!! Diolch!!

Thursday, 29 October 2009

ypdêt

Helo na! Wy heb flogio ers wythnos bellach sai'n credu - sori am ny! Dyw e ddim achos mod i wedi bod yn hynod fishi yn ddiweddar, mond bod dim byd lot gyda fi i'w ddweud, achos bod dim lot wedi bod yn mynd mlân!

Pnawn dydd Sul odd da ni Cemetery Walk yn Vega Church (chi'n ynganu fe veejee). Ath e'n itha da, odd y tywydd yn wych a digon o bobl di troi lan odd yn grêt. Ma llunie ar Picasa (linc ar y chwith) ac ar facebook, ar dudalen facebook newydd Canolfan Madog. Ewch draw i gefnogi os nag ych chi wedi yn barod!! Beth odd e odd pobl yn gwisgo lan mewn dillad cyfnod (os on nhw'n gallu) a darllen bach o hanes rhywun odd wedi'u calddu yn y fynwent, wrth sefyll ar fedd y person na. Braidd yn sbwci i feddwl amdano fe, ond odd e'n neis, ac yn ddwrnod perffeth ari gyfer e. Ar ôl dod nôl goginies myffins blueberry hyfryd (os wy'n gweud yn 'unan!) a phice ar y mân. Ath y pice ar y mân i'r rhewgell fel bod dim RHAID i fi neud rhai tro nesa ma angen nhw - dewn nhw'n syth mas or rhewgell!

Sôn am sbwci, ma Calan Gaeaf yn HIWJ mas fan hyn. Ddim yn siŵr os wy di gweud cyn hyn ond ma addurniade galôr wedi bod ambwyit' lle ers mis o leiaf, sy'n hollol ridicilys i fi, ond na ni. Wy'n itha lico bod nhw'n rhoi pwmpens a gourds (fel pwpens gyda darn tene hir yn dod mas ohonyn nhw a ma nhw'n galed ac yn amrywio mewn lliw - oren, gwyrdd, melyn ayb), a chorn a phethe felna lan, beth ma nhw'n i alw'n Fall Decorating so ma na lot o liwie'r hydref ambwyti. Ond ma addurniade Calan Gaeaf yn mynd dros ben llestri, yn gwmws fel addurniade Nadolig, lan am fis - too much bobl, too much!! Am ryw reswm ma lot o bobl mewn sywddfeydd yn gwisgo lan heddi, a wy ddim yn siŵr pam.....

Ni'n parhau i symud pethe lawr stâr (addurniade ayb yw'r mwyafrif, llunie a chlocie a phethe), ac ma'r lle yn edrych yn well bob dydd. Wy'n rili lico'n swyddfa newydd. Rhaid gweud wy erioed wedi cael sywddfa i'n hunan, a ma daf i un fan hyn a ma fe'n rili neis. Bydd e'n od gorfod mynd nol rannu sywddfa, ond oleiaf byddai'n llu siarad da pobl wedyn!!

Ar hyn o bryd dyw Evan Davis (fe a'i wraig Bet sy'n noddi'n swydd i) ddim yn dda iawn, so wy'n gobitho bydd e'n well cyn bo hir.

Cenfigen o'r mwyaf yw gwbod bod Côr Caerdydd yn Rwmani a Hwngari ar hyn o bryd. Gobitho bo chi' joio!!!

Wednesday, 21 October 2009

Symud Swyddfa part tw


Ni wedi symud mewn i'r Swyddfa newydd nawr - hwre. Gymrodd hi lot o'r dwrnod, ond o leiaf nawr ma swyddfa go iawn da fi, a sdim rhaid mynd lan y stâr hynod anniogel bob bore!!!joio. co ni lun o'r swyddfa newydd

Symud Swyddfa


Ma Canolfan Madog yn Symud i lawr llawr yn adeilad Elizabeth F. Davis. Byddwn ni dal yn meddiannu'r llawr ni arno fe nawr hefyd, ond dim yn ei ddefnyddio ar gyfer swyddfeydd. Ma 'maintenance' ma nawr yn symud y celfi trwm lawr a gobeithio bydd y ffôns wedi cysylltu erbyn diwedd y dydd. Credu'n bod ni'n gobeithio troi un o'r sdafelloedd lan lloft yn ystafell wely er mwyn i bobl sy'n dod i ymweld â'r ganolfna neu'r brifysgol yn gallu aros. M'ar llun yn dangos y before shot yn yn sdafell i ynghanol y mŵf! Ma dwst ymhobman ma bobl a ma'n achosi tishan a pheswch galôr!

Hefyd - wele luniau o Cleveland a Cholumbus ar Picasa.

Monday, 19 October 2009

Cleveland a Cholumbus

Wedi bod i Cleveland a Cholumbus penwythnos ma - lot o ddreifo!! Yrres i lan i Cleveland bnawn dydd Gwener - gymrodd hi llai o amser na'r disgwyl, 4 awr a hanner gan gynnwys sdopo am ugen munud i gal bwyd. On i'n mynd i aros gyda Chloë ffrind i Llio o'i chyfnod hi'n Iwerddon, a nes i gwrdda hi pan es i gwrdda Llio yn Columbus mewn priodas mis dwetha. Ma Cleveland yn bert o beth weles i a odd i theulu hi a'i ffrindie'n rili neis fyd.

Nos wener ethon ni am gwpwl o ddrincs gyda ffrind i Chloë. Wedyn dydd Sadwrn on ni fod i fynd i weld sights Cleveland ond ethon ni i'r farchnad, cal dishgled o goffi/te a wedyn i weld ffrindie i'r teulu a wedyn dodd dim amser i neud dim arall gan bod ni'n mynd mas am fwyd nos Sadwrn. Ethon ni i'r Great Lakes Brewin Company - cwrw hyfryd ac ymesing. Bwyd neis. Ethon ni am ddrinc ar ol ny wedy gytre.

Wedyn lawr a fi i Columbus bore dydd Sul i gasglu Lowri Sion wedyn draw i'r Gymanfa Ganu. nath y ddwy ohono ni rili joio, odd hi'n gymanfa well na'r un yn Ty'n Rhos, a lot mwy o bobl na. Odd y bos wedi gweud bydde siwr o fod agos at 300 na, ond fel arfer, fel ma'r americanwyr ma'n neud odd hi'n gorddweu. Ond odd rhwng 100 a 150 na fi'n credu. Wedi ny es i a Lowri nol i'r campws ac am wac rown y campws - odd yn ymesing iawn iawn!! waw yw'r cyfan weda i!!!

Ma'r swyddfa'n symud lawr llawr dydd Mercher a ma Cemetery Walk da ni yn Vega Church dydd Sul (Vega pronounced Veejee - eto, americanwyr a'i diffyg i allu ynganu geirie'n iawn!!)

Ta beth, na'r penwthnos a fu a'r wythnos sydd i ddod. Ma'n annwyd i dal yn hongian mlan yn anffodus a wy wir ddim am fod ma heddi, ond na ni - ma cor heno, so ma rhaid i fi fod ma rili!! tan toc...

Monday, 12 October 2009

Penwythnos Hir - Bob Evans Farm Festival

Heb flogio ers bron i wythnos. Hanner y rheswm gan bod dim byd newydd wedi digwydd i fod yn onest! Odd Penwythnos hir gyda ni penwythnos hyn gan bod y bob Evans Farm Festival. A dweud y gwir ma hi'n Columbus Day heddiw, sy'n golygu i lot o sefydliadau bod dwrnod off gyda nhw, a beth ma'r Brifysgol wedi gwneud yw symud y dwrnod off i'r dydd Gwener i gyd-fynd da'r wyl. A ma hi hefyd yn Thanksgiving yng Nghanada heddi fyd.


Co collage o lunie yn dangos golygfa o'r ŵyl i chi gael rhyw fath o flas ohono fe. Ma mwy o lunie ar Picasa hefyd. Odd yr ŵyl mlaen o'r nawfed tan yr unfed ar ddeg o Hydref. Nath hi bistilllo'r glaw dydd Gwener, odd hi ddim yn neis iawn dydd Sadwrn a wedyn dydd Sul odd hi'n hyfryd. so es i dydd SUl, a gan mod i wedi mynd ar ôl hanner dydd dodd dim angen talu - bargen!! Beth odd na odd lot o stondine gyda LOT o bethe twee iawn da nhw. Rhai stondine gyda pethe rili neis - ond wrth gwrs on i ffili prynu'r pethe odd yn yn neis chos bydden nhw byth wedi cyrradd gytre yn anffodus :( .Ond nes i joio cerdded ambwyti a gweld y llamas a'r arddangosfa cŵn defed (weles i ddim lot gan obd gormod o bobl o'n flan i). Siwr o fod yn fyw o hwyl mynd fel grwp a joio'r craic ayb, ond odd e'n brofiad diddorol. Brynes i Maple Syrup a Cider (ma'i seidr nhw fan hyn fel freshly squeezed apple juice a dos dim alcohol ynddo fe o gwbl, ond ma fe'n hyfryd ac yn lleol sy'n gwd). Gobitho bydd y maple syrup yn i gwneud hi gytre da fi!!!

Ma ymarfer cyntaf fi yn y côr heno, so nai adel i chi wbod siwd ma hwna'n mynd a beth yn gwmws y'n ni'n canu!!! Rhywbeth gan Schubert, ond sai'n cofio beth! Fi off i Cleveland penwythnos ma a wedyn nol i Columbus pnawn dydd Sul ar gyfer y Gymanfa Ganu fan na. Dishwgl mlan at y penwthnos yn barod!!!

Tuesday, 6 October 2009

Welsh Heroes

Heb sôn am hwn, sai'n credu. Ond ma cyn Faculty Fellow canolfan Madog, Benjy Davies yn cal i waith wedi'i arddangos yn y French Art Colony. Y gwaith sy'n cal i arddangos yw'r gwaith wnath e pan odd e'n Faculty Fellow a ma fe'n seiliedig ar y 100 arwr Cymreig yn ôl Culturenet Cymru (ma'u herthygl nhw ar y peth fan hyn - a ma linc o fan na i'r arddangosfa sydd, os nagych chi am ddarllen yr erthygl fan hyn!) Wy'n credu bod y graffigwaith yn rili cŵl a diddorol. Cymrwch bip a phenderfynnwch chi os ych chi'n lico nhw neu bido. Yn hoff rai i yw Grav a Gareth Edwards.

Wy newydd fod yn siarad gyda Clay Price - y Cyfarwyddwr Cerdd newydd ma yn Rio Grande. Er fy holl holi o gwmpas, odd neb yn gwybod, neu ddim am weud tho fi - bod côr cymunedol ma yn y brifysgol. Idiots. Ta beth. Nes i ebostio fe yn gweud bo fi ma a licsen i ddechre côr os nagpodd un yn bodoli'n barod a ddath e draw ma i gal chat. Boi hyfryd. Sgwn i fel byddech chi'n disgwyl i rhywun o'r enw Clay ddishgwl? Wel yn y mhen i odd rhywun ru'n seis a Chief Wiggum. NA. Rong Sioned! Odd e'n debycach i seis Olive Oyl, hihi! SO ma nhw'n ymarfer ar nos Lun 7-9pm so wy'n mynd (as if you had to ask). Neud rhywbeth gan Schubert (sai'n cofio beth nawr - mass in G minor falle?) a ymarfer pethe Nadoligaidd ar gyfer y cyngerdd Nadolig, sydd ar ddydd Sul 22 Tachwedd!!! Ma pobl yr ardal ma yn od rhaid gweud!!

Wel na ni, rhaid i fi weud bod hwna wedi'n llonni i miliyns a piliyns. hapus.

Thursday, 1 October 2009

Criw y Drindod

Co'r esboniad mewn e-bost ddaeth bnawn dydd mawrth am griw y Drindod yn tynnu mas o ddod draw.

Ma'n rhaid i fi fod yn hollol onest fan hyn a gweud bo fi yn wirioneddol hollol gytid a wedi siomi na fydd neb yn dod mas. A wy ddim ishe gwneud i neb deimlo'n wael, ond os oes unrhyw rai o'r criw odd yn mynd i ddod yn darllen hwn wedyn wy ishe iddyn nhw wybod pa mor siomedig odw i na fyddwch chi'n dod mas. On i'n dishgwl mlan yn fawr iawn at gael criw o bobl on i'n gwbod bydde'n siarad Cymraeg am un peth, ond am beth arall fydde'n fywiog ac yn llawn hwyl ac y bydden i'n gallu uniaethu gyda nhw.

Ta beth - ma gyfel i fi ffindo projest neu greu project yn hunan yn yr ardal, a nid dim ond helpu mas gyda'r criw ayb.

Achos hyn hefyd - dyw'n Nhymor y Gwanwyn i ddim mor strict. So os os unrhywun am ddod mas neu os ych chi'n dod mas o gwbl ma, gadewch i fi wybod a wy'n siŵr allai drefnu i ddod i gwrdda chi! Gadewch i fi wybod! A darllennwch yr ebost isod.

Dear all

I'm afraid that I have some bad news. I regret that the interest in the exchange programme with the prospective outgoing cohort has collapsed over the summer. I had a meeting towards the end of last week with the students to further discuss the application arrangements and procedures, but was taken aback by the general air of indifference and negativity in the room. I gave them the weekend to reconsider, to talk to their families etc., but I'm afraid that there has been no change since.

I think I mentioned before that I had suspected that one or two might have had second thoughts over the summer break, however this 'mass withdrawal' came as a complete and disappointing surprise. I'm not sure what is behind it, and in the fullness of time I will seek clarification, but I'm sensing that a 'domino effect' occurred, and that a couple of influential individuals within the group may have swayed others' opinions and intentions. Clearly this is a frustrating and disappointing situation from our point of view

I did mention that this particular cohort is a different one with a seemingly complex interrelationship. Given the golden opportunity that was presented before them, and the vibrant and glowing reports from the returning students. Having said that, there were some genuine reasons behind some individuals' decisions, in particular the current economic climate being a major and real factor, and a few with family issues.

I apologise therefore that, despite our best efforts to persuade them otherwise, it doesn't look as if there will be a cohort coming over next semester. I can only hope that this is a 'blip year' in what has otherwise been an excellent exchange programme, and that next year's students will be more appreciative of the opportunity.

I sincerely apologise for the work that has already taken place in relation to the planning of the programme for this academic year. Also the untimeliness of this withdrawal in relation to the recent appointment of Sioned Wyn at the Madog Centre. Maybe Sioned could visit us at Trinity at some point in the future in order to meet the current first year students.... I'll leave that idea with you for now.


In the meantime, best wishes to all concerned.

Cofion cynnes,

:(estyn

Wednesday, 30 September 2009

Not such a great wythnos

Sori am y bad Welsh yn y teitl, ond wy'n twmlo fel bad Welsh ar y funud. WYthnos itha gwael hyd yn hyn. Nes i ddim sôn yn y postiad dydd Llun bod cwpl o Gymru (y ddau'n wreiddiol o'r gogledd ond yn byw yng Nghaerdydd ers sbel), odd yn digwydd bod yn yr ardal wedi dod i'r Gymanfa bnawn dydd Sul. Wel i dorri'r stori'n fyr, gath y wraig aneurism ar i hymenydd ac aethpwyd a hi mewn hofrennyd i'r ysbyty yn Huntiongton , ar ôl iddi fod yn yr ysbyty lleol fan hyn. So prynhawn Llun ath Jeanne a fi i Huntington i ôl y gwr i ddod a fe nol fan hyn i ôl eu car nhw o'r motel, tra bod hi'n cael llawdriniaeth. Heb glwyed dim ers 'ny, so wy'n gobeithio i bod hi'n oce, a dos dim ffôn symudol gyda fe so allwn ni byth cysylltu gyda fe i weld os yw hi'n oce. So odd dydd Llun yn itha ryff rili.

Wedyn ddoe, ar ôl cino, dath e-bost o Goleg y Drindod yn gweud bod dim myfyrwyr yn mynd i ddod draw ym mis Ionawr. Sy'n golygu bydd siŵr o fod r'un faint o waith da fi neud pryd ny a sda fi nawr, ond bydd dim myfyriwr da fi i ddysgu Cymraeg iddo fe. grêt. Ma'n rhaid gweud bo fi'n gytid. Jeanne wedi bod yn gweud bo ni siŵr o fod well off hebddyn nhw, gan bod pobl wedi bod yn consyrnd amdanyn nhw cyn hyn. Sai'n cytuno, ond na ni.

Nes i gyfweliad radio bore ddoe fydd ar y radio rhywbryd yn yr wythnose nesa, ddim yn cofio pryd, ond nai drial cal copi os os modd.

Monday, 28 September 2009

y Gymanfa

Fel ma rhai ohonoch chi'n gwybod, a rhai ohonoch wrth reswm felly ddim yn gwybod - fues i'n arwain Cymanfa Ganu ddoe yng Nghapel Tyn Rhos, Thurman, Ohio. Randym iawn rhaid gweud. Wy erioed wedi cael cyfle i arwain côr (diolch i anji parcky, neu Angharad Parchus i roi i henw llawn iddi), so odd arwen cymanfa yn od iawn. Odd dwy sesiwn, un am 10.30am, wedyn cinio, a wedyn sesiwn prynhawn am 1pm.

Cyn y Gymanfa, bues i yn Gallpolis yn yr Holiday Inn yn cael bwyd gydag amryw bobl odd yn ymwneud â'r Gymanfa; gan gynnwys Evan a Bet Davis a Joan Owen Mandry (syn gefnither i Eirlys sy'n mynd i Gwaelod y Garth gytre. On i'n gwbod bod cefnither gyda Eirlys mas ma, ond ddim yn gwybod pwy odd hi nes i fi siarad gyda Joan nos Sadwrn!).

So dydd Sul - es i i'r capel yn gynnar (ma fe jest lan yr hewl - nes i bostio am fynd am wâc lan na a thynnu llunie fan hyn - nôl ym mis Gorffennaf), wedi cael allwedd gan Evelyn y landlord y dwrnod cynt. On i na erbyn 9am, er mwyn cael 'feel' am y lle. Dim sbel wedyn dath y bobl odd yn agor y capel lan yn iawn i agor y ffenestri a'r blinds a'r shutters, ac odd hi'n hyfryd mewn na wedyn ny. Capel syml iawn, fel chi'n gallu gweld o'r llunie wy wedi llwytho i Picasa.

Ath popeth yn iawn ar y cyfan. Cynullidfa fach odd. Llai na 50 yn y bore a llai na 40 yn y prynhawn. Ond nes i wir fwynhau er bod safon y canu falle ddim mor dda, a ddim beth wy'n arfer da fe. Nes i hefyd ganu unawd, ath yn oce, o ystyried bod yn llais i ddim lan i sgratsh gan bo fi ddim yn canu nawr gan bo fi newydd ddod dros annwyd!

Profiad cadarnhaol dros ben. Ddim yn siŵr os basen i'n gwneud gyda chyulleidfa mwy deallus, ond joio ta beth. A on i'n wirioneddol wedi blino erbyn cyradd gytre. Twmlad itha neis a gwenud y gwir bod wedi blino go iawn ar ddiwedd dwrnod o waith!!!

Wy wedi cael gwahoddiad gan Evelyn i fynd gyda hi i i'w thŷ hi lan yng Nghanada. Yr unig broblem yw sai'n credu allai fynd chos ma rhaid i fi rhoi o leiaf pythefnos o notice i AIPT cyn gadel y wlad, ne fyddai ddim yn cael dod nol mewn! A wy'n credu i fod e'n costion $30 bob tro. so ar hyn o bryd wy ddim mor despryt i fynd lan na, ond wy wedi cysylltu gyda nhw i ffindo mas os yw e'n wahanol ar gyfer teithio i Ganada. Hefyd wy ddim yn hollol sicr mod i am dreulio cyment o amser gyda Evelyn......

Ta beth - cymerwch bip ar y llunie - ma nhw ym mhobman to - flickr, facebook a picasa. Dy'n nhw ddim yn wych, ond ma'n rhoi blas fi'n credu o'r math o beth sy'n mynd mlan yn yr ardal ma.

Thursday, 24 September 2009

annwyd o hyd

Yn ôl mam odd y postiad dwetha na'n suicidal! Odd e ddim i fod gyment fel ny rili!! Just wedi cal digon ar fod yn y gwaith o 8-5 (ac aros yn hwyrach os wy'n sgeipo), a dim gwaith i'w wneud mewn gwirionedd.

On i ddim yn y gwaith ddoe nac echddoe (wel es i gytre am 11am ar ôl gwers fer gyda'r boi dysgu Cymraeg). A dos dim byd da fi i ddala lan da fe - sy'n dangos cynlleied sydd i'w wneud ma. Ma rhaid i fi neud peth ymchwil ar gyfer y Cymanfaoedd dydd Sul (jest bach o hanes ar yr emynwyr/cyfansoddwyr), a wy'm yn gwbod os wy'n hollol dishgwl mlan achos wy eriod wedi gwneud y fath beth o'r blan. Sai hyd yn od wedi arwen côr rili. Ta beth, os os unrhyw tips da unrhywun - gadwch i fi wbod. Wy wedi cal un yn barod 'just esgus mai ti yw Alun Guy' - lle da i ddechre weden i!! Wy hefyd yn canu unwad - but the less said about that the better fi'n credu....

Ar ôl y Gymanfa dydd Sul, ma cyfweliad Radio da fi dydd Mawrth. Wel ma fe'n cal i recordio dydd Mawrth. Ma'r holl fyfyrwyr o'r drindod yn neud y cyfweliad bob blwyddyn yn ôl y sôn, a ma'r fenyw sy'n gwneud y cyfweliade yn sgriptio'r cyfweliade o'r wybodeth ma hi'n cal a felly ma rhaid stico at y sgript, so dyw e ddim yn naturiol o gwbl. Ddim chwaith yn siŵr faint o bobl sy'n gwrando ar y rhaglen; yn ôl Jeanne, dim lot!!

So na ni am nawr - wy'n gwbod bod dim lot o lunie wedi bod yn ddiweddar - nai drial tynnu llunie o'r tymor yn troi ma, achos ma'n itha pert a gweud y gwir!

Monday, 21 September 2009

bw his

sai'n credu bodneb braidd yn darllen hwn, so smoi'n siwr pan wy'n boddran. Sdim lot da fi wedu heddi, fel arfer. Annwyd dal ma ac yn mynd ar yn nerfe i. Ma'n mynd ar yn nerfe i fyw gan mod i'n gwaith yn neud dim gwaith gan bod di rili gwaith da fi i wneud. A bydde man a man bo fi gytre, ond na ni, dim ots.

Ma'r tywydd yn ddiflas ma ar hyn o bryd fyd, nage bod ots achos smo i'n cal cyfle lot o fynd mas i'r tywydd, ond wedi gweud ny, allen i sen i rili moyn sbos. ta beth. Wy'm yn lico nofio traq bod annwyd da fi, ddim yn neis iawn, so trial ffindo rhwbeth arall i neud....awgrymiade?

Tuesday, 15 September 2009

di-bwer

Heb flogio ers y penwythnos. Nes i fennu lan ddim yn mynd mas am ddrinc da Llio nos Sadwrn wedi'r cyfan chos mod i'n idiot, ond llai am ny. Ges i amser hyfryd yng Ngholumbus, a odd e'n gret gweld Llio a chwrdda'i ffrind hi Chloë sydd wedi cynnig i fi fynd i'w gweld hi lan yn Cleveland ddiwedd mis nesa.

So ta beth. Gethon ni doriad yn y pŵer heddi. Yn ôl y sôn odd na linell drydan ar dân, a fuodd e bant am bwyti awr a hanner. Wedyn fe ddychwelodd. Gwd ow, ond bach o egseitment ddiwedd haf (hydref rili ond ma hi'n braf ma!!)! Ma'r trydan yn diflannu ma yn itha aml dros y gaeaf yn ôl pob tebyg, a wy ddim yn hollol siŵr be fydd yn digwydd bryd ny, chos trydan sy'n rheoli popeth yn yn fflat fach i, dim ond un heater nwy ben y stâr sy na! hmmmm, so croesi bysedd am i ni beidio â chlli trydan weden i!!

Wy bant gytre nawr i gal nof fach. Wy ddim yn neud lot, ond wy'n trial nofio bob nos, gan obitho adeiladu lan faint fi'n neud. Dyw e ddim yn lot, fel fi'n gweud, ar hyn o bryd, ond gobitho, pan bydd e'n lot byddai'n llu neud 3 gwaith yr wthnos. ie.gwd ow

Sunday, 13 September 2009

mwy o Columbus

Gwrddes i lan da Llio heddi. Odd e'n rili rili rili neis gweld hi. On i wedi meddwl falle mynd i gwrdda hi a'i ffrindie am ddrinc heno, ond fel nithwr, ar ôl bod yn ishte yn gwely yn wocho tledu am sbel, on i rili ddim yn y mwd i ddod mas o'r gwely yn anffodus. Ac odd hi'n 10.30. Mynd i gwrdda nhw am frecwast bore fory ta beth, cyn heado nol am gytre.

Wedi bod yn gwarnado ar, ac yn darllen am Gynhadledd Plaid yn Llandudno hefyd heno. Araith Adam yn rhif 1 o'r top 5 read articles ar y BBC ar un pwynt heno. a ma fe'n araith wyth. So allwch chi wrando arno fe via blog ordovicius. Y gynhadledd yn dishwgl fel llwyddiant ysgubol chware teg. Ewch i plaidbyw.com i gael pip ar lunie, fideos, blogiade a diweddariadau twitter o'r gynhadledd.

Co obitho byddai'n llu ffindo'r ffordd gytre fory more dda a ffindes i'r ffordd ma!

Friday, 11 September 2009

Columbus

Wedi cyrraedd Columbus yn saff a heb fynd ar goll unwaith so wy'n hen ddigon hapus!Off mas i gal bwyd nawr, a falle nai gwrdda Llio am ddirinc wedyu nos yw hi'n llu ffindo mas le ma'r bar ma nhw'n mynd iddo ac os odw i'n llu ffindo ffordd na. taxi etc!!

Brynes i gps. dodd e ddim yn gwitho. wy'n mynd i ffidlo da fe wedyn mynd a fe nol os nagyw e'n gwitho. hmff. $50 odd e, ond ddyle fe oleia gwitho!!!

Ypdêt - Wedi cael bwyd oce mewn restaurant dissapointing. Fast food odd e, a finn'en dishgwl bwyty!! fi'n dwp dife!! Odd Llio wedi trial trefnu i fi fynd i gwrdda nhw y y bar on nhw'n myund i ar ôl y rihyrsal dinyr, ond odd e'n 20 munud o fan hyn, ddim yn practical. Just as well rili chos on i yn y gwely ac yn dechre twmlo'n flinedig! Yr ystafell yn hyfryd ac yn enfawr! Nai dynnu llunie!

Wednesday, 9 September 2009

Llunie

Wele luniau newydd ar Picasa o'r daith i Pittsburgh (linc ar y chwith uwchben y pysgod!).

Ma'r tywydd yn crap ma heddi. Niwl ymhobman ers yn gynnar bore ma, a ma fe dal ma am 11.30! Wy'n clywed eich bod chi i gyd nôl yng Nghymru fach yn cael tywydd hyfryd, haf bach Mihangel (chi deffo'n haeddu fe!). Dim lot mwy i weud am nawr - cewch i weld y llunie!!

Tuesday, 8 September 2009

wedi Pittsburgh

Wel ges i ddim lot o gyfle i flogio ar ôl pnawn dydd Gwener. Dyma grynodeb byr!!

Banquet Nos Wener - Distaster. Dim y bwyd on ni wedi archebu ar ôl i'n bwrdd ni. Gethon ni ddwy botelaid o win yn lle (costio $65 yr un!!!), ond odd e dal yn siambles! Gwyndaf Jones (tenor o Gymru yn byw yn Nhoronto) odd yr enterteinmynt. On i lan nes 3am, a wedyn odd angen codi am 7am i fynd i frecwast Ninnau am 7.30. un gair - strygl!

Dydd Sadwrn - i'r Catherdral of Learning ym mhrifysgol Pittsburg - sdafelloedd yn dynodi gwahanol ieithoedd a threftadaethu. Odd yr ysatafell Gymraeg braidd yn ddiflas rhaid dweud, ond odd rhai o'r ystafelloedd eraill yn wych - lluniau ar y ffordd. Ar y ffordd nol odd 'tour guide' yn gweud pethe ridicilys. Odd e'n gweud am ferch 16 briododd ddyn 43, odd rhwbeth i neud da beth odd enw'r ardal on ni'n gyrru drwyddo fe "she had 9 children; 3 boys and 3 girls." A na ni. od iawn!

Cyngerdd Côr Cymry Gogledd America yn y nos. Wy'n credu gallen nhw fod wedi bod yn well.....
Es i i'r gwely ar ôl y cyngerdd, wedi blino!

Dydd Sul - gwasanaeth yn y bore wedyn Gymanfa yn y prynhawn a'r nos. Ar ôl y Gwasanaeth gethon ni brunch yn Six Penn. Gwych!! Ges i gwpwl o Bellinis, breakfast spring roll a eggs Benadict (nid Eggs Bernadette!!!!). Joies i ganu yn y gymanfaoedd (odd Jeanne am adael ar ôl yr un cyntaf er mwyn bod nol am labor day - odd hi'n gweld ishe i gŵr a'i phlant a'i wyrion/wyresau - on i ishe arps, a tough odd hi iddi hi achos on i'n moyn aros i ganu. A ta beth, mond am 3 dwrnod odd hi bant a dyw hi ddim yn meddwl bo fi'n gweld ishe pawb a ishe mynd gytre withe? Na, achos sai'n cwyno!!) Ta beth, joies i'r canu'n fawr, a odd Eilir rili yn dda gyda'r gynulleidfa ac arwain y Gymanfa. Arhoses i yn y bar da criw nes bwyti 1am yn byta pizza a chal cwpwl o lasys o win (dim gormod chos on i'n dreifo yn y bore). Gadwon ni am 7.30 ish bore dydd Llun, a on i nol yn y ty ar ôl dropo Jeanne off erbyn bwyti 1pm. So ges i ddiwrnod tawel o neud dim byd ddoe (labor day), a nol i'r gwaith heddi. Hyfryd!

Ma mwy da fi weud am y specifis wy ddim yn mynd i weud fan hyn. Ond ar y cyfan nes i wir fywnhau, a byswn i'n mynd to wy'n credu. Baswn i hefyd yn mynd nol i Pittsburgh, dinas ddiddorol iawn gyda digon i weld gan gynnwys dwy stadiwm bron reit yn y ddinas!

Friday, 4 September 2009

Pittsburg part one!

Gymrodd hi bwyti 5 awr i yrru i Pittsburg o Rio Grande ddoe, gan gynnwys sdopo i gael bwyd ayb, a ffindon ni bopth yn hawdd iawn. Checo mewn, gin bach yn y bar wedyn Dafydd Iwan ac Ar Log. Odd y cyngerdd yn rili dda. Blue Rinse Parade central tho, pobl braidd yn ddiflas, on i'n twmlo fel alci gyds Jeanne yn cal cwpwl o gwrws!

Gwrddes i da boi odd yn nabod Alun Guy (odd e di bod draw yng Nghymru yn aros da fe Gaeaf dwetha, ac odd e yn y Plymouth Arms ar yr un noson ag odd Côr Caerdyddd na ar ôl canu yn Sain Ffagan!!). Odd e hefyd yn adna bod R. Alun a Rhiannon ac odd e (R. Alun) wedi bod mas yn aros gyda fe, ac am fynd nol i bysgota am Bass!! Radnom ond great!

Odd hi'n rili neis gweld cymaint o bobl sydd basically yn Americanwyr, (Americans of Welsh Descent), a ddim yn siarad Cymraeg yn gwrando ac yn mwynhau Dafydd Iwan ac Ar Log. Ac yn canu'r anthem. Odd e'n neud i fi feddwl, pam nad os mwy o bobl yng Nghymru yn gwerthfawrogu'u diwylliant fel hyn, pobl di-Gymraeg hynny yw.

Y petj mwya idiotig nes o odd anghofio'r adapter ar gyfer charger y camera, ac wrth gwrs odd batri'n camera'n fflat!! Ond brynes i un heddi yn Radio Shack so all is good nawr.

Wedi bod yn y 'Marketplace' drw'r dydd yn manno'r ford. Drws nesa i'r bobl mwya annoying YN Y BYD. Lyn Clarke yw enw'r boi, a Sharon yw i wraig e. Dyma'i gwefan nhw. Ma nhw'n fyw ridicilys yn y fflesh fel petai nag ar-lein. Ma RHAID i chi ddarllen biog y ddau ohonyn nhw - ffor laffs de!

Gethon ni fywd hyfryd yn Palomino - ges i chowder a hanner brechdan blue crab ac artichoke. Odd e'n rili neis ac yn mynd yn berfeth da'r gwydrain o Riesling.

Off nawr i wishgo i fynd i'r Banquet heno, lluniau ddilyn (!!!)

Wednesday, 2 September 2009

ppp (pre-Pittsburg post!)

Wel er bo fi i fod i of dyn dysgu Cymraeg o ryw fath i un boi yn y Brifysgol, smo fe di troi lan o gwbl to, ar wahan i'r cyfarfod cynta lle on ni'n ffindo mas beth odd e'n wbod. Ddim yn siŵr os yw e'n actialwi'n dost ne bido. Dim ots ta beth, chos on i'n gwbod bod e ddim rili ishe neud hwn, a'i fod e'n neud e er mwyn graddio'n unig, so na ni!

Ma gwefan Canolfan Madog nawr yn ddwyieithog, so os y'ch chi ishe mynd draw i weld y gampwaith, ewch i www.madog.rio.edu/cy neu www.rio.edu/madog.cy! Byddwn ni'n lansio'r wefan ym Mhittsburg yn y Ngŵyl Cymru Gogledd America.

Na'i gyd sda fi i'w weud nawr, ar wahân i....ewch fan hyn os y'ch chi'n ffan o'r hen razorblade-gargler, Bonnie Tyler, neu'r bytholwych Only Men Aloud! a'r hyfryd Tim!

Monday, 31 August 2009

Penwythnos

Dim postiad pryfoclyd tro ma. Dim byd lot wedi digwydd dros y penwythnos, ar wahân i bo fi wedi prynnu peiriant coffi - hynod Americanaidd. Ma'n dechre edrych felse fi'n prynu appliance newydd i'r fflat bob penwthnos (wel hŵfyr penwthnos dwetha a hwn penwthnos ma!!) , hah, wel na! On i wedi bod yn dishgwl am beiriant coffi neu gafetiére ers cyrradd, chos sdim byd gwath da fi na choffi instant! Oni bai bo fi'n hollol despryt a bod dim coffi go iawn - ac yn yr achos na - nai jest cal te yn lle! Ta beth $25 odd e. 12 cup! mahoosive, so bargen wy'n credu, a man neud coffi neis, so allai jest troi fe mlan rol dihuno a chal coffi i fynd i'r gwaith da fi (ma fe'n semi-intelligent [ieie fel fi, I know ha.ha.]so wy'n llu llenwi fe da popeth sy ishe a neiff e ddim dechre nes bo fi'n troi'r switsh mlan -cŵl.)

So ni off i Pittsburg i'r North American Fesitval of Wales dydd Iau , a ni nol dydd Llun. Ma hi'n Ŵyl y Banc da chi heddi a wy'n gobitho bod pawb yn mwynhau'r dwrnod ola off ychwanegol tan y Dolig. Dos dim gŵyl y banc da ni fan hyn, ond ma hi'n Labor Day dydd Llun nesaf (7 Medi), sy'n wylie ac hefyd y diwrnod ŷn ni'n teithio yn ôl o Pittsburg! Typical. Ond y bwriad yw gadael yn weddol gynnar er mwyn cael amser off cyn mynd nôl i'r gwaith dydd Mawrth. Ma na wi-fi yn y gwesty (Hilton - powsh) ym Mhittsburg, so gobeithio byddai'n gallu blogio tra mod i yna neu o leiaf cadw mewn cysylltiad - ddim yn siŵr faint o amser rhydd bydd gyda ni rili!

Na ni am nawr - siŵr bydd mwy da fi wedu cyn hir, so pidwch mynd ymhell!!

Thursday, 27 August 2009

Gwybodaeth Dechnolegol

Ma Jeanne yn dysgu un dosbarth o LA10101-Freshman Success ddwywaith yr wythnos (Ma pob myfyriwr newydd yn gorfod cymryd y dosbarth a ma na sawl dosbarth gwahanol). Dydd Mawrth a dydd Iau am 11.30 ma'r dosbarthiade da hi. Wy wedi bod i'r ddau ddosbarth cynta da hi, ac ar ôl yr un cynta ron i'n meddwl i bod hi'n bod yn itha nawddoglyd, neu bod y cwrs yn un rhwydd ofnadw, un o'r cyrsie na sydd fel sgwennu'ch enw ar bapur arholiad yn golygu bo chi'n cael 2 farc neu rhywbeth. Cwrs allwch chi ddim rili ffaelu oni bai eich bod chi ddim yn i gwpla fe. Y rheswm wy'n gweud hyn yw, er bo da nhw dasg i'w gwneud bob wythnos - beth odd yn cael ei alw'n Journal - y dasg ar gyfer yr wythnos gytaf oedd bywgraffiad, un tudalen (double spacing). Nawr ma cwblhau'r Journals ma yn cyfrannu at y marc ar gyfer y cwrs, a chyn belled a'u bod nhw'n sgwennu rhywbeth, ma nhw'n mynd i basio rili. Dyw tudalen double spacing ddim yn lot, rhyw 500 gair falle? ta beth digon o ranto, nai ddod at bwynt y blogiad ma nawr!

On nhw yn un o'r sdafelloedd cyfrifiaduron heddi er mwyn gwneud yn siŵr 'u bod nhw'n gwybod siswt odd logio mewn i'r cyfrifiadur, agor e-byst, safio dogfenne yn y lle cywir, atodi dogfennau at e-bost, mynd at yu catalog 2009-2011 (fel canllaw) sydd ar-lein eleni am y tro cyntaf gyda nifer cyfyngedig o fersiynau wedi'u printio. Ta beth, on i'n meddwl - sen i wedi mynd i ddosbarth fel hyn wrth ddechre yn Aber, bydde mwyafrif llethol y dosbarth wedi dilyn y cyfarwyddiade a llwyddo i wneud popeth o fewn bwyti 10 munud - chwarter awr, a wy ddim yn neud crac am Americanwyr, wy jest yn siarad am llythrenned cyfrifiadurol a siwt ma'r rhan fwyaf o bobl wy'n nabod yn gallu o leiaf y pethe symlaf ar y cyfrifiadur. Wel odd hi'n agoriad llygad i fi. Odd hi'n amlwg bod rhan fwyaf y myfyrwyr ddim yn gyfarwydd iawn â chyfrifiaduron o gwbl, yn enwedig y cysyniad o logio mewn i'r cyfrifiadur. Odd angen iddyn nhw newid eu cyfrinair o'r un default (4 rhif olaf eu Social Security), i un arall 6 chymeriad. Odd lot o brobleme a odd wir angen cerdded lot ohonyn nhw drwy bob step. Ma rhaid i fi weud ges i rial sioc o sylweddoli cyn lleied o gysylltiad â chyfrifiaduron on nhw wedi'i gal.

Er bod popeth yn honedig yn fwy ac yn well ar draws y pwll (i or-bentyrru idiomau Saesneg), ma'n amlwg bod addysg dechnolegol ddim yn flaeoriaeth uchel i Americanwyr, neu falle mai jest yr ardal ma yw e. Ma mwyafrif y myfyrwyr yn dod o Ohio neu West Virginia (bwyti awr o fan hyn), felly falle maw rhywbeth yr ardal, y dalaith neu'r math o fyfyrwyr ma'r Brifysgol yn denu yw e, neu falle'i fod e'n beth cenedlaethol.

Er nad yw gwybodaeth dechnolegol yn hanfodol, mae e'n dod yn fwyfwy pwysig mewn nifer o alwedigaethau a swyddi ayb. Nawr wy ddim yn poeni am y myfyrwyr ma achos ma nhw gyd yn yr un twll a wy'n siŵr wnawn nhw ddysgu tra'u bod nhw ma. Y mhwynt i, wy'n credu, yw bod y mhrofiad i o lythrennedd technolegol pobl yng Nghymru yn dangos i fod e bron 100% yn uwch nag yw e mas fan hyn, yn yr ardal hyn ta beth. Yr ail beth, odyw e mor bwysig a ny fod pobl yn hollol hyddysg mewn cyfrifiaduron? Os angen i'r person cyffredin allu deall mwy na hala rhyw e-bost neu ddau? A wy'n credu i fod e, achos mond tyfu wnaiff technoleg a'i bwysigrwydd i fusnes ac addysg, ac os nagych chi'n rhan ohono fe, odych chi'n mynd i gael eich gadel ar ôl a rhoi'ch gyrfa yn y fantol trwy beidio gael sgil sydd gan bobl erill o'ch cwmpas chi?

Yn amlwg falle bo fi wedi'i cha'l hi'n hollol anghywir am lythrennedd cyfrifiadurol pobl Cymru, a bydde gofyn fan hyn os yw pobl sy'n darllen hwn yn hyddysg yn eu cyfrifiadur bach yn ddi-bwynt. Ond bydden i'n lico gwbod os yw pobl yn ymwybodol o bobl (a wy ddim rili yn sôn am bobl lot hŷn fan hyn, fel mamgus a dadcus!) sydd ddim yn defnyddio cyfrifiaduron, un i o ddewis, neu o ddiffy cyfle?

Wednesday, 26 August 2009

dim ffliw moch

Ypdêt bach i chi gyd - sdim ffliw moch arna i, a dim hyd yn oed annwyd sai'n credu - ddim yn dost rhagor. Ma dant doethineb wedi bod yn tyfu bach yn ddiweddar, so ma'n bosib ma hwna odd e (itha tebygol a gweud y gwir), so wy jest yn gobitho nawr na fydd dim yn digwydd iddo fe. Dim pen tost na twmlo'n crap rhagor ta beth so wy'n siŵr byddai'n ffain.

Dyw hyn ddim yn brêcing niws, ond ma fe'n bwysig i fi. Tan nawr don i ddim yn gallu rhoi to ar ŵ ac ŷ yn y blog am ryw reswm, dodd y shortcyt ddim yn gweithio fel odd e ar gyfer pob llythyren arall on i ishe. Ond fe ffindes i'r codes html ar gyfer rhoi'r to ar lythrenne, so wy'n llu neud na nawr a ma tŷ yn dishgwl yn gywir a dim fel ty!! Joio bod yn gîc fi!

Sdim byd arall wedi digwydd yn fy mywyd bach od i ers i fi flogio ddwetha, ond on i'n ofni peidio blogio rhag ofn bo fi'n cael stŵr to - you know who you are, and I know where you live - grrrr!! So na ni am nawr, a wy'n siŵr bydd mwy da fi wedu to cyn hir, a fel chi'n llu gweld nawr bo fi'n gallu, wy di mynd dros y top da'r geirie da toie bach ynddyn nhw!! Joio.

Monday, 24 August 2009

idiocracy a pethe ddim mor idiotig!!

Wedi cael cwyn bod fi heb bostio ers sbel, so co ni'n mynd!!! Nes i fwynhau'r erthygl ma ar y BBC ynghylch jôcs gore yn Ngwŷl yr Edinburgh Fringe (anth Dad hala'r rhestr atai wedyn weles i fe ar-lein). Nes i DDIM joio'r erthygl hon, ac yn meddwl fwy nag erioed bod Americanwyr yn gallu bod yn HYNOD o sdiwpid, a nath e nghythruddo fi! (y ddwy erthygl yn ymwneud â'r Alban - diddorol...)

Ta beth, nes i ddihuno bore ma gyda llwnc tost a phen tost (wel odd y pen tost da fi ers nos Sadwrn fwy neu lai'n constant), a wy'n credu bod rhyw fath o annwyd ar y ffordd da fi. Un ai na nwu swine ffliw (nes i brynu hŵfyr dydd Sadwrn a odd e'n 'made in Mexico', so falle bod y ffliw wedi dianc wrth i fi agor y box, a la rhyw bennod o'r Simpsons....). Nai gadw llygad ar yn hunan!!!

So wy wedi ffindo cwpwl o beiri o sgidie (diflas wy'n gwbod, ond ma rhai o chi am wbod hyn!) a bits a bobs eraill pan on i'n siopa dydd Sadwrn so wy'n hapus. Dodd dim amynedd da fi fynd i siopa dillad yn siriys, ond wy off i Pittsburg wthnos i ddydd Iau, so FALLE gaf i siawns i siopa fan na, cawn weled!!

Dath na foi mewn heddi sydd wedi bod yn astudio yn y brifysgol ers tua 5 mlynedd (yn ôl Jeanne), achos i fod e wedi ffaelu cwpwl o fodiwle, a mae e'n gobitho cwpla semester ma. Yr unig beth sydd gyda fe ar ol yw 'Welsh 2'. Soooo, os nagych chi wedi ffigro mas erbyn hyn - wy'n gorfod dysgu'r boi ma fel i fod e'n gallu graddio! Wy'n defnyddio 'The Lingo' cwrs Cymraeg gafodd ei ddatblygu gan Tim Jilg (y cyfarwyddwr cyn Jeanne) ar-lein i'w ddysgu fe, a gan fod popeth wedi'i baratoi, wy'n siŵr y bydda i'n ffain!!

So nol â fi i baratoi gwersi (nefyr thot i wwd sei ddat!!), fi fel athrawes!!

O, a y peth mwya ridic weles i ddydd Sadwrn. On i yn y drvie through ATM (I know, I know), a odd na braille arno fe. ar y drive through ATM. dwli llwyr!!

Wednesday, 19 August 2009

Eitemau wedi'u rhoi gan Dr Robert Burns. Items Donated by Dr Robert BurnsCyfrannwyd nifer o eitemau gan Dr Robert Burns, Florida i Amgueddfa Treftadaeth Cymry America yn Oak Hill, Ohio. Roedden nhw'n perthyn i'w ddiweddar wraig oedd a'i theulu yn hannu o Gymru (fel ei deulu ef). Byddwn i'n ddiolchgar iawn pe bai gan unrhywun wybodaeth allai fod o help i ni ddarganfod gwerth (er mwyn yswirio, ac er mwyn dibenion treth Dr Burns) neu mwy o wybodaeth ynghylch unrhyw rai o'r darnau. Mae lluniau o bob darn o sawl ongl mewn albwm picasa, ac mae'r albwm i'w gweld fan hyn. Hyd yn oed os nag oes gwybodaeth gyda chi, edrychwch ar y llunie ma nhw'n ddiddorol iawn, a ma'n siwr bod rhywbeth na sy'n debyg i rhywbeth sydd gyda chi yn y teulu, a bydden i'n ddiolchgar iawn o gal gwbod am unrhywbeth fel na! Gadewch neges yn ymateb i'r blog, anfonwch neges twitter neu neges facebook neu anfonwch ebost atai sionedwyn@googlemail.com.

Falle bydde diddordeb gyda chi'n gweld y ddwy ddogfen ma fyd. Declaration of Intent Anne gwraig Dr Burns, a llythyr yn nodi nad odd hi am gael ei thystysgrif geni yn ôl gan eu bod nhw (y llywodraeth) am ei gadw fe! (y ddwy ddogfen ar y top). Joiwch a chofiwch roi gwybod os oes unrhyw wybodaeth da chi neu os odw i wedi cam-enwi neu cam-labeli rhywbeth!

-----------

Many items were donated to the Welsh American Heritage Museum by Dr Robert Burns, Florida. They were his late wife's an her family, like his, came from Wales. I would be very gratefull if you had any informaiton that would help determine their worth (for insurance purposes and tax reasons for Dr Burns), or any information about the pieces. There are pictures from all possible angles on picasa, and can be seen here. Even if you might not have any information about the pieces, take a look at the pictures because some of the pieces are beautiful and some are rather interesting, and maybe there's something similar in your fmaily. Share any information with me please, I'm looking for any ifnormation that could put a possible date on the pieces. Leave a message on the blog, msend me a twitter or facebook message or send me an email sionedwyn@googlemail.com.

You might also be interested in these two documents. Anne, Dr Burns' wife's Declaration fo Intent, and a letter from immigration stating that she would not receive her birth certificate back as they were keeping if for their records (both documents above by the Welsh part). Enjoy, and dont forget to let me know any information you might have, and let me know if I've mis-labled or name something wrong!!

Tuesday, 18 August 2009

Newyddion Trist

Trist iawn clywed bore ma (trwy Twitter, cyn i fi weld yr erthygle ar wefan y BBC [Saesneg, Cymraeg, llunie]), bod yr hen Dic Yr Hendre wedi marw. Odd hi'n fraint cael bod wedi cael yn urddo ganddo fe yn Eisteddfod Caerdydd a bydd yr Orsedd, yr Eisteddfod a Chymru gyfan yn gweld ei ishe fe'n fawr iawn. Anodd bod mor bell a ffili siarad da neb sydd cweit yn deall pa mor bwysig yw pobl fel Dic i Gymru, er i bod nhw'n gweud eu bod nhw'n Gymry, dy'n nhw ddim yn deall mewn gwirionedd.

Friday, 14 August 2009

Gwasanaethau Iechyd

Rhaid i fi weud bod y busnes slaggo'r GIG off, (sy'n digwydd yn America nawr achos yr Healthcare reform ma sy'n trial cal i basio) yn mynd yn hollo nyts ac yn hollo afresymol. Ma Americanwyr a phobl o'r DU (gan gynnwys gwleidyddion - toris wrth gwrs) wedi bod yn gweud bod y GIG yn gadael i hen bobl farw achos bo nhw ddim gwerth i cadw'n fyw a gweud bod pobl yn gorfod defnyddio sipergliw i ludo dannedd nol achos bod deintyddion yn gwrthod i gweld nhw. Yn amlwg ma hyn i gyd yn gelwydd neu yn achos y siwpergliw yn estyniad enfawr ar y gwir.

Wy yn i chanol hi fan hyn, a hyd nes wythnos ma wedi bod y gweud bod dim lot o wahanieth rhwng y ddwy system yn y pen draw - lle bo fi'n cynhyrfu'r dyfroedd. Ond ar ôl i fi ddysgu mwy am y ddwy system a'r gwahaniaethau, does dim dowt da fi y byddai'n sefyll lan dros y GIG nawr. Ges i gomment gan Louis, gwr Jeanne, mai system iechyd America odd y gore yn y byd, a nawr on i'n gwbod bod hwna ddim yn wir, ond on i ddim yngwbod pa mor anwir odd e. Ma'r erthygl ma yn nodi bod Prydain yn ddeunawfed a bod yr UDA reit lawr yn 37. Dim chans bo nhw'n cal dod off da fe to ffor shor.

Y diweddaraf yw i bod nhw'n gweud ar Fox News y bydde cal system fel yr NHS yn cynnyddu terfysgaeth achos beth ddigwyddodd gyda'r ddau ddoctor yn trial dinistrio maes awyr Glasgow!Ewch i weld dros eich hunan, ma fe'n wallgo! Mae e jest yn profi pa mor dwp ma yanks yn gallu bod - newn nhw gredu unrhywbeth. A'r bobl sy'n codi bwgando fel hy yw'r bobl sy'n ennill cannoedd ar filoedd o ddoleri y flwyddyn ac yn ofni y byddan nhw'n ennill llai a ddim yn poeni DIM am gyflwr iechyd pobl y wlad.

Stwff wy ddim di gweud!

Oce - so ma na cwpwl o beht wy'n cadw anghofio gweud pan wy'n siarad da pobl a phan wy'n blogio.
  1. Ma Evan Davis wedi gofyn i fi arwen y canu yn y gymanfa ganu yn Ty Rhos yn yr hydref achos bod neb arall gyda nhw i neud ar y funud. Sai erioed wedi neud o'r blan - so unrhyw tips PLîS!!!
  2. Fi yw llywydd y Cardig Club am eleni a Lauren yw'r is-Lywydd. Dim syniad pam, nes i ddim rhoi'n enw mlan a nath neb rili gofyn i fi nehton nhw jest cyhoeddi fe yn y mhicnic croeso i - od, a wy ddim hyd yn oed yn gwbod beth sydd angen i fi wneud. A i'r rhai o chi sy'n wherthin Cardigan as in Abertwifi nid Cardigan as in beth ti'n wishgo pan ma hi'n ôr wy'n sôn amdano fe!!
  3. Ma na sianel ar y teledu a'r subscription sy da fi sy'n dangos lods o raglenni prydeinig, gan gynnwys Dr Who. So ges i Wocho Dr Who yr un gyda New New York a Cassandra - pennod gyflawn gynta Tennant wy'n credu! A dim hysbysebion o gwbl!!! YMESING!!!
Oce na'i gyd wy'n credu mod i heb weud erbyn hyn!!! Ffyni bod pethe felna'n digwydd bo rhwbeth ti'n bwriadu gweud yn popo mas o dy ben pan ma ishe. Ma'r ddou beth cynta ar y rhestr wedi digwydd ers dros fis, ond nithwr nes i ddarganfod am Dr. Who. gysitid.

Ddoe nethon ni gwrdda Dr Robert Burns, dyn 93 o Florida (teulu yn wreiddiol o Gymru) odd yn cyfrannu lot o wahanol llestri ayb i'r Amgueddfa Treftadaeth. O'n nhw'n cynnwys bowlen Wedgewood bwyti gan mlwydd oed a "wings" RAF o'r Rhyfel Mawr. Odd e'n rili exciting!! On ni fod i fynd nol i'r amgueddfa heddi i dynnu llunie, ond ma tad Jeanne yn yr ysbyty, a wy ddim ishe mynd lawr ar ben yn hunan chos wy'n credu bod rhywbeth yn byw yn y to (glywon ni fe ddoe!!!). So unwaith byddai wedi tynnu llunie o rheina byddan nhw i gyd yn yn mynd ar Picasa i bawb gal i gweld nhw!

Thursday, 13 August 2009

Afiach

On i jest am weud pa mor ridicilys o embarrasing yw hwn http://www.sourcewire.com/releases/rel_display.php?relid=LzgTL . Odi hyn yn dangos mai dyma'r math o beth allwn ni disgwyl o'r ffôn Cymraeg newydd ma? sillafiadau anghywir, geiriau wedi'u dyfeisio a sart ar yr iaith? Gobeithio ddim

Wednesday, 12 August 2009

te

Nes i ffindo mas nithwr bod y soffa yn y fflat yn soffa-wely! Newyddion da sy'n golygu bod lle i fwy nag un person ddod i aros (os ddeiff unrhyw un!!), ma lle i 3 pherson rili, so na ni. Ma hyn felly'n profi mod i ddim yn gwbod popeth am y fflat eto, so wy'n dishgwl mlan at ffindo mwy o bethe newydd!

Wy o'r diwedd wedi cofio dod â llath mewn i'r sywddfa sy'n golygu mod i'n gallu neud dishgled (neu 5) i'n hunan yn ystod y dydd yn hytrach na gorfod mynd mas a gwario arian ar de neu goffi. Odd 'creamer' i gal yn y swyddfa, ond sori na, afiachbeth yw e! Dim chans. A nage bod te/coffi yn ddrud iw brynu, rhywbeth fel $2 am un mawr, ond nage na'r pwynt ife?! So wy'n cal gyment o de a wy'n moyn heb orfod poeni bod pobl yn meddwl bo fi'n sgeifo wrth fynd mas i ol un drw'r amser, neu bo fi'n gorfod mynd hebddo! Ma'n od iawn bo fi mewn gwirionedd yn ifed bwyti 4 dishgled o de yn y gwaith bob dydd. Withe mwy hyd yn oed. Ond pan wy gytre gaf i 1 falle, os ny. Os rhywun arall fel hyn, mond yn te-obsessed yn y gwaith? Wy ddim yn gwbod beth yw e, ond na ni, na fel ma hi!

Ma'r llosg ges i ddydd Sul mas yn yr haul ac yn y pwll drw'r dydd (odd hi'n 93 gradd am 5.30 a odd hi di bod lot twymach....) wedi mynd rili erbyn heddi. Silibili odd e, ddim wedi rhoi'r eli haul drosta i i gyd, yn ogystal â dim rhoi fe'n ddigon aml mewn rhai manne.wps. O leia' nes i ddim llosgi'n wyneb. Wy'n dueddol o fod yn hynod o ofalus ohono fe - god knows pam!

Nol a fi at ifed te a gwneud dim gwaith te - ta ta tan toc

Saturday, 8 August 2009

gwarchod ty

Ma gwaarchod ty (house sitting) yn ridilcilys o americanaidd wy'n gwbod. Wy ffili hyd yn oed credu bod e actiwali'n digwydd tu fas i ffilmie a rhaglenni teledu predictable!! So ar y funud, tra bo lot o chi'n mwynhau oriau ola'r Eisteddfod ym Maes B/C/gigs Cymdeithas neu wedi mwynhau diwedd y sdeddfod a nawr yn cysgu (neu wedi paso mas!!) wy newydd fod am dip ola yn y pwll gan i bod hi'n 6.30pm fan hyn a ma'r haul wedi diflannu dros do'r ty a dyw hi ddim yn ddigon twym i aros mas yn fy nhankini rhagor yn mynd mewn a mas o'r pwll!! So ma'r cwn mewn yn y ty da fi (y rheswm penna odd angen i fi fod ma i warchod y ty oedd fel bod dim angen rhoi'r tri chi yn y cenels) a wy'n ifed glasied arall o win, ac yn sychu bant. Fi am fynd i wylio'r haul yn machlud mewn bwyti awr a hanner ish, achos yn ôl y sôn ma fe'n hyfryd fan hyn!

Y ty (a'r cwn) wy'n gwarchod yw ty jeanne fy mos sydd gyda'i gwr mewn rhyw expo/cynhadledd/sioe win (ma'i gwr hi'n werthwr gwin - fab achos ma wastad gwin neis yn eu ty nhw. Mae e wedi gadel poteli ar boteli o win sydd wedi'u hagor yn y ffrij a mas odd ar ôl ar ôl diwrnod blasu gwin so ma lot o ddewis o win da fi!!!). So wy ma yn bwydo'r gwin a'r gath (sai byth yn i gweld hi bron!!) a joio'r haul a'r pwll. Hyfryd. Fel ma nhw'n gweud yn yr iaith fain 'a change is as good as a break' (wy'n credu ma na'r dywediad ond na'r jist ta beth!) so ma hi bach fel gwylie (yr haul a'r pwll) er bo fi'n gorfod bwydo'r cwn (sydd ddim yn dasg wy ddim yn lico gan bod y cwn yn fab!!), a wy di rili joio hyd yn hyn.

Yn gyffredinol wy'n mwynhau lawrlawytho gwahanol bodlediadau o iTunes. Yn bennaf (i'r rhai o chi sydd ag unrhyw fath o ddiddordeb) 'The Archers', 'Friday Night Comedy', 'Point of View with David Attenborough' 'Stephen Fry's Podgrams'. Wy'n llu llwytho nhw yn y gwaith a gwrando arnyn nhw yn y ty. A ma fe'n gret a wy'n twmlo fel bo fi ddim yn jogïan o flaen y teledu drwy'r amser ac yn gwrando ar y radio yn lle! Wy'n awgrymu'n gryf eich bod chi'n gwrando ar, neu'n llwytho Point of View David Attenborough (gwych a 15munud yr un), hefdy yn llwytho podgrams Stephen Fry os ych chi'n mwynhau Stephen Fry!!

On i'n mynd i roi llunie o'r lle a'r cwn lan, ond dim digon o signal, fe wnai roi nhw lan cyn bo hir (dydd Llun ma'n siwr). Ni nol i oriau arferol dydd Lllun (8-5 gydag awr i gino lle bod unrhyw un yn cal e'n rong....) so dim mwy o benwythnose hir, ond mwy o bol ambwyti'r lle gobitho! Cadwch ddarllen!!

Thursday, 6 August 2009

penwffnos (ac ail bostiad y dydd - dalwch mlan i'ch llygod....)

oce co fi to. Swper dwper ecseeitid am gwpwl o resyme am penwthnos ma. Ma Jeanne wedi rhoi llond bag o fasil i fi so wy'n mynd i neud lot a lot o besto. Troi mas bo chi'n llu rhewi pesto - y ffordd ore yw fel ais ciwbs wedyn, wedyn roi nhw mewn bagie. syniad da sen i'n gweud.

Yr ail beth yw bod Jeanne wedi gofyn i fi ddishgwl ar ôl y ty a'r cwn dros y penwythnos tra'i bod hi a'i gwr mewn rhyw gynhadledd/expo o ryw fath (ma'i gwr hi'n gwerthu gwin!!). So wy'n cal bod wrth y pwll drw'r penwthnos os wy'n moyn, so wy'n siwpyr gyffrous i gal neud y gore o'r tywydd!!

Y trydydd peth (mw hwn fel pregeth....) yw bo ni nol i oriau arferol dydd Llun. Ond nid yr oriau on i'n meddwl on nhw. 8-5 gyda awr i ginio yw'r oriau, sy'n sili i fi chos wy ddim yn cymryd awr i ginio. Ond odd Jeanne yn gweud bo nhw'n llu bod yn hyblyg os wy'n moyn, cawn weld!

Ddim yn gwybod os oes hysbysebion am y ffilm ma di bod da chi gytre ond wy'n mynd i weld Julie & Julia nos fory. Gyda Meryl Streep fel Julia Childs (fel rhyw fth o Delia Smith America nol yn y 50au ish) a ma'n edrych yn ffilm wych a bydda i'n joio wrth gwrs gyda'r holl goginio. Wy'n mynd gyda Lauren y fyfyrwraig ddath i Washington da ni.

Mwy o Eisteddfota

Lot o Eisteddfota i fi ddoe - a noson dda o gystadlu odd hi hefyd! Y cystadlu yn wych ar bob cystadleuaeth a nes i wir fwynhau!! O feirniadaeth Alun Guy o'r core ieuenctid, on i'n disgwyl mai'r Waun Ddyfal fase'n mynd â hi, ond Ysagol Gerdd Ceredigion ath a hi gyda'r Waun Ddyfal yn ail a Chôr Iau Glanaethwy yn drydydd. Gan bod Ieu ac eraill wy'n nabod yn y Waun Ddyfal on i'n hapus. On i hyd yn oed yn fwy hapus bod Merched y Ddinas wedi ennill y gystadleuaeth Parti Cerdd Dant yn gynharach yn y diwrnod. Wy wedi cael cyfle i wrando arnyn nhw erbyn hyn a on nhw'n wych whare teg!!

Llongyfarchiade hefyd i Meggan Prys ar ennill Medal y Dysgwyr! Ma hi'n dod o Ohio ac odd Jeanne'n i nabod hi'n dda. Ma hi'n briod a boi o'r enw Cynog (fi'n credu, neu falle Cynan) a fe odd un o'r ddau olaf i ddod mas i Rio Grande ar Ysgoloriaeth Evan Davis - sydd nawr wedi'i droi'n Internship, sef beth wy'n neud! Byd bach hyd yn oed tu fas i Gymru!!

Ma drymie'r band camp tu fas yn hala fi'n nyts - ma nhw ar y funud yn swna felse plentyn wedi cal gafel ar y dryms ac yn whare ambwyti!!! AAAAAAAAAAAA

Wednesday, 5 August 2009

Eisteddfota

Wedi bod yn gwylio'r Eistedfod drwy'r bore ac yn trydar! Heddi yw'r diwrnod llawna o bethe wy am u gwylio heddi. Ma Gwenllïan a Ieu yn Cystadlu mewn bobo gystdaleuaeth, y Fedal ryddiaith a thlws y cerddor. Dishgwl mlan yn wir!

Wedi clwyed stori am daith dad gytre o'r Bala i Gaerdydd nos Lun - bwrw mochyn daear enfawr lawr. Cyn mynd i'r gwaith fore Llun mynd i'r garej i checo rhag ofn bod niwed i'r car - ffili cyrradd y garej achos odd y rheiddiadur yn cwmpo off!!! miloedd o bunne o niwed i'r car yn ôl y sôn! awch. a do, bu farw'r momchyn daear - Dad yn amlwg yn trial dynwared y roadkill sda fi fan hyn!!!

Ma'r gwahanol Band Camps dal wrthi'n drymio tu fas i'r ffenestr! Ddim yn swir os wy wedi sôn am hyn o gwbwl a gweud y gwir. Bob wthnos ma na wahanol fandie o wahanol ysgolion ac ardaloedd yr ardal yn dod i aros ar y campws ac i ymarfer. Ma nhw'n aml yn ymarfer tu fas gan i bod hi'n braf - ac ma paw yn gwbod bod ymarfer tu fas yn dda i chi achos yr awcwstics ayb (gall Ieu esbonio'n well ma'n siwr!!!). Wel dy'n ni ddim yn cal clywed y chwythbrenne na hyd yn oed y pres, o na. Tu fas i'n ffenestri ni ma'r drymie'n ymarfer. Nawr pidwch a nghamddeall i, wy'n joio bandie chwyth ayb a percussion. Ond ma gryndo arnyn nhw'n ymarfer yn uffern!! Yn enwedi os os pen tost, neu os wy'n trial gryndo ar gystadleuaeth hyfryd ar y laptop o'r Eisteddfod!!

Falch dros ben i glywed i bod hi'n braf yn y bala heddi a bod lot o bobl di dod i'r maes - ciwio am chwarter awr medde nhw - siwr bod Gwenllïan yn fishi wa! hihi.

Hefyd rhwybeth on i heb weud sia'n credu yw bod merch o'r ardal ma yn un o'r pedwar sydd yn cystadlu am Ddysgwr y Flwyddyn! Ma hi'n briod â'r boi ola ddath mas i Rio Grande ar Ysgoloriaeth Evan Davis, yr un arian a sy'n talu amdana i nawr, ond i fod e wedi newid i internship yn hytrach nag ysgoloriaeth nawr. Cymhleth - odi, ond basically ma Meggan Prys wedi bod yn dysgu Cymraeg ac yn y running i ennill Dysgwr y Flwyddyn.

Nol a fi i wylio'r Fedal Ryddiaith nawr a wy'n dishwgl mlan atr y cystadlu a Thlws y Cerddor wedyn - hwre hwre!!

Tuesday, 4 August 2009

storm a hanner

Wel ma hi jest abowt yn dechre goleuo ma nawr (hanner dydd!!) ni wedi cal storm mellt a tharane enfawr a odd hi'n dywyll iawn, ond sai'n credu bo ni wedi gweld y gwaetha ohono fe eto rywsut. Ma mwy i ddod erbyn diwedd y prynhawn!

Wy wrthi'n wocho sdeddfod yn barod i weld gwobr goffa Daniel Owen, a ma Cerian newydd ennill y ddawns stepio.

Gethon ni lythyr ddoe gan foi sydd yn y carchar yn California ac yn dysgu Cymraeg i'w hunan!! Dim syniad pam, ond na ni, so wy wedi gorfod ffindo lot o wahanol wefanne ayb sy'n helpu chi i ddysgu Cymraeg i'ch hunan!

Na gyda sda fi weud am nawr - nol at y sdeddfod!

Monday, 3 August 2009

Coroneiddio

Wel wy wedi llwyddo gwylio'n seremoni gynta i o ben draw'r byd!! Yr unig broblem yw i bod hi'n twmlo fel diwedd y dydd nawr er bod hi ddim yn 1pm to - gytid!

Odd e'n neis gallu adnabod Ceri Wyn Jones pan safodd e lan (wy ddim yn aml yn nabod y bobl ma o'u gweld nhw!). Fues i'n tweeto yn ystod y seremoni fyd a odd rheini yn ymddangos ar wefan y BBC wrth i'r seremoni fynd yn i blan, cyn belled â bo fi'n rhoi #eisteddfod yn y tweetiad!

Fel wedes i gyne fach fyd, treni nad odd Dic o'r Hendre yn ddigon iach i fod na. O beth wy'n cofio llynnedd dodd e ddim n holliach pryd ny chwaith. Cwestiwn - Odd Ieu yn yr osgordd ar y llwyfan? Dodd Merch y fro ddim mor dda a Gwenllïan llynedd, a odd mam y from yn dishwgl braidd yn ddiflas! Ond joies i rhaid gweud y gwir, er bo fi'n genfigenus IAWN ac yn gwel ishe pawb mwy nag eriod nawr!

Cerith wedi cal syniad da, bo fi'n seto pabell fach lan yn y swyddfa ag esgus bo fi yn y sdeddfod! gwych. Nai fynd a'r laptop tu fas, cwpwl o ddrincs a esgus bo fi yn y bar Guinness yn yr haul -on second thought dyw haul a sdeddfod ddim rili yn neud sens na....

postiad interim!


Wy'n sylweddoli mod i heb flogio o gwbl ers dydd mercher diwethaf, ond na ni, sdim byd lot wedi digwydd!! Wy wrthi'n gwylio seremoni'r coroni ar hyn o byrd a gweud y gwir. Sylweddoli bod Dic o'r Hendre ddim na, treni mowr, goitho fydd e'n well. A gobeitho bydd teilyngdod.

Odd y picnic croeso i fi dydd Sul yn hyfryd. Odd bwyti 20 o bobl na a lot gormod o fwyd! Nath y tywydd bara yn braf trw'r pnawn yn lwcus! Nes i neud pice ar y man (diolch i'r awgrym gwreiddiol gan Delyth, a'r rysait gan Mam!), a ethon nhw lawr yn wych!

Wy'n mynd i fynd nawr a trial cadw llygad mas i weld os yw Ieu wedi penderfynnu bod yn orseddogyn ar y llwyfan heddi!! A wrth gwrs gweld pwy sy'n cael ei g/choroni!!!

hwyl am y tro

Wednesday, 29 July 2009

roadkill!

Un peth arall wy ddim yn credu mod i wedi gweud amdano fe yw'r roadkill a'r anifeilied gwyllt sydd ambwyti'r lle! Hyfryd wy'n gwbod.

I ddechre ma na Groundhog yn byw tu fas i'r swyddfa - ni'n gweld e'n bolaheulo pan ma hi'n braf a wedyn rhededg bant os os unrhyw un yn dod yn agos! Ma'n itha ffyni a gweud y gwir. Ma na hefyd wiwerod ac adar diddorol yn byw ambwyti'r campws.

Ma na arwyddio ym mhobman yn rhybuddio am geirw, a dy'n nhw ddim yn gweud celwydd. Chi'n gweld nhw wrth ochr yr hewl (rhei ifanc gan amla) ac yn y nos ma nhw'n rhedeg o gwmpas ac yn fwy tebygol o gal eu bwrw.

Wrth ddreifo i unrhywle wy'n gweld rhwbeth wedi'i ladd arochr yr hewl, twrch daear, drewgi, carw, cath, wiwer, racoon, cadno - ma'r rhestr yn itha hir!

Ma'r cwn sydd ambwyti'r lle braidd yn annoying fyd - newn nhw redeg mas i'r hewl atb y car, ac yn aml ma rhaid brêco er mwyn pido bwrw nhw, sy braidd yn sceri, withe newn nhw jest rhedeg lan ar bwys y car, ond chi dal ddim yn gallu i gweld nhw ac felly ma'n anodd dreifo hibo nhw o gwbl!!

Wel odd hwna briadd yn morbid ond on i'n sylweddoli bo fi heb weud ambwyti fe, so pidwch gweud bo fi heb worno chi!

Tuesday, 28 July 2009

diwrnod diflas arall!

Diwrnod diflas arall yn y gwaith, a wy'n siwr bo chi ddim rili ishe clywed amdano fe, ond ma sgwennu'r postiad ma o leia'n gwastraffu bach o'n amser i! Nes i ddarllen ar y BBC ddoe bod awyren Flybe odd yn hedfan o Charles de Gaulles i Gaerdydd wedi cael i divertio i Exeter achos i bod hi wedi'i bwrw gan fellten! Dodd dim problem yn ôl y sôn, ond odd rhaid glanio cyn gynted â phosibl rhag ofn! Itha diddorol on i'n medwl!

Neis clywed hefyd fod y côr wedi mwynhau yn Sbaen ac wedi gwneud tair cyngerdd yn y pen draw - ma'r llunie wy wedi gweld hyd yn hyn ar facebook yn edrych yn grêt! Rhaid gweud mod i'n dishwgl mlan at gael cyfle i ganu ym mis Medi (gobeithio!!).

Wy wedi gallu rhoi lot fowr o lunie lan ar picasa. Ma na ddolen ar ochr chwith y dudalen, a allwch chi hefyd ddilyn y ddolen ma at y llunie.....

Ma mhicnic croeso i dydd Sul yn yr Amgueddfa Treftadaeth yn Oak Hill, jest gobeithoi gewn ni dywydd gwell penwythnos ma na gethon ni penwythnos dwetha.

Co lun dynes echddo. Ma hi'n gallu mynd mor dwym ma fel bod y pryfed yn symud yn arafach (falle taw nid y tywydd yw e ond ma nhw felse nhw'n fwy placid rhywsut!). Fi ffili cofio os mai pili pala neu wyfyn sy'n cadw'u adenydd yn llonydd pan ma nhw'n glanio ond odd hwn yn hollol llonydd (dodd e ddim wedi marw achos weles i fe'n glanio na!), falle all un o chi weud wrtha i beth yw e!! Ma fe'n sefyll/ishte/gorwedd ar y tunnelli o fint sydd tu fas i'n ddrws i.

Ma Evelyn (y landlord) wedi bod off am yr wthnos ddwetha, a on i'n moyn dechre mynd i nofio, ond gan i bod hi ddim ma on i ddim yn siwr os on i jest yn gllu jwmpo mewn so cyn gynted a ma hi nol byddai'n gofyn iddi, fel bo fi'n llu mnd mewn i rwtîn o nofio bob dydd achos sai'n neud braidd dim ymarfer corff fel ma hi ar hyn o bryd!!

tata tan toc - a chofiwch dicio'r blyche ar dop y postiad i weud fel chi'n timlo amdano fe!

Monday, 27 July 2009

amish, tywydd, stwff

Sai'n credu bo fi wedi gweud unrhyw beth am yr Amish yn yr ardal, nage bod lot fowr i weud, ond wy ddim yn credu bo fi wedi gweud dim! Wel ma na boblogaeth itha mowr ohonyn nhw yn yr ardal (dim cyment â ny reit o nghwmpas i, ond ma nhw ambwyti). Wy ddim yn gwbod lot amdanyn nhw, ond wy'n gwbod bo nhw ddim yn defnyddio unrhyw dechnoleg modern, ma nhw'n gwsigo'n syml iawn, a ma nhw'n teithio ambwyti mewn ceffyle a thrapie. Dy'n nhw ddim yn mynd yn gloi iawn, ac yn aml dyw'r trap neu'r 'buggy' efl ma nhw'n galw nhw mas fan hyn, ddim yn edrych yn saff iawn i fi!! Wel fi'n siwr allech chi neud ych ymchwil ych hunan i'w credoau nhw ayb os ych chi'n moyn, on i jest moyn gweud i bod nhw ambwyti'r lle ma!


Odd y tywydd penwthnos ma yn ofnadw! On i wedi bwriadu treulio lot o amser mas tu fas yn bolaheulo yn y man bach tu fas i'r fflat ffindes i penwthnos dwetha, ond ar ôl bod i siopa yn Kroger yn Jacskon dydd Gwener (LOT LOT gwell na'r llefydd o gwmpas fan hyn, popeth yn neisach) odd hi'n overcast erbyn bo fi nol. Wedyn nath hi fwy neu lai bwrw glaw drw'r penwthnos, neu odd hi rhy lyb a rhyw dywyll i fynd mas ta beth odd bach yn annyoing a gweud y gwir!

Wy wedi cal y cêbl i'r laptop erbyn hyn, so wy wedi bod yn llwytho llwyth o bolediadau oddi ar iTunes. Yn anffodus dyw podlediad C2 Radio Cymru ddim yn hynod o dda. ma ishe i fi whilo am 'gwrando eto' ar raglenni radio Cymru wy'n credu. Wedi bod yn mynd mewn i'r Archers (siwr bod Mam yn browd) a pethe fel Point of View David Attenborough a chomedi gan Radio 4 a channel 4. Ma'n neisach na wocho'r tledi drw'r amser a ma rhai o nhw'n rili ddiddorol/doniol!

---------------

Hi there! Unfortunately, nobody reads this in English I don't think so I'm not going to bother translating, unless you want me to. Please leave a comment or send me and email or anything if you do read this in English!

Thursday, 23 July 2009

HP6+1

Es i i'r cinema TO nithwr. On i wedi bwriadu mynd i weld The Hangover odd mlan am 7:30. Ond NA. Odd y we wedi gweud celwydd, odd e mlan am 6 a 9.40 - bw!!! Wel on i wedi mynd yr holl ffordd lawr yn y glaw (ma'n cymryd bron i hanner awr fel arfer), so on i ddim yn mynd i neud round trip am ddim rheswm. Am 7.30 odd Ice Age 3 (wy heb weld 1 na 2 to!!), a The proposal (on i ddim yn mynd i weld e 2 noson in a rown, odd e ddim mor dda a na!!), so es i weld HP6 odd yn dechre am 7.15, odd hwna werth mynd i weld to! Nes i sylwi mwy ar y pethe odd ar goll o'r stori, pethe on i'n meddwl odd itha pwysig, ond na ni, sdim ots. Dishgwl mlan nawr at wocho'r Seithfed un (mewn dau ran), ac adnabod Freshwater fel lleoliad shell cottage - hwre!

Ma hi fel dwrnod o haf yng Nghymru ma heddi!! Bwrw glaw, tywyll a bwyti 17 gradd ar y mwyaf, ond mond 8.30am yw hi, so cawn weld.

Ma hi'n bewthnos arnai nawr so fory byddai off i Jackson i ymchwilio'r lle a phryn rhyw bits a bobs gan bod arian da fi!

Gobeithio bod y layout newydd a'r lliwie slightly gwahanol ddim wedi comffiwso neb a bo chi'n lico fe. Gallwch chi nawr adel i fi wybod (ar dop y postiad), os yw e'n ddiddorol, doniol neu'n ddiflas!!

-------

Went to the cinema AGAIN last night! Saw HP6 for the second time. That wasn't my intention on the way over (in the rain). I wanted to go and see The Hangover, but though the internet site said it was on @7.30pm, it wasn't! My other choices was Ice Age 3 (haven't seen 1 or 2 yet!), or The Proposal for a second night in a row! HP6 it was then. Didn't dissapoint for the second time in a row - though I noticed even more things that weren't included in the film from the book, including things I though were pretty important, but hey! Looking forward to the seventh now (in two parts) and seeing Freshwater as a location for shell cottage.

It's like a summer's day in Wales here today - raining and about 17 degrees!! But it's still only 8.30am so things might improve later on.

Today is the begining of my weekend (well tonight), and I'm off to Jackson tomorrow to look around and buy some things with my new found richness!!

Hopefully the slightly differnt layout and colours haven't confused anybody and that you all like them! You can also tell me if you think the post is doniol (funny), diddorol (interesting) or diflas (boring) - let me know!!

Wednesday, 22 July 2009

ffilms ayb

Sdim byd lot gyda fi weud, ond wy'n moyn neud yn siwr bo fi'n cadw blogio'n weddol rheolaidd, neu fyddwch chi'n anghofio mod i yn gwneud. A wy'n gwbod bo chi'n aros yn eiddgar am bob postiad i gal gwbod be sy'n mynd mlan yn y mywyd bach i ar hyn o bryd!

Es i i weld The Proposal nithwr, gyda Sandra Bullock a Ryan Reynolds. Odd e'n rili dda, llai chick flick nag on i'n disgwl, bits bach itha cringey och chi'n llu gweld yn dod, ond nes i rili mwynhau! Wy wedi cal ordors i fynd i weld The Hangover, a wy rili ishe mynd i weld My Sister's Keeper, ond wy ddim yn credu i fod e'n ffilm i fynd i weld ar ben yn hunan, so falle nai aros nes i fod e'n dod mas ar DVD!!

Wy'n dal i aros am yr instalment nesaf o Brothers & Sisters (ond o leiaf nawr ma'r disgs wy wedi wocho wedi cyrradd nol at netflix yn Columbus yn saff!!)

Fi'n hynod hollol jelys o aelode o Gôr Caerdydd (ac eraill o ar draws Cymru a'r gwledydd celtaidd) sydd off i Asturias (yn achos Mam, Dad, Ieu a Gwenllïan, Gwawar a Huw a Rhian a Rhys Griffiths) sy'n mynd via Madrid heddi!! Grrrrrrr. Wy'n gobitho FALLE trial cwrdda'r côr yn Budapest, ond falle falle yw hwna rili!!

Bwriadu mynd i siopa am bethe i'r gegin penwythnos ma, gan bo fi wedi cael yn nhalu! Ma bron popeth i gal na, ond ma na gwpwl o bethe yn ishe! Hefyd ma ishe sgidie arno fi (onest!) mwy fel flip flops rili (gan bod y rhai nes i brynu wedi torri'n barod!!) - ond ma angen i fi ffigro mas beth wy'r gwahanol meintie cyn bo fi'n gallu mynd i unrhyw siop!!

-------------

I'm not sure if anybody ever reads this in English - so if you do, can you let me know so that I can either keep on writing bilingually or stick to just Welsh!

I went to see The Proposal last night, and it was really very good. Less like a chick-flick than I imaginied it would be, with quite a few laugh out loud moments!! I've been told I need to go and see The Hangover which I'm looking forward to doing, and My Sister's Keeper as well, which is supposed to be rather sad, so maybe I'll pass on that until it comes out on DVD!!

I'm also waiting on my next Brothers & Sisters installment to arrive (at least now I know the disks I sent back have arrived safe and well in the netflix base in Columbus!).

I'm totally jealous of members of Côr Caerdydd (as well as other people from across Wales and other Celtic countries) who are going to Asturias - hope everybody has fun in the sun!

Going to go shopping for some items for the kitchen this weekend, as well as buy some new flipflops as I broke the pair that I bought! I'll need to figure out how the different sizes work out before that though!!!

Monday, 20 July 2009

Penwythnos a thâl!

Fe ges i bewythnos bach weddol dawel wthnos hyn. Mynd i weld Harry Potter, bach o goginio ac eistedd tu fas a mynd am wac. Dim nofio, odd Jeanne ddim yn twmlo'n hwylus dydd Gwenre, so on i'n meddwl bydden i ddim yn boddran nhw penwthnos ma! Wedi bod yn wocho Borthers and Sisters dros y penwythnos fyd - ma fe mor dda!! On i wedi gweld rhan fywaf o'r pennode o'r blan ond odd e'n gwd wocho nhw to gan mod i moyn gwylio'r gyfres i gyd - dishwgl mlan at yr instalments nesa nawr! Wy wedi ymuno â netflix (fel LOVEFiLM gytre), so wy'n llu wocho lot o beth am ddim lot o arian!

Weeeeel, y newyddion gwych heddi yw mod i newydd gasglu siec ar gyfer y bythefnos gynta ma (h.y. tâl 22-30 Mehefin) - so wy ddim yn hollol dlawd rhagor, hwre! Bydda i'n talu hwna mewn i nghyfrif cyn gynted â phosibl! Byddai hefyd yn cael yn nhalu ddiwedd y mis fel yr arfer, so alla i ddechre talu nghyfrif NatWest gytre nol!

Credu bo ni'n neud rhywbeth yn yr amgueddfa fory, ond ddim yn hollol siwr beth, nai gadw chi'n ypdeted!!

------------

Had rather a quiet weekend all in all. Just a bit of Harry Potter and cooking, some sitting outside and reading. Watched Brothers & Sisters (thanks to netflix, which is like LOVEFiLM at home) as well, extremly good, but I knew that already!

The really good news today, is that I've finally been paid for 22-30 June, which is a relief. And i'll be paid my regular wage at the end of the month, which will mean that I can start paying my own NatWest account at home back!

I think we're doing something in the museum tomorrow, but I'm not sure what, will keep you updated!!

Saturday, 18 July 2009

Amryw bethe!

Es i weld Harry Potter nithwr - odd e'n wych!! Definately werth mynd i'w weld e, a falle elen i 'to hyd yn od! Fues i hefyd lan yn Tyn Rhos (5 munud o wâc lan) a thynnu llunie o'r fynwent ac o'r capel ac o'r bywyd gwyllt ar y ffordd lawr (http://www.facebook.com/album.php?aid=49130&id=309601010&ref=mf). Wrthi'n siarad da Gwenllïan a Ieu ar Skype ar hyn o bryd tra bod Mam a Dad mas yn galifanto!! Ma mwy na dim ond y llunie na wedi mynd lan so ewch i gal pip os chin gallu!! (Y llun yw'r machlud ar y ffordd nol o weld HP nithwr). Gadewch i fi wybod os bydd well da chi weld y llunie ar flickr neu ar y blog yn hytrach na facebook!!

Went to see HP6 last night - it was amazing!! Definatley worht seeing, and might even be worth seeing again!! Also walked up to Tyn Rhos church this morning and took some pictures of the cemetary and the wildlife on the way back down (http://www.facebook.com/album.php?aid=49130&id=309601010&ref=mf). Skyping with Gwenllïan and Ieu at the moment, whilst Mam and Dad are out galivanting!!! Go see the facebook pictures, there are more of the area there as well. (the pic is of the sun setting on the way back from watching HP last night). Let me know if anybody wants me to put pictures on Flickr or on the blog instead of on facebook!!

Thursday, 16 July 2009

Myfi!

Wele erthygl amdana i ar wefan y Brifysgol! Itha cyffrous rhaid gweud!!

Wy'n gobitho mynd i weld Harry Potter fory a wy'n RILI egseited achos wy'n gwbod bydd e'n dda!! Dim niws arall ar hyn o bryd....

---------------

here's the article about me on the University's Website, quite exciting!

Hoping to go see Harry Potter tomorrow and I'm really excited! I know it's going to be amazing!! Nothing else to report for now....

Tuesday, 14 July 2009

prawf gyrru

Jest postiad bach cloi i weud bo fi wedi paso'r prawfd gyrru!! hwre hwre!! Nath e bara grand total o 6 munud!!! ridiculous!!! Ond nawr wy'n hollol gyfrithlon sy'n grêt! ond ma'r llun yn AFIACH!!! Nai flogio to pan ma mwy o bethe diddorol da fi weud!!Quick post to say that I've passed my driving test hurrah hurrah!! Lasted all of 6 minutes!! totally ridiculous, don't know what I was worrying about! But now I'm legal all is good. But the pictre of me on it is awfull!! I'll blog again when I have something more interesting to say (The previosu post was a few happy birthday shout outs by the way!!)

Penblwyddi!

Jest postiad bach cloi i weud Penblwydd Hapus hwyr i Gwenj, a Phenblwydd Hapus i Gwenllïan a Cnob heddi!!! joiwch y dathlu!

Ma prawf gyrru da fi am 1pm a wy ddim yn dishgwl mlan - waaaa!!

Sunday, 12 July 2009

dydd Sul

Wel ath y darllen yn dda ag ystyried bo fi ddim wedi cael LOT po amser i ddysgu dim byd! Fues i yn yr amgueddfa yn gwitho am bach ar ol ny. Ma na biano na (sydd mwy neu lai mewn tiwn nath yn synnu i!), so fues i'n ploncan ar hwna am sbelen - odd na lyfr cymanfa ganu so na le on i'n trial whare'r emyne ma i gyd, odd e'n itha doniol actiwali chos o fi ddim yn gallu whare'n dda iawn rhagor, ond wy'n mynd i drial ymarfer o nawr mlan!

Bopes i mewn i'r swyddfa ar y ffordd nol, ac on i'n gadel y swydfa bwyti 4, ac odd hi'n dywyll tu fas!! Odd storm ar y ffordd yn sicr! dechreuodd hi big bwrw ar y ffordd gytre, ac erbyn i fi gyrradd nol i'r fflat dechreuodd y mellt a'r tarane, on nhw mor agos odd y llawr yn y fflat yn shiglo! Ond sdopodd hi ar ôl bwyti awr ac odd hi'n lot llai clos wedyn.

Es i am fywd gyda Lauren i Toro Loco yn Jackson neithiwr. Odd e'n hyfryd, bwyd Mecsicanaidd ffresh hyfryd! Wy off draw i dy Jeanne nawr i nofio gan bod y tywydd mor hyfryd hihih!! Gobeithio bod pawb gytre yn ffain, a cofiwch hala neges neu ebost atai gydag unrhyw newyddion!

-------------

Well the reading went well considering I didn't have hardly any time to practice! Went to the museum afterwards for a while. There's an in tune (!) piano ther so I played some hymns from the gymanfa ganu book that was on the piano which was nice. I guess I can practice my piano there. I've let it go the past few years, and I guess now is a good a time as any to practice some!

I popped into the office afterwards to check some email etc, and by the time I left at 4pm it was practically dark ouside. A storm was a-coming! It started rsining lightly whilst I was driving home, and by the time I got into my flat the thunder and lightning came. It was so close and loud that the floor was shaking, it was pretty cool! It cleared the air, and it was lovely by the time I went with Lauren to the Toro Loco in Jackson for some fabulous Mexican food that night!

I'm off to Jeanne's now for a swim because the weather is gorgeous! Hope everybody at home is fine, and remember to keep me updated with any news or gossip you might have!!

Friday, 10 July 2009

dim mwy problem - muchos gracias!

Crisis averted diolch i Brigyn!!! Wrth bo fi'n whilo am recordiad o 'Do not go gentle into that good night' (on i wedi rhoi lan meddwl basen i'n ffindo cyfieithiad mewn digon o amser) a beth bopodd lan ond Brigyn yn canu cyfieithiad ohono fe! So wy'n mynd i ddefnyddio cwpwl o benillion Saesneg a chwpwl Cymraeg ar gyfer yr angladd, wy'n credu bydd e'n lyfli.

Dim lot arall da fi i weud, wedi bod yn y diwnrod agored bore ma, odd stondin da ni tu fas am ddwyawr ac odd hi'n dwym ofnadw, ond neis bod mas yn yr haul. Odd e'n lyfli siarad da aelode o Gôr Caerdydd pnawn ma yn y parti yn 6 Alfreda Road!!!Off a fi nawr i ymarfer y gerdd ma te wy'n meddwl!!

---------

Crisis averted thanks to Brigyn (a Welsh band). whilst looking for a recording of 'Do not go gentle into that good night' (I had all but given up all hope that I'd find it in Welsh in time), but what appeared in the seach but Brigyn singing a translation!! So I'm going to use a few verses from each language, and I hope that will be good.

It was boiling 0utside i the open day today - 2 hours in the midday sun was nice but a little hot to be working in it! I skyped with members of Côr Caerdydd this afternoon which wsa lovely as well. Off to practice the poem now I guess.........

Thursday, 9 July 2009

y penwythnos sydd i ddod

Wel am unwaith ma penwythnos itha bishi o mlaen i!! Fory wy ma yn y brifysgol o 11 nes 1 yn helpu mewn diwrnod agored, wedyn yn y nos ma Agnes, ysgrifennyddes Canolfan Madog (Saesnes sydd wedi byw ma am sbel a sydd a thair o ferched a ma hi bwyti 30 yn ôl Jeanne ond ma hi'n dishgwl ru'n oedran a fi), wedi ngwahodd i draw i'w thy am fywd a wedyn mynd i weld band sy'n chwarae yn 'the courthouse' sydd yn Gallipolis (ma hi'n byw yn Gallpolis fyd), sef y dref fawr-ish agosaf, ddylse fod yn hwyl!

Wedyn ma dydd Sadwrn yn ddwrnod bach od. Ma da ddyn o'r enw Roy Moses odd yn gwneud lot da'r coleg, odd yn dod o Loegr yn wreiddiol, a'i wraig a gwreiddie Cymraeg, wedi marw. Ma'i angladd e dydd Sadwrn ac odd i wraig am i fi ddarllen rhywbeth, gan bo fi'n dod o Gymru. Beth odd hi wedi meddwl amdano fe odd 'Do not go gentle into that good night', ond wy ddim yn gwbod os yw hwna erioed wedi cael i gyfieithu?? Os os UNRHYW UN yn gwbod am gyfieithiad - plis gadewch i fi wybod trwy'r blog neu ebost (sionedwyn@googlemail.com) cyn gynted â phosibl plis, diolch. Ma hi'n moyn i fi ddarllen e'n Saesneg a Chymrag os yw na'n bosibl.

Wel ar ôl yr angladd wy'n mynd i wirfoddoli yn yr Amgueddfa to, a wedyn falle gwneud rhywbeth gyda Lauren yn y nos, ma'n dibynnu os yw hi'n gwitho neu bido. Ymysg hyn y gyd ma angen i fi ymarfer gyrru a manwfro! Fe wnai i flogio fory eto ma'n siwr. Yn y cyfamser meddyliwch am hyn - ma mr Hari Grochenwr yn y sinema mewn llai nag wthnos!!! a Hefyd ma na siiii am ddydd sadwrn yn y gwynt fyd..............

-----------

Well for once I have quite a busy weekend ahead of me! Tomorrow I'll be helping out on a student open day here at the university from 11 until 1 ish. Then Agnes the secretary here at the Madog Center has invited me over to her house for dinner and then to go see a band of a friend of hers in Gallpolis, close to where she lives. It should be fund meeting her friends, and meeting people more my age!

Saturday is a weird day. A man named Roy Moses from English decent, who helped a lot with the college and was very active died yesterday and his funeral is Saturday. When Jeanne told his wife that I spoke Welsh she asked if I would be willing to read something at his funeral, and Jeanne said I probably would, and she wants me to read 'do not go gentle into that good night' by Dylan Thomas in English and in Welsh - problem is, I don't know if it's ever been translated into Welsh - so if anybody knows - PLEASE contact me through the blog or via my email (sionedwyn@googlemail.com) before the end of tomorrow (Friday 10 July) please!! Thanks.

Afterwards I'm volunteering at the museum again, and maybe going out with Lauren or doing something with her in the nigth, depending on if she's working or not. And I've got to fit in my manoeuveurs as well!! Waaa. I'll probably blog again tomorrow - in the meantime just think about this - Harry Potter is out in cinemas in less than a week!!!!

Tuesday, 7 July 2009

wythnos tri diwrnod!

Wythnos fer, ond ma felse lot o bethe'n digwydd yn barod. Wy wedi bod lawr i'r swyddfa Social Security a os af i nol fory fe gaf i rif SS er mwyn cael yn nhalu ddiwedd y mis - hwre!! Wy wedi bwcio'r prawf gyrru - wythnos i heddi (14 Gorffennaf - dyddiad pwysig i unrhywun.....??) am 1pm. Wedi cwblhau lot o bethe heddi - ond dal ddim yn neud lot o waith achos bod dim lot i fi neud! Am drial dreifo ambwyti penwthnos ma falle - ffindo mas beth sydd ambwyti'r ardal leol, ac ymarfer dreifo ar gyfer y prawf.....digon o amser cyn ny tho!!

------------------

Although it's a short week this week, a lot seems to be happening! I've been to the social security office and I['ll be issued a number at midnight tonight, and I can get my number if I go down tomorrow. Which means I'll be paid at the end of this month definately, though my card may take a while longer to get to me. I've booked the driving test - 14 July 1pm - a week today. Done and comleted a lot of things today so I'm rather happy - but still not much work to do. Going to drive around this weekend and find some nice spots around and practice for the test!!

Monday, 6 July 2009

Martha

Wel wy wedi rhoi enw i'm annwyl car - Martha!! hihi. Ethon ni'r holl ffordd i Washington a nol ynddi hi heb ddim trwbwl (car 11 mlwydd oed gyda 119,000 ar y cloc yn barod, a ma Washington yn 850milltir round trip). Wy wedi ychwanegu llunie Washington i facebook a rhai ar flickr erbyn hyn, a ma na fideos fyd!! Os y'ch chi heb neud, ma na thing i danysgrifio i'r blog ar y dde, a byddwch chi'n cael gwybod bob tro wy'n blogio - siwr ei fod e'n haws na trial cofio checo!!! Hwyl am y tro!!

----------

I've named my car - we decided on Martha, an oldish name for my oldish car (who made the 850 mile round trip to Washington without hiccups). I've put the pictures on facebook and some on flickr, and there will be some videos too. If you haven't done so yet you can subscribe to the blog on the right hand bar on this page, and hopefully that lets you know when I've blogged so you don't have to check all the time!! Bye for now!

Saturday, 4 July 2009

O gwmpas DC ar fws

Dihunes i'n itha cynnar heddi bwyti 8am, cyn pawb arall, so odd da fi amser i ymlacio a darllen tamed bach cyn bo ni'n dechre ar ein hantur heddi!! Nethon ni benderfynnu pido mynd i'r wyl a mynd ar open top bus yn lle i weld y ddinas ar i gore. So co ni grynodeb bach o bopeth ethon ni off y bys i'w gweld a rhai pehte nopdweddiadol erill, sdim i'w weud am rhai pethe ond ma na am erill....
  • Jefferson Memorial
  • Lincoln Memorial - Wedi bod o'r blan ond ru'n mor ymêsing, golygfa wych dros y mall
  • National Portrait Gallery (on i ishe mynd i'r Spy Museum, ond ches i ddim chos odd neb rili moyn dod da fi a odd e'n mynd i fod yn awr o giwio cyn mynd mewn). Odd y llunie i gyd yn wych, llunie o Barack Obama a John McCain (ar wahan ar gyfer gwahanol photoshoots) yn 2004, odd yn rili ddiddorol. Portreadau swyddogol o'r holl arlywyddion odd yn cwl fyd.
Welon ni lot fowr o bethe erill o'r bys, a thynnu llunie hyfryd. Gethon ni fwyd mewn bwyty pysgod hyfryd o'r enw McCormick and Schmick's ges i eog blasus dros ben!

Odd yr holl atyniade yn llawn iawn achos i bod hi'n wylie swyddogol heddi gan i bod hi'n Independence Day fory.

Ar ol hyn oi gyd ethon ni mewn i'r wyl (wedes i bach o gelwydd jest gynne fach do fe!!) i wylio Catrin Finch a Cimarron yn perfformio. Ma Cimarron yn fand llinynnol (telyne, bas dwbl, maraccas, drwm, quatro, gitâr bach a chantorion) o Golombia. Odd cyment o bobl yn y babell odd rhaid i ni iste ar y llawr - odd y perfformiad yn wefreiddiol. Catrin yn seren fel arfer a odd y gymysgedd o offeryne yn wych. Trefnianne hyfryd o alawon gwerin Cymreig mewn arddull Colombaidd, bythgofiadwy!

Ni off gytre fory yn anffodus. Dyw'r ddwy arall ddim yn hoff iawn o lot o bobl na'r ddinas fawr ddrwg sai'n credu, a ddim ishe bod ar y mall yn gwylio tân gwyllt gyda lot o bobl erill wir! Sdim ots, wy'n siwr bydd angen gorffwys arna i!

--------

I woke eraly this morning which was nice as I got to relax a little and read before starting the day! We decided not to go into the festival during the day and went on an open top bus around the city instead. We went around the whole circle, but got off at these stops...
  • Jefferson Memorial
  • Lincoln Memorial - I'd been before but it was well wirth going again, i't so amazing - including the view accross the mall
  • National Portrait Gallery (I wanted to go to the International Spy Museum but there was too long a queue to get in and it would have taken too much time, especially since it was only me that wanted to go). Pictures, photos and portraits were fabulous. Two photos of Baarack Obama and Joh McCain (taken seperately) in 2004 with really interesting stories behind them. Official Portraits of past presidents and various drawingss and paintings of them.
Took many picture of all the other attractions as well, it was a great day for photos. Had food in a fabulous little fish restaurant McCormick and Schmick's where I had a fabulous blackened salmon.

All the attractions were very ful because many families were taking advantage of the national holiday today because it's Independence Day tomorrow.

Afte this we went to the mall to watch Catrin Finch and Cimarron (harps, double bass, maraccss, drum, quatro, a small guitar and two singers), who are a Colombian band performing. There were so many people there we had to sit on the floor - the performance was immense. Catrin was her usual amazing self and the mix of styles and instruments was fabulous. Theyu did arrangements of Welsh folk songs with a Colombian twist and Colombian classics; an unforgetable performance!

We're off home tomorrow, so I'll upload the pictures to the computer, and I'll try to get into work to get an internet connection some end of the weekend!