Sunday, 28 February 2010

Cinio Gwyl Ddewi WSCO

Wel ma hi’n ddydd Sul wy newydd fod yn gwylio’r 50km men’s Cross Country Classic, exciting stwff!! A wy nawr ar yn ffordd i Zumba nawr, bach o ymarfer corff ar ô gwylio y bobl mwyaf ffit yn y byd siŵr o fod!!

Ta beth, ddoe on i yng nghinio Gŵyl Ddewi Cymdeithas Gymraeg Canolbarth Ohio (WSCO). On i’n gwneud dwy seminar, un ar y Mabinogi ac un ar Hanes Cymru. Odd y Seminar cyntaf am 9.30am, a fel chi’n siŵr bo chi’n gwbod ar ôl yn hanesion i o deithio lan a nol o Columbus nifer fowr o withe, ma hi’n cymryd bwyti ddwy awr i gyrradd lan. So es lan nos Wener ar ôl y gêm hynod HYNOD o gyffrous. Wel odd hwna’n bach o gamgymeriad (er, odd rhywun wedi gadel yn gynt yn y dydd ac ar ôl i fi siarad da nhw Dydd Sadwrn odd cyflwr yr hewl yn wael iddyn nhw fyd, so dylsen nhw fod wedi gweud wrthai am adel yn gynt, yn hytrach na thecstio am 5:30 i weud bod yr hewl yn wael, ac erbyn ny on i ar yn ffordd ac wedi dechre gweld yr hewl yn mynd yn wath). Ta beth, dim ond tua 40 munud yn ychwanegol gymrodd hi i fi, odd yn cynnwys sdopio am betrol. Gyrhaeddes i’n saff heb brobleme rili. Fi’n gwbod bydd Mam ddim yn hapus (sori!), ond odd rhaid i fi dynnu llun o’r hewl i chi gal gweld pa fath o gyflwr odd e.

Ar ôl checio mewn nes i roi’r ffinishing touches ar y seminare, printio nhw mas, a bant a fi i’r bar am bach o fwyd a drinc bach, ac wrth gwrs gwlio’r olympics!! Fues i’n iste wrth y bar a ges i siom o’r ochr ore gyda’r bwyd. Er mai 2 appetizer ges achos odd dim arall ar ôl gyda nhw ar wahân i frechdane (wy ddim yn byta bara dros y Grawys). Ges i’r shrimp cocktail a mozzarella sticks gore erioed, blasus a on nhw’n dishgwl yn hyfryd fyd! Ta beth, digon am y bwyd. Adawes i am 8:30 y bore wedyn ar ôl brecwast blasus iawn, er mod i fod na am 9, a bod y lle ond 10 munud bant , on i ddim yn gwbod beth odd stad yr hewlydd. Odd yr hewlydd yn hollol glir erbyn y bore, so odd dim angen i fi adel mor gynnar, better safe than sorry tho fel ma’r Sais yn gweud.

So ath y seminare yn dda iawn, odd bwyti 20 yn y seminar cyntaf, a bwyti 40 fi’n credu yn yr ail un. Nes i rili fwynhau gwneud y ddwy seminar, lot yn fwy nag on i’n dishwgl gwneud! Wedyn yn odd bwyd, ac odd e’n hyfryd iawn. Ar ôl bwyd fi odd yn arwain cwpwl o emyne, a gan bo fi wedi’i wneud e yn y gymanfa ganu nol ym mis Medi odd e’n lot o hwyl a wy’n credu bod pawb wedi mwynhau. Ges i siec am fy nhrafferth, sydd yn rili mynd i helpu gyda Efrog Newydd ym mis Ebrill! Ges i hefyd darn mowr o gaws Y Fenni i ddod nol gyda fi! Ges i hefyd gyfle i siopa yn Worthington Hills (lle odd y cinio), so wy wedi gallu prynu pysgod ffres a bwydydd erill hyfryd sydd jest ddim ar gal yn yr ardal ma yn anffodus!

Bant â fi i zumba nawr – tata tan toc!

Friday, 19 February 2010

Dewi Sant yn agosau

Penwthnos dwetha blantos on i lan yng Ngholumbus unwaith eto. Ma Lowri druan wedi gorfod gadel OSU am resyme ariannol, ac ma hi erbyn hyn wedi cyrradd gytre (wy'n credu!), ar ôl iddyn nhw ganslo ffleits etc ddydd Llun pan odd hi fod i hedfan! Ta beth, es i lan nos Wener i fynd mas a dathlu tamed bach. Bu lot o joio, a gan bo fi ddim gytre nes bwyti 3am, don i ddim lan mewn digon o amser i wylio'r rygbi fore Sadwrn. damo yn wir. Ond..... ges i'r stori i gyd gan Gwenllïan, a Ieu a Mam!! Diolch i chi gyd!

Odd hi'n Presidents Day ddydd llun (dathlu penblwydd Lincoln a Washington), so dim gwaith. Gwaith wedi'i ganslo dydd Mawrth achos yr eira, a gyrhaeddes i'n hwyr axhos yr eira ddydd Mercher. Nath hi'm sdopo bwrw eira dydd Mercher chwaith! Ma'r eira wedi'i glyro oddi ar yr hewlydd erbyn hyn, ond dyw e ddim wedi toddi oddi ar y caeau. Ma dal bron i droedfedd o eira yn y manne lle dyw e ddim wedi toddi to, and it aint getting any better! Ma hi fod i gadw i fwrw eira ond and off am fis arall. Fel chi siŵr o fod yn gwbod, wy'n dwlu ar eira, a dyw hyn ddim yn rhoi fi off eira, ond ma fe braidd yn annoying trial dod mas o'r dreif, pan ti'n mynd yn sdyc yn yr eira seithgwaith!

Ta beth, digon am eira (llunie ar i ffordd i flickr a/neu facebook gyda llaw). Fel Cnaolfan ry'n ni'n derbyn cylchlythyron gan Gymdeithase Cymraeg ar draws y wlad, a wele beth ymddangosodd yng Nghylchlythyr wrth Gymdeithas Dewi Sant Pittsburgh. Ma fe'n ddiddorol iawn. On i'n gwbod am y rhan fwyaf o bethe sydd yn hwn, ond ddim y rhan am y Washington Monument. Fi ddim yn credu bod y darn yn gorffen fan hyn, ac wy'n chwilio am yr holl beth, ond co chi fe i'w ddarllen (os allwch chi!!)
Os ych chi'n moyn gweld e'n fwy o faint, ewch i fan hyn a zoomio mewn!

So wy ddim yn siŵr os y'ch chi'n gwbod mod i'n siarad yng Nghinio Gŵyl Ddewi Cymdeithas Gymraeg Canolbarth Ohio (WSCO) ar 27 Chwefror, yn Columbus. Wel os nagoch chi'n gwbod, na fi wedi gweud tho chi! Wy'n neud 2 seminar (un ar y Mabinogi, ac un ar Hanes Cymru), ac yn arwain y canu ar ôl y cinio. whiw, lot o waith, ond wy YN cal yn nhalu, sy'n gwd thing! Dechre poeni tam bach rili achos wy ddim wedi cwpla sgwennu'r things to, ond bydd e'n fine wy'n siŵr!!

Os y'ch chi fel fi, chi di bod yn gwylio cyment o'r Olympics a chi'n gallu!! Fi'n dwlu arno fe, a ma fe rili wedi rhoi fi yn y mŵd i fynd i sgïo ddiwedd mis Mawrth da Mam a Dad yn Stowe, Vermont. Hwre hwre!!!

DIWEDDARIAD DIWEDDAR!!! Wy newydd fod ar y ffôn gyda menyw o'r cwmni yswiriant sydd yn golygu bod yn claim i ar i ffordd nawr. 2 fis cyfan ers i fi gysylltu gyda'r cwmni yswiriant i ddechre, ma'n amlwg bod bygwth yr Ombwdsmon wedi gweithio!!!

Monday, 8 February 2010

Eira a dim chwaraeon


Wel, dath yr eira nos Wener a bore dydd sadwrn. Bron i chwe modfedd gyda ni. Erbyn 11am odd yn hewl i wedi clyro ac on i'n meddwl allen i fynd i mewn i'r gwaith i wylio'r gêm. Es i ar hyd yr hewl, ond erbyn cyrradd yr hewl wy'n troi arni i gyrradd y brif hewl, dodd dim hewl i gal. On nhw ddim wedi'i chlyro hi eto. Felly troi nol amdani ac aros yn y tŷ yn aros am dexts gan Ieu a Gwenllïan am y sgôr. On i'n itha balch erbyn diwedd mod i heb allu wocho'r gêm achos bydde hi wedi bod yn hynod o depressing gwylio'r gêm ben yn hunan yn y swddfa a Chyrmu'n colli!!

Ta beth, nes i ddim wocho'r Super Bowl chwaith, ond wy'n falch bod y Saints wedi ennill. Ail hanner cyffrous iawn yn ôl y sôn!.

Fues i am wac ddydd Sul i dynnu llunie lan yn y fynwent - ma'r llunie i gyd ar Facebook. Ma mwy o eira ar y ffordd da ni heno a fory a thrw dydd Mercher, so ma na bosibilrwydd na fyddai yn y gwaith fory, cawn weled!

Friday, 5 February 2010

Penwthnos o Chwaraeon

Wel ma hi'n benwthnos mawr o chwaraeon penwthnos ma. Ma geme'r chwe gwlad yn dechre ddydd sul (as if you didn't know!!!). Ewch i weld trailer gyda Morgan Freeman fan hyn, ma fe'n HOLLOL wych.

Fel ych chi'n siŵr o fod yn gwbod, sdim cysylltiad gyda'r rhyngrwyd gyda fi gytre, ac wy wedi bod yn dod mewn i'r gwaith i wylio geme rygbi yn y gorffennol (oni bai bo fi yn Columbus yn wocho fe yn y dafarn da Huw wrth gwrs!!). Wel ma na storom enfawr wrthi'n symud mewn i'r ardal ar hyn o bryd (gallwch chi weld y tywydd yn yn ardal i fan hyn), ac wrth gwrs, os bydd hi'n bwrw eira, byddai ffili cyrradd y gwaith, yn anffodus. Ma'r gêm yn cael ei dangos ar BBCAmerica, ond wrht gwrs dyw BBCAmerica ddim da fi!! Gytid. Sooooo, byddai'n pestro pobl i gadw fi'n ypdêtid fia tecst os na byddai'n llu cyrradd y gwaith! grrrrr

Reit y peth arall chwaraeon mawr sydd penwthnos ma yw Super Bowl XLIV (44 i chi sydd ddim yn Rhufeiniaid) mlân nos Sul am 7pm ET (hanner nos i chi gytre ar GMT). Ma'n siŵr na'i ddropo mewn ar wocho hwna, just for the hell of it. Indianapolis Colts vs New Orleans Saints yn y Sun Life Stadium, Miami, Florida. Credu byddai'n cefnogi'r Saints, achos bo fi'n lico New Orleans! And it's all about the recovering from Katrina.

Wy am fynd i gadw llygad ar y blincin fflip tywydd ma nawr!!!!

Wednesday, 3 February 2010

Gwersi Cymraeg

Ddim yn siŵr os wy di gweud neu bido mod i'n dysgu Cymraeg i fyfyrwyr a staff y brifysgol a gweddill y gymuned ar ddydd Mercher a dydd Iau. Yr un wers y ddou ddwrnod. Ma 20 o bobl wedi cofrestru da fi, sydd yn hollol wych! Wy'n rili rili mwynhau gweud e, ond gan bo fi heb wneud o'r blaen, sdim syniad da fi shwd wy'n neud!

Os os da unrhywun unrhyw dips ar shwt i ddysgu Cymraeg (neu addysgu Cymrae ddylsen i weud!), gadwch goment! Fi'n defnyddio llyfre gwaith Dosbarth Nos Helen Prosser a Nia Parry, a ma fe'n gwitho'n dda iawn hyd yn hyn, a ma pawb felse nhw'n mwynhau a dros haner yn dangos cynnydd da iawn, a wy'n browd iawn!!

Na'i gyd am nawr. Wy'n siwr bydd mwy da fi i'w weud erbyn diwedd yr wthnos ma!!