Thursday, 28 July 2016

Dim byd

Blogiad bach cynta ers sbel, a wy'n gwneud o'n ffôn ar y trên (1645 Paddington i Abertawe os os rhaid chi gal gwbod), felly maddeuwch unrhyw typos plis!

Fi'n hynod o ymwybodol nad oes sylwedd mawr i'r blogiade ma, a bod y mwyafrif yn llawn crap sgan fawr o neb ddiddordeb ynddyn nhw. Ond wy'n lico sgwenu nhw. Fi jest yn lico sgwenu rili. A na beth yw blog yn y pen draw. Sgwennu. Dyddiadur. Log o be sy'n mynd mlan yn dy ben di. A ma lot yn mynd mlan a rownd a rownd yn y mhen bach i. 

Wy'n siŵr ma nid fi yw'r unig un sy'n cal sgwrs da rhywun, neu'n darllen neu'n gweld rhywbeth a ma fe'n troi a throsi yn y mhen i. A wedyn dipyn i beth ma na rhyw speech ne sgwrs yn dechre hware'i hunan mas yn y mhen. Ac yn aml ma rhaid i fi gal y sgwrs na da rhywun, lleisio'r geirie'n uchel er mwyn cal i gwared nhw. Weithie ma fe am rywbeth positif, a allai ddim cadw'r peth mewn. Weithie ddim, ac mewn achosion felny ma'n gallu bod yn lladdfa cadw fe mewn.(os chi'n meddwl bo fi'n gweud popeth sy'n dod i mhen i meddylwch to. A wy'n gwbod pa mor anghredadwy ma na am swnio i rai pobl!)

So beth ysgogodd fi i sgwennu heddi odd y ffenomenon bach na'n digwydd. Fel wedes i, wy ar y trên. Siwrne wy wedi gwneud ganwaith (wir) gyda gwaith, yn bennaf. A wy ddim byth rili di casàu'r siwrne. Wy wastad di joio trene. Di byw ar bwys y tracs pan on i'n fach a ma fe'n gysur onfath. A wy dal yn llu clywed y trene yn dod trw Grangetown, er bo fi cwta filltir o'r orsaf, a ma na'n neis. 

Ta beth. Siwrne arall fyth ar y trên o Lunden gytre i Gaerdydd. A wy'n edrych mas drw'r ffenest i weld yr haul yn tywynnu ar gae euraidd o ŷd. 

A nes i jest meddwl, iyffach fi'n lwcus. Fi'n cwyno bod pethe braidd yn anodd weithie (arian, gwaith, bywyd carwriaethol, ac yn bennaf oll brexit), ond iyffach gols dyw na'n ddim byd. Odi ma beth ma'n gwlad fach ni di neud yn gadel yr UE yn mynd i gael effaith enfawr ar lot fawr o bethe, ond wy'n uffernol o lwcus. Ma job a chartre a ffrindie a theulu da fi. Ac os ych chi'n darllen hwn, allai fetio bod yr un peth siwrofod yn wir i chi fyd (sori am y stereoteip, ond ma fe'n wir). 

Ma angen bach o bositifrwydd yn y byd ar hyn o bryd. Be bynnag bo'ch barn ar wleidyddiaeth neu ganlyniad refferendwm (a fi'n wleidyddol niwtral yn hanfod fy swydd...) ma dyddie anodd a chymhleth o'n blaene ni. Ma dyletswydd arno ni i gadw'r ffydd. Ma digon da ni ymdalchïo ynddo fe fel Cymry. Y sdeddfod am un, a wy am un y dishgwl mlan yn enfawr i gael sdeddfod mewn lle godidog fel y Fenni, ac yn gobeithio am lwyddiant ysgubol a haeddiannol. A does neb erioed di cyflawni dim drwy fod yn negyddol ac yn drist. 

Felly gadewch i ni godi llais dros ein gwlad fach ni a dweud fod gyda ni Gymru ry'n ni'n falch ynddi hi. A bod ni'n mynd i ddatrys probleme a chadw pen yn uchel a bod yn osgeiddig. Achos ni'n fflipin lwcus, ma rhaid i ni siarad dros y rhai llai lwcus. 

Diolch am ryndo ar yr all-lif o'n ymennydd  bach i! Byddai nol rywdro to da ryw rant ne braindymp arall. 

Wednesday, 16 March 2016

Champhai

Prif ran ein taith i Mizoram oedd cymryd rhan yn y 56th Kristian Thalai Pawl General Conference. Cynhadledd Gristnogol sy'n cael ei chynnal bob yn ail flwyddyn mewn lleoliade gwahanol ar draws Mizoram. Tebyg i sdeddfod ond yn dwymach a sdim walie ar y pafiliwn! Cwpwl o stodnine rownd yr ochre a'n sicr iawn dim alcohol! 


Dros y dyddie on ni yn h gynhadledd fe wnaethom ni berfformio tua 8 gwaith (wedi colli cyfri â bod yn onest!). Ro'dd gwasanaethe yn y bore pnawn a nos a fellowship yn dilyn ar ôl y gwasaneth nos - cyfle i fwynhau amryw berfformiade heb fod yn strict fel mewn gwasaneth. 

Wy ddim am fynd ati i ddisgrifio'r perfformiade gwahanol i chi, ond wy am drial rhoi blas o'r profiad cyffredinol i chi. Ma'r Mizos yn dwlu canu. Ma fe'n rhan annatod o'i gwasanaethe nhw, am hanner awr cyn unrhyw wasaneth bydd na ganu emyne - band neu backing track; person yn galw geirie'r penillion mas fel bo pawb yn gwbo be sy'n mynd mlan (ma nhw'n aml iawn yn ailadrodd emyne dair ne beder gwaith os yw pethe'n mynd yn dda); drwm traddodiadol yn cadw curiad; a dawnsio i foli Duw mewn cylch o flaen y gynulleidfa (odd gan bob Eglwys welsom ni ardal i ddawnsio o flaen y gynulleidfa) - a dodd y gynhadledd ddim gwahanol, ond bod popeth ar raddfa ENFAWR! 

Ar y dydd Sul, y diwrnod ola, rhwng y bobl oedd yn eistedd yn y Pandal (y Pafiliwn) ac yn gwylio/gwrando o'r tu fas, odd na 43,000 o bobl. Ma hwna'n LOT o  bobl mewn un lle yn canu (mewn tiwn fyd!). 

Odd hi'b brofiad anhygoel cael bod yn rhan o hyn i gyd, waeth beth oedd teimlade crefyddol pobl, odd pawb yn gytun fod y profiad yn hollol anhygoel. Odd na deimlad mawr o gyfeigarwch a chariad, a fuon ni'n rhan o'r dawnsio sawl gwaith!

Un peth oedd yn anghyfarwydd iawn i fi, ac i'r rhan fwyaf o ni oedd beth oedd yn digwydd wedi i'r emyne ddod i ben, ac yn ystod y gwasaneth. Rodd pobl dan deimld yr ysbryd ac yn gweiddi ac yn colli rheolaeth, gan gynnwys gwneud roly polys (holy polys), dawnsio, rhedeg a gorwedd yn ddiymadferth ar y llawr. Does dim modd esbonio hyn yn fwy na na, mae na fideos, ond 'needs to be seen to be believed' fi'n credu!

Diolch byth rodd na gyfleuster cyfieithu ar gael i ni a'r 'fraternal delegates' eraill nad oedd yn deall iaith y Mizo, felly ro'n ni'n gallu dilyn y pregethe awr o hyd yn ddigon rhwydd....

Bydd dau beth pendant iawn yn aros yn y nghof i, a gweddill y côr o ran ein perfformiade yn Champhai. Tydi a Roddaist a Bridge Over Troubled Water. 

Does na ddim cymeradwyo fel rhan o wasanaethe, dyna oedd y rhybudd on ni di cal. It's not done. Peidiwch disgwyl e, byddan nhw'n mwynhau ond does neb yn cymeradwyo. Fel bydd rhai o chi'n gwybod mae na Amen aruthrol ar ddiwedd Tydi a Roddaist; a phan ganon ni hwna yn y gynhadledd, odd e'n sbeshal. Gorffen canu, teimlo'n ymeising, rymbl o siarad gan y gynulleidfa wedyn ton o gymeradwyeth yn dod o gefn y gynulleidfa. Gwych. Yn ôl y sôn, rioed di digwydd o'r blan. 

Bridge over troubled warer odd y perfformiad olaf i ni yn y gynhadledd. Rhaid i chi weld y fideo i werthfawrogi hwn yn well (nai rhoi dolen pan fydd e ar youtube) Ath y goleuade dros y gynulleidfa bant tua chwarter ffordd mewn i'r gân (sneb yn siŵr pam), mlaen a ni, a dyma pawb yn y gynulleidfa'n dod â'u ffone mas. Odd hi fel môr o sêr yn disgleirio mas na. Profiad od a gwych a ridicilys! Neiff na byth ddigwydd to!!

Na ddigon am nawr. Dal lot mwy i ddod! (Fi off i Awstria nawr - rhan nesa pan fydda i nôl!!)


Thursday, 10 March 2016

Aizawl

Ar ôl siwrne ddiddorol iawn yn y bws melyn o faes awyr lengpui i Aizawl ar hyd hewlydd bach iawn a chul... 
...fe gyrhaeddon ni y Synod Conference Centre lle'r on ni am un noson. Ar ôl gwasneth yn y capel cysylltiedig, gan gynnig perfformiad bach impromptu, bant a ni i gael pryd o fwyd traddodiadol Mizo - reis, daal, cig, tato a cauliflower sbeislyd a salad o lysie amrywiol. Rhywbeth fydden ni'n ei fwyta'n aml IAWN dros yr wythnos nesaf!

Ben bore Iau mlaen a ni i'r bws am siwrne oedd fod yn naw awr, gymrodd dros ddeuddeg. Mewn bws. Ar hyd hewlydd bychain bach cul a dwstllyd. Gyda miloedd ar filoedd o berereinion ar y ffordd i gynhadledd gyffredinol y Kristian Thalai Pawl yn Champhai. 

Odd y siwrne yn un o'r rhai mwyaf diddorol ac araf erioed. Ar hyd hewlydd odd a mwy o potholes na hewlydd Caerdydd. Gan bod cymaint o draffig odd na adege lle oedden ni ar sdop yn gyfan gwbl, ac wrth gwrs rodd hyn yn gyfle am singsong bach cyflym i basiomr amser!

Fe wnaethom ni sdopio i gael cinio yn nhŷ nifer o weinidogion yr eglwys bresbyteraidd oedd yn agor eu cartrefi i ni. Roedd lle wnaethom ni sdopio i gael cinio hefyd yn ysgol, ac yn gyfnewid am gân neu ddwy fe wnaethon nhw berfforio dwy ddawns draddodiadol Mizo i ni. 

Erbyn cyrraedd yn Champhai roedd pawb wedi blino'n lân, felly gafon ni fwyd a lawr i'r Pandal (meddyliwch am bafiliwn sdeddfod enfawr heb ochre) am sound check cyflym wedyn gwely cynnar. Bydd hanes y gynhadledd i ddilyn. 

(Ar hyn o bryd ni yng Nghalcutta yn aros i hedfan i Dubai....)


Monday, 7 March 2016

Kolkota

AM BROFIAD.

So, rewind nol i gyrradd Heathrow fore Llun i wybod fod e'n flight am fod 85 munud yn hwyr, sef faint o amser oedd am fod gyda ni o layover yn Dubai. Lwcus llwyddwyd ein cael ni gyd ar flight Qantas, oedd yn gadel awr a hanner yn gynt na'n flight wreiddiol. Queue 19 o ni'n ryshan drwy Heathrow. Gallen ni ddim bod wedi gofyn am flight gwell! Attendants hyfryd a dwy sedd yr un os on ni ishe! 

Teg dweud bod y flight mlaen i Galcutta ddim hanner cystal. Llawn dros ben ac oer! 

Ta waeth, wedi cyrraedd Kolkota, cwbwl oedd i'w wneud oedd dal tacsi. Dyna oedd profiad. Pedwar (gan gynnwys oleia un dyn gydag unrhyw ferch) a chesys mewn tacsi bach am beth odd fod siwrne awr i'r gwesty. Not so ar gyfer ein tacsi bach ni. Gymrodd hi bron i ddwyawr i Rhydian, Osian, Llio a finne i gyrradd y gwesty. Odd y boi tacsi ar goll. Gyrhaeddon ni yn y pen draw ar ôl lot o holi pobl leol a'r pedwar o ni'n poeni fwyfwy! 

Wedyn rodd hi'n amser i 19 o Gymry blinedig fynd i weld y ddinas - Victoria memorial, St Pauls Cathedral (a chanu yn y ddau le wrth gwrs), Mother House - lle'r oedd y Fam Theresa yn byw. Lle hynod a heddychlon o'i gymharu â gweddill y ddinas. 

Erbyn i ni gyd gael pryd o fwyd yn y nos odd pawb mor flinedig on ni gyd yn y gwely erbyn 9!

Erbyn sgwennu hwn ry'n ni newydd lanio yn Aizawl ym maes awyr Lengpui a ma hi'n amser cinio ddydd Mawrth 2 Mawrth. Tan y tro nesa!

ON. ar adeg postio mae hi'n ddydd Llun 7 Mawrth a nawr ni'n cael wifi am y tro cynta ers gadel Kolkota!

Sunday, 28 February 2016

India?!

Dyw hi dal heb cweit sinco mewn bod ni off i India FORY. Ma'r trefniade i gyd wedi eu gwbeud ar ein rhan ni, a'r cwbl sydd angen i ni wneud yw troi lan i ddal bws am 630 bore fory!

Gan bod na gyn lleied o waith wedi bod i ni wneud (a ma hyn yn anarferol i control freak sy'n trefnu popeth fel arfer...), heblaw am ddysgu darne a phacio'n hynod o gall, ma popeth dal yn bach o freuddwyd mewn gwirionedd. Siwr bydd popeth yn dechre cico mewn pan fyddwn ni ar ein ffordd fory! 

Ni newydd orffen ein hymarfer olaf cyn mynd a'r cwbl sydd i'w wneud nawr yw neud yn siŵr bod popeth yn y cês a gosod y larwm gyfer y bore!

Friday, 5 February 2016

India!

Ddiwedd y mis bydd criw o ni o gôr CF1 ar ein ffordd i India, yn benodol i ardal Mizoram. Mae fe'i gyd yn dod o berthynas sydd gan y côr gyda chôr a chymuned yn Mizoram, drwy ein harweinydd, Eilir.

Ar hyn o bryd ma'r 18 ohonom ni yn mynd drwy'r broses o geisio cael visas i fynd. Hyd yn hyn mae tair ohonom ni wedi cael win gwrthod e-visa (heb unrhyw reswm), ac felly'n gorfod gwneud cais am visa traddodiadol (sy'n costio LOT mwy ac yn annoying dros ben!).

Ggan obeithio y bydd awb yn cael caniatâd yn y pen draw byddwn ni'n gadael Heathrow am Kolkota (via Dubai) ar 29 Chwefror am 10 diwrnod o ganu a mwynhau ym mhellteroedd India. 

Felly, tan bod bod mwy o ddatblygiade....

Sunday, 14 June 2015

Diolch

Wel ma'n her i wedi dod i ben (ers dros wthnos bellach), a on i ishe diolch i bawb nath wneud cyfraniad ac atgoffa unrhyw un sydd heb bod dal cyfle i wneud!

Wy'n gobeithio gwneud yr her eto flwyddyn nesaf, felly os oes unrhyw un awydd ymuno da fi, allen ni wneud gyda'n gilydd! 

Wy wedi codi dros £200 erbyn hyn, beth am drial cyrraedd £250...?!

Co'r cyfeiriad rhag ofn https://www.justgiving.com/sionedwyn

Diolch to!