Monday, 31 August 2009

Penwythnos

Dim postiad pryfoclyd tro ma. Dim byd lot wedi digwydd dros y penwythnos, ar wahân i bo fi wedi prynnu peiriant coffi - hynod Americanaidd. Ma'n dechre edrych felse fi'n prynu appliance newydd i'r fflat bob penwthnos (wel hŵfyr penwthnos dwetha a hwn penwthnos ma!!) , hah, wel na! On i wedi bod yn dishgwl am beiriant coffi neu gafetiére ers cyrradd, chos sdim byd gwath da fi na choffi instant! Oni bai bo fi'n hollol despryt a bod dim coffi go iawn - ac yn yr achos na - nai jest cal te yn lle! Ta beth $25 odd e. 12 cup! mahoosive, so bargen wy'n credu, a man neud coffi neis, so allai jest troi fe mlan rol dihuno a chal coffi i fynd i'r gwaith da fi (ma fe'n semi-intelligent [ieie fel fi, I know ha.ha.]so wy'n llu llenwi fe da popeth sy ishe a neiff e ddim dechre nes bo fi'n troi'r switsh mlan -cŵl.)

So ni off i Pittsburg i'r North American Fesitval of Wales dydd Iau , a ni nol dydd Llun. Ma hi'n Ŵyl y Banc da chi heddi a wy'n gobitho bod pawb yn mwynhau'r dwrnod ola off ychwanegol tan y Dolig. Dos dim gŵyl y banc da ni fan hyn, ond ma hi'n Labor Day dydd Llun nesaf (7 Medi), sy'n wylie ac hefyd y diwrnod ŷn ni'n teithio yn ôl o Pittsburg! Typical. Ond y bwriad yw gadael yn weddol gynnar er mwyn cael amser off cyn mynd nôl i'r gwaith dydd Mawrth. Ma na wi-fi yn y gwesty (Hilton - powsh) ym Mhittsburg, so gobeithio byddai'n gallu blogio tra mod i yna neu o leiaf cadw mewn cysylltiad - ddim yn siŵr faint o amser rhydd bydd gyda ni rili!

Na ni am nawr - siŵr bydd mwy da fi wedu cyn hir, so pidwch mynd ymhell!!

Thursday, 27 August 2009

Gwybodaeth Dechnolegol

Ma Jeanne yn dysgu un dosbarth o LA10101-Freshman Success ddwywaith yr wythnos (Ma pob myfyriwr newydd yn gorfod cymryd y dosbarth a ma na sawl dosbarth gwahanol). Dydd Mawrth a dydd Iau am 11.30 ma'r dosbarthiade da hi. Wy wedi bod i'r ddau ddosbarth cynta da hi, ac ar ôl yr un cynta ron i'n meddwl i bod hi'n bod yn itha nawddoglyd, neu bod y cwrs yn un rhwydd ofnadw, un o'r cyrsie na sydd fel sgwennu'ch enw ar bapur arholiad yn golygu bo chi'n cael 2 farc neu rhywbeth. Cwrs allwch chi ddim rili ffaelu oni bai eich bod chi ddim yn i gwpla fe. Y rheswm wy'n gweud hyn yw, er bo da nhw dasg i'w gwneud bob wythnos - beth odd yn cael ei alw'n Journal - y dasg ar gyfer yr wythnos gytaf oedd bywgraffiad, un tudalen (double spacing). Nawr ma cwblhau'r Journals ma yn cyfrannu at y marc ar gyfer y cwrs, a chyn belled a'u bod nhw'n sgwennu rhywbeth, ma nhw'n mynd i basio rili. Dyw tudalen double spacing ddim yn lot, rhyw 500 gair falle? ta beth digon o ranto, nai ddod at bwynt y blogiad ma nawr!

On nhw yn un o'r sdafelloedd cyfrifiaduron heddi er mwyn gwneud yn siŵr 'u bod nhw'n gwybod siswt odd logio mewn i'r cyfrifiadur, agor e-byst, safio dogfenne yn y lle cywir, atodi dogfennau at e-bost, mynd at yu catalog 2009-2011 (fel canllaw) sydd ar-lein eleni am y tro cyntaf gyda nifer cyfyngedig o fersiynau wedi'u printio. Ta beth, on i'n meddwl - sen i wedi mynd i ddosbarth fel hyn wrth ddechre yn Aber, bydde mwyafrif llethol y dosbarth wedi dilyn y cyfarwyddiade a llwyddo i wneud popeth o fewn bwyti 10 munud - chwarter awr, a wy ddim yn neud crac am Americanwyr, wy jest yn siarad am llythrenned cyfrifiadurol a siwt ma'r rhan fwyaf o bobl wy'n nabod yn gallu o leiaf y pethe symlaf ar y cyfrifiadur. Wel odd hi'n agoriad llygad i fi. Odd hi'n amlwg bod rhan fwyaf y myfyrwyr ddim yn gyfarwydd iawn â chyfrifiaduron o gwbl, yn enwedig y cysyniad o logio mewn i'r cyfrifiadur. Odd angen iddyn nhw newid eu cyfrinair o'r un default (4 rhif olaf eu Social Security), i un arall 6 chymeriad. Odd lot o brobleme a odd wir angen cerdded lot ohonyn nhw drwy bob step. Ma rhaid i fi weud ges i rial sioc o sylweddoli cyn lleied o gysylltiad â chyfrifiaduron on nhw wedi'i gal.

Er bod popeth yn honedig yn fwy ac yn well ar draws y pwll (i or-bentyrru idiomau Saesneg), ma'n amlwg bod addysg dechnolegol ddim yn flaeoriaeth uchel i Americanwyr, neu falle mai jest yr ardal ma yw e. Ma mwyafrif y myfyrwyr yn dod o Ohio neu West Virginia (bwyti awr o fan hyn), felly falle maw rhywbeth yr ardal, y dalaith neu'r math o fyfyrwyr ma'r Brifysgol yn denu yw e, neu falle'i fod e'n beth cenedlaethol.

Er nad yw gwybodaeth dechnolegol yn hanfodol, mae e'n dod yn fwyfwy pwysig mewn nifer o alwedigaethau a swyddi ayb. Nawr wy ddim yn poeni am y myfyrwyr ma achos ma nhw gyd yn yr un twll a wy'n siŵr wnawn nhw ddysgu tra'u bod nhw ma. Y mhwynt i, wy'n credu, yw bod y mhrofiad i o lythrennedd technolegol pobl yng Nghymru yn dangos i fod e bron 100% yn uwch nag yw e mas fan hyn, yn yr ardal hyn ta beth. Yr ail beth, odyw e mor bwysig a ny fod pobl yn hollol hyddysg mewn cyfrifiaduron? Os angen i'r person cyffredin allu deall mwy na hala rhyw e-bost neu ddau? A wy'n credu i fod e, achos mond tyfu wnaiff technoleg a'i bwysigrwydd i fusnes ac addysg, ac os nagych chi'n rhan ohono fe, odych chi'n mynd i gael eich gadel ar ôl a rhoi'ch gyrfa yn y fantol trwy beidio gael sgil sydd gan bobl erill o'ch cwmpas chi?

Yn amlwg falle bo fi wedi'i cha'l hi'n hollol anghywir am lythrennedd cyfrifiadurol pobl Cymru, a bydde gofyn fan hyn os yw pobl sy'n darllen hwn yn hyddysg yn eu cyfrifiadur bach yn ddi-bwynt. Ond bydden i'n lico gwbod os yw pobl yn ymwybodol o bobl (a wy ddim rili yn sôn am bobl lot hŷn fan hyn, fel mamgus a dadcus!) sydd ddim yn defnyddio cyfrifiaduron, un i o ddewis, neu o ddiffy cyfle?

Wednesday, 26 August 2009

dim ffliw moch

Ypdêt bach i chi gyd - sdim ffliw moch arna i, a dim hyd yn oed annwyd sai'n credu - ddim yn dost rhagor. Ma dant doethineb wedi bod yn tyfu bach yn ddiweddar, so ma'n bosib ma hwna odd e (itha tebygol a gweud y gwir), so wy jest yn gobitho nawr na fydd dim yn digwydd iddo fe. Dim pen tost na twmlo'n crap rhagor ta beth so wy'n siŵr byddai'n ffain.

Dyw hyn ddim yn brêcing niws, ond ma fe'n bwysig i fi. Tan nawr don i ddim yn gallu rhoi to ar ŵ ac ŷ yn y blog am ryw reswm, dodd y shortcyt ddim yn gweithio fel odd e ar gyfer pob llythyren arall on i ishe. Ond fe ffindes i'r codes html ar gyfer rhoi'r to ar lythrenne, so wy'n llu neud na nawr a ma tŷ yn dishgwl yn gywir a dim fel ty!! Joio bod yn gîc fi!

Sdim byd arall wedi digwydd yn fy mywyd bach od i ers i fi flogio ddwetha, ond on i'n ofni peidio blogio rhag ofn bo fi'n cael stŵr to - you know who you are, and I know where you live - grrrr!! So na ni am nawr, a wy'n siŵr bydd mwy da fi wedu to cyn hir, a fel chi'n llu gweld nawr bo fi'n gallu, wy di mynd dros y top da'r geirie da toie bach ynddyn nhw!! Joio.

Monday, 24 August 2009

idiocracy a pethe ddim mor idiotig!!

Wedi cael cwyn bod fi heb bostio ers sbel, so co ni'n mynd!!! Nes i fwynhau'r erthygl ma ar y BBC ynghylch jôcs gore yn Ngwŷl yr Edinburgh Fringe (anth Dad hala'r rhestr atai wedyn weles i fe ar-lein). Nes i DDIM joio'r erthygl hon, ac yn meddwl fwy nag erioed bod Americanwyr yn gallu bod yn HYNOD o sdiwpid, a nath e nghythruddo fi! (y ddwy erthygl yn ymwneud â'r Alban - diddorol...)

Ta beth, nes i ddihuno bore ma gyda llwnc tost a phen tost (wel odd y pen tost da fi ers nos Sadwrn fwy neu lai'n constant), a wy'n credu bod rhyw fath o annwyd ar y ffordd da fi. Un ai na nwu swine ffliw (nes i brynu hŵfyr dydd Sadwrn a odd e'n 'made in Mexico', so falle bod y ffliw wedi dianc wrth i fi agor y box, a la rhyw bennod o'r Simpsons....). Nai gadw llygad ar yn hunan!!!

So wy wedi ffindo cwpwl o beiri o sgidie (diflas wy'n gwbod, ond ma rhai o chi am wbod hyn!) a bits a bobs eraill pan on i'n siopa dydd Sadwrn so wy'n hapus. Dodd dim amynedd da fi fynd i siopa dillad yn siriys, ond wy off i Pittsburg wthnos i ddydd Iau, so FALLE gaf i siawns i siopa fan na, cawn weled!!

Dath na foi mewn heddi sydd wedi bod yn astudio yn y brifysgol ers tua 5 mlynedd (yn ôl Jeanne), achos i fod e wedi ffaelu cwpwl o fodiwle, a mae e'n gobitho cwpla semester ma. Yr unig beth sydd gyda fe ar ol yw 'Welsh 2'. Soooo, os nagych chi wedi ffigro mas erbyn hyn - wy'n gorfod dysgu'r boi ma fel i fod e'n gallu graddio! Wy'n defnyddio 'The Lingo' cwrs Cymraeg gafodd ei ddatblygu gan Tim Jilg (y cyfarwyddwr cyn Jeanne) ar-lein i'w ddysgu fe, a gan fod popeth wedi'i baratoi, wy'n siŵr y bydda i'n ffain!!

So nol â fi i baratoi gwersi (nefyr thot i wwd sei ddat!!), fi fel athrawes!!

O, a y peth mwya ridic weles i ddydd Sadwrn. On i yn y drvie through ATM (I know, I know), a odd na braille arno fe. ar y drive through ATM. dwli llwyr!!

Wednesday, 19 August 2009

Eitemau wedi'u rhoi gan Dr Robert Burns. Items Donated by Dr Robert BurnsCyfrannwyd nifer o eitemau gan Dr Robert Burns, Florida i Amgueddfa Treftadaeth Cymry America yn Oak Hill, Ohio. Roedden nhw'n perthyn i'w ddiweddar wraig oedd a'i theulu yn hannu o Gymru (fel ei deulu ef). Byddwn i'n ddiolchgar iawn pe bai gan unrhywun wybodaeth allai fod o help i ni ddarganfod gwerth (er mwyn yswirio, ac er mwyn dibenion treth Dr Burns) neu mwy o wybodaeth ynghylch unrhyw rai o'r darnau. Mae lluniau o bob darn o sawl ongl mewn albwm picasa, ac mae'r albwm i'w gweld fan hyn. Hyd yn oed os nag oes gwybodaeth gyda chi, edrychwch ar y llunie ma nhw'n ddiddorol iawn, a ma'n siwr bod rhywbeth na sy'n debyg i rhywbeth sydd gyda chi yn y teulu, a bydden i'n ddiolchgar iawn o gal gwbod am unrhywbeth fel na! Gadewch neges yn ymateb i'r blog, anfonwch neges twitter neu neges facebook neu anfonwch ebost atai sionedwyn@googlemail.com.

Falle bydde diddordeb gyda chi'n gweld y ddwy ddogfen ma fyd. Declaration of Intent Anne gwraig Dr Burns, a llythyr yn nodi nad odd hi am gael ei thystysgrif geni yn ôl gan eu bod nhw (y llywodraeth) am ei gadw fe! (y ddwy ddogfen ar y top). Joiwch a chofiwch roi gwybod os oes unrhyw wybodaeth da chi neu os odw i wedi cam-enwi neu cam-labeli rhywbeth!

-----------

Many items were donated to the Welsh American Heritage Museum by Dr Robert Burns, Florida. They were his late wife's an her family, like his, came from Wales. I would be very gratefull if you had any informaiton that would help determine their worth (for insurance purposes and tax reasons for Dr Burns), or any information about the pieces. There are pictures from all possible angles on picasa, and can be seen here. Even if you might not have any information about the pieces, take a look at the pictures because some of the pieces are beautiful and some are rather interesting, and maybe there's something similar in your fmaily. Share any information with me please, I'm looking for any ifnormation that could put a possible date on the pieces. Leave a message on the blog, msend me a twitter or facebook message or send me an email sionedwyn@googlemail.com.

You might also be interested in these two documents. Anne, Dr Burns' wife's Declaration fo Intent, and a letter from immigration stating that she would not receive her birth certificate back as they were keeping if for their records (both documents above by the Welsh part). Enjoy, and dont forget to let me know any information you might have, and let me know if I've mis-labled or name something wrong!!

Tuesday, 18 August 2009

Newyddion Trist

Trist iawn clywed bore ma (trwy Twitter, cyn i fi weld yr erthygle ar wefan y BBC [Saesneg, Cymraeg, llunie]), bod yr hen Dic Yr Hendre wedi marw. Odd hi'n fraint cael bod wedi cael yn urddo ganddo fe yn Eisteddfod Caerdydd a bydd yr Orsedd, yr Eisteddfod a Chymru gyfan yn gweld ei ishe fe'n fawr iawn. Anodd bod mor bell a ffili siarad da neb sydd cweit yn deall pa mor bwysig yw pobl fel Dic i Gymru, er i bod nhw'n gweud eu bod nhw'n Gymry, dy'n nhw ddim yn deall mewn gwirionedd.

Friday, 14 August 2009

Gwasanaethau Iechyd

Rhaid i fi weud bod y busnes slaggo'r GIG off, (sy'n digwydd yn America nawr achos yr Healthcare reform ma sy'n trial cal i basio) yn mynd yn hollo nyts ac yn hollo afresymol. Ma Americanwyr a phobl o'r DU (gan gynnwys gwleidyddion - toris wrth gwrs) wedi bod yn gweud bod y GIG yn gadael i hen bobl farw achos bo nhw ddim gwerth i cadw'n fyw a gweud bod pobl yn gorfod defnyddio sipergliw i ludo dannedd nol achos bod deintyddion yn gwrthod i gweld nhw. Yn amlwg ma hyn i gyd yn gelwydd neu yn achos y siwpergliw yn estyniad enfawr ar y gwir.

Wy yn i chanol hi fan hyn, a hyd nes wythnos ma wedi bod y gweud bod dim lot o wahanieth rhwng y ddwy system yn y pen draw - lle bo fi'n cynhyrfu'r dyfroedd. Ond ar ôl i fi ddysgu mwy am y ddwy system a'r gwahaniaethau, does dim dowt da fi y byddai'n sefyll lan dros y GIG nawr. Ges i gomment gan Louis, gwr Jeanne, mai system iechyd America odd y gore yn y byd, a nawr on i'n gwbod bod hwna ddim yn wir, ond on i ddim yngwbod pa mor anwir odd e. Ma'r erthygl ma yn nodi bod Prydain yn ddeunawfed a bod yr UDA reit lawr yn 37. Dim chans bo nhw'n cal dod off da fe to ffor shor.

Y diweddaraf yw i bod nhw'n gweud ar Fox News y bydde cal system fel yr NHS yn cynnyddu terfysgaeth achos beth ddigwyddodd gyda'r ddau ddoctor yn trial dinistrio maes awyr Glasgow!Ewch i weld dros eich hunan, ma fe'n wallgo! Mae e jest yn profi pa mor dwp ma yanks yn gallu bod - newn nhw gredu unrhywbeth. A'r bobl sy'n codi bwgando fel hy yw'r bobl sy'n ennill cannoedd ar filoedd o ddoleri y flwyddyn ac yn ofni y byddan nhw'n ennill llai a ddim yn poeni DIM am gyflwr iechyd pobl y wlad.

Stwff wy ddim di gweud!

Oce - so ma na cwpwl o beht wy'n cadw anghofio gweud pan wy'n siarad da pobl a phan wy'n blogio.
  1. Ma Evan Davis wedi gofyn i fi arwen y canu yn y gymanfa ganu yn Ty Rhos yn yr hydref achos bod neb arall gyda nhw i neud ar y funud. Sai erioed wedi neud o'r blan - so unrhyw tips PLîS!!!
  2. Fi yw llywydd y Cardig Club am eleni a Lauren yw'r is-Lywydd. Dim syniad pam, nes i ddim rhoi'n enw mlan a nath neb rili gofyn i fi nehton nhw jest cyhoeddi fe yn y mhicnic croeso i - od, a wy ddim hyd yn oed yn gwbod beth sydd angen i fi wneud. A i'r rhai o chi sy'n wherthin Cardigan as in Abertwifi nid Cardigan as in beth ti'n wishgo pan ma hi'n ôr wy'n sôn amdano fe!!
  3. Ma na sianel ar y teledu a'r subscription sy da fi sy'n dangos lods o raglenni prydeinig, gan gynnwys Dr Who. So ges i Wocho Dr Who yr un gyda New New York a Cassandra - pennod gyflawn gynta Tennant wy'n credu! A dim hysbysebion o gwbl!!! YMESING!!!
Oce na'i gyd wy'n credu mod i heb weud erbyn hyn!!! Ffyni bod pethe felna'n digwydd bo rhwbeth ti'n bwriadu gweud yn popo mas o dy ben pan ma ishe. Ma'r ddou beth cynta ar y rhestr wedi digwydd ers dros fis, ond nithwr nes i ddarganfod am Dr. Who. gysitid.

Ddoe nethon ni gwrdda Dr Robert Burns, dyn 93 o Florida (teulu yn wreiddiol o Gymru) odd yn cyfrannu lot o wahanol llestri ayb i'r Amgueddfa Treftadaeth. O'n nhw'n cynnwys bowlen Wedgewood bwyti gan mlwydd oed a "wings" RAF o'r Rhyfel Mawr. Odd e'n rili exciting!! On ni fod i fynd nol i'r amgueddfa heddi i dynnu llunie, ond ma tad Jeanne yn yr ysbyty, a wy ddim ishe mynd lawr ar ben yn hunan chos wy'n credu bod rhywbeth yn byw yn y to (glywon ni fe ddoe!!!). So unwaith byddai wedi tynnu llunie o rheina byddan nhw i gyd yn yn mynd ar Picasa i bawb gal i gweld nhw!

Thursday, 13 August 2009

Afiach

On i jest am weud pa mor ridicilys o embarrasing yw hwn http://www.sourcewire.com/releases/rel_display.php?relid=LzgTL . Odi hyn yn dangos mai dyma'r math o beth allwn ni disgwyl o'r ffôn Cymraeg newydd ma? sillafiadau anghywir, geiriau wedi'u dyfeisio a sart ar yr iaith? Gobeithio ddim

Wednesday, 12 August 2009

te

Nes i ffindo mas nithwr bod y soffa yn y fflat yn soffa-wely! Newyddion da sy'n golygu bod lle i fwy nag un person ddod i aros (os ddeiff unrhyw un!!), ma lle i 3 pherson rili, so na ni. Ma hyn felly'n profi mod i ddim yn gwbod popeth am y fflat eto, so wy'n dishgwl mlan at ffindo mwy o bethe newydd!

Wy o'r diwedd wedi cofio dod â llath mewn i'r sywddfa sy'n golygu mod i'n gallu neud dishgled (neu 5) i'n hunan yn ystod y dydd yn hytrach na gorfod mynd mas a gwario arian ar de neu goffi. Odd 'creamer' i gal yn y swyddfa, ond sori na, afiachbeth yw e! Dim chans. A nage bod te/coffi yn ddrud iw brynu, rhywbeth fel $2 am un mawr, ond nage na'r pwynt ife?! So wy'n cal gyment o de a wy'n moyn heb orfod poeni bod pobl yn meddwl bo fi'n sgeifo wrth fynd mas i ol un drw'r amser, neu bo fi'n gorfod mynd hebddo! Ma'n od iawn bo fi mewn gwirionedd yn ifed bwyti 4 dishgled o de yn y gwaith bob dydd. Withe mwy hyd yn oed. Ond pan wy gytre gaf i 1 falle, os ny. Os rhywun arall fel hyn, mond yn te-obsessed yn y gwaith? Wy ddim yn gwbod beth yw e, ond na ni, na fel ma hi!

Ma'r llosg ges i ddydd Sul mas yn yr haul ac yn y pwll drw'r dydd (odd hi'n 93 gradd am 5.30 a odd hi di bod lot twymach....) wedi mynd rili erbyn heddi. Silibili odd e, ddim wedi rhoi'r eli haul drosta i i gyd, yn ogystal â dim rhoi fe'n ddigon aml mewn rhai manne.wps. O leia' nes i ddim llosgi'n wyneb. Wy'n dueddol o fod yn hynod o ofalus ohono fe - god knows pam!

Nol a fi at ifed te a gwneud dim gwaith te - ta ta tan toc

Saturday, 8 August 2009

gwarchod ty

Ma gwaarchod ty (house sitting) yn ridilcilys o americanaidd wy'n gwbod. Wy ffili hyd yn oed credu bod e actiwali'n digwydd tu fas i ffilmie a rhaglenni teledu predictable!! So ar y funud, tra bo lot o chi'n mwynhau oriau ola'r Eisteddfod ym Maes B/C/gigs Cymdeithas neu wedi mwynhau diwedd y sdeddfod a nawr yn cysgu (neu wedi paso mas!!) wy newydd fod am dip ola yn y pwll gan i bod hi'n 6.30pm fan hyn a ma'r haul wedi diflannu dros do'r ty a dyw hi ddim yn ddigon twym i aros mas yn fy nhankini rhagor yn mynd mewn a mas o'r pwll!! So ma'r cwn mewn yn y ty da fi (y rheswm penna odd angen i fi fod ma i warchod y ty oedd fel bod dim angen rhoi'r tri chi yn y cenels) a wy'n ifed glasied arall o win, ac yn sychu bant. Fi am fynd i wylio'r haul yn machlud mewn bwyti awr a hanner ish, achos yn ôl y sôn ma fe'n hyfryd fan hyn!

Y ty (a'r cwn) wy'n gwarchod yw ty jeanne fy mos sydd gyda'i gwr mewn rhyw expo/cynhadledd/sioe win (ma'i gwr hi'n werthwr gwin - fab achos ma wastad gwin neis yn eu ty nhw. Mae e wedi gadel poteli ar boteli o win sydd wedi'u hagor yn y ffrij a mas odd ar ôl ar ôl diwrnod blasu gwin so ma lot o ddewis o win da fi!!!). So wy ma yn bwydo'r gwin a'r gath (sai byth yn i gweld hi bron!!) a joio'r haul a'r pwll. Hyfryd. Fel ma nhw'n gweud yn yr iaith fain 'a change is as good as a break' (wy'n credu ma na'r dywediad ond na'r jist ta beth!) so ma hi bach fel gwylie (yr haul a'r pwll) er bo fi'n gorfod bwydo'r cwn (sydd ddim yn dasg wy ddim yn lico gan bod y cwn yn fab!!), a wy di rili joio hyd yn hyn.

Yn gyffredinol wy'n mwynhau lawrlawytho gwahanol bodlediadau o iTunes. Yn bennaf (i'r rhai o chi sydd ag unrhyw fath o ddiddordeb) 'The Archers', 'Friday Night Comedy', 'Point of View with David Attenborough' 'Stephen Fry's Podgrams'. Wy'n llu llwytho nhw yn y gwaith a gwrando arnyn nhw yn y ty. A ma fe'n gret a wy'n twmlo fel bo fi ddim yn jogïan o flaen y teledu drwy'r amser ac yn gwrando ar y radio yn lle! Wy'n awgrymu'n gryf eich bod chi'n gwrando ar, neu'n llwytho Point of View David Attenborough (gwych a 15munud yr un), hefdy yn llwytho podgrams Stephen Fry os ych chi'n mwynhau Stephen Fry!!

On i'n mynd i roi llunie o'r lle a'r cwn lan, ond dim digon o signal, fe wnai roi nhw lan cyn bo hir (dydd Llun ma'n siwr). Ni nol i oriau arferol dydd Lllun (8-5 gydag awr i gino lle bod unrhyw un yn cal e'n rong....) so dim mwy o benwythnose hir, ond mwy o bol ambwyti'r lle gobitho! Cadwch ddarllen!!

Thursday, 6 August 2009

penwffnos (ac ail bostiad y dydd - dalwch mlan i'ch llygod....)

oce co fi to. Swper dwper ecseeitid am gwpwl o resyme am penwthnos ma. Ma Jeanne wedi rhoi llond bag o fasil i fi so wy'n mynd i neud lot a lot o besto. Troi mas bo chi'n llu rhewi pesto - y ffordd ore yw fel ais ciwbs wedyn, wedyn roi nhw mewn bagie. syniad da sen i'n gweud.

Yr ail beth yw bod Jeanne wedi gofyn i fi ddishgwl ar ôl y ty a'r cwn dros y penwythnos tra'i bod hi a'i gwr mewn rhyw gynhadledd/expo o ryw fath (ma'i gwr hi'n gwerthu gwin!!). So wy'n cal bod wrth y pwll drw'r penwthnos os wy'n moyn, so wy'n siwpyr gyffrous i gal neud y gore o'r tywydd!!

Y trydydd peth (mw hwn fel pregeth....) yw bo ni nol i oriau arferol dydd Llun. Ond nid yr oriau on i'n meddwl on nhw. 8-5 gyda awr i ginio yw'r oriau, sy'n sili i fi chos wy ddim yn cymryd awr i ginio. Ond odd Jeanne yn gweud bo nhw'n llu bod yn hyblyg os wy'n moyn, cawn weld!

Ddim yn gwybod os oes hysbysebion am y ffilm ma di bod da chi gytre ond wy'n mynd i weld Julie & Julia nos fory. Gyda Meryl Streep fel Julia Childs (fel rhyw fth o Delia Smith America nol yn y 50au ish) a ma'n edrych yn ffilm wych a bydda i'n joio wrth gwrs gyda'r holl goginio. Wy'n mynd gyda Lauren y fyfyrwraig ddath i Washington da ni.

Mwy o Eisteddfota

Lot o Eisteddfota i fi ddoe - a noson dda o gystadlu odd hi hefyd! Y cystadlu yn wych ar bob cystadleuaeth a nes i wir fwynhau!! O feirniadaeth Alun Guy o'r core ieuenctid, on i'n disgwyl mai'r Waun Ddyfal fase'n mynd â hi, ond Ysagol Gerdd Ceredigion ath a hi gyda'r Waun Ddyfal yn ail a Chôr Iau Glanaethwy yn drydydd. Gan bod Ieu ac eraill wy'n nabod yn y Waun Ddyfal on i'n hapus. On i hyd yn oed yn fwy hapus bod Merched y Ddinas wedi ennill y gystadleuaeth Parti Cerdd Dant yn gynharach yn y diwrnod. Wy wedi cael cyfle i wrando arnyn nhw erbyn hyn a on nhw'n wych whare teg!!

Llongyfarchiade hefyd i Meggan Prys ar ennill Medal y Dysgwyr! Ma hi'n dod o Ohio ac odd Jeanne'n i nabod hi'n dda. Ma hi'n briod a boi o'r enw Cynog (fi'n credu, neu falle Cynan) a fe odd un o'r ddau olaf i ddod mas i Rio Grande ar Ysgoloriaeth Evan Davis - sydd nawr wedi'i droi'n Internship, sef beth wy'n neud! Byd bach hyd yn oed tu fas i Gymru!!

Ma drymie'r band camp tu fas yn hala fi'n nyts - ma nhw ar y funud yn swna felse plentyn wedi cal gafel ar y dryms ac yn whare ambwyti!!! AAAAAAAAAAAA

Wednesday, 5 August 2009

Eisteddfota

Wedi bod yn gwylio'r Eistedfod drwy'r bore ac yn trydar! Heddi yw'r diwrnod llawna o bethe wy am u gwylio heddi. Ma Gwenllïan a Ieu yn Cystadlu mewn bobo gystdaleuaeth, y Fedal ryddiaith a thlws y cerddor. Dishgwl mlan yn wir!

Wedi clwyed stori am daith dad gytre o'r Bala i Gaerdydd nos Lun - bwrw mochyn daear enfawr lawr. Cyn mynd i'r gwaith fore Llun mynd i'r garej i checo rhag ofn bod niwed i'r car - ffili cyrradd y garej achos odd y rheiddiadur yn cwmpo off!!! miloedd o bunne o niwed i'r car yn ôl y sôn! awch. a do, bu farw'r momchyn daear - Dad yn amlwg yn trial dynwared y roadkill sda fi fan hyn!!!

Ma'r gwahanol Band Camps dal wrthi'n drymio tu fas i'r ffenestr! Ddim yn swir os wy wedi sôn am hyn o gwbwl a gweud y gwir. Bob wthnos ma na wahanol fandie o wahanol ysgolion ac ardaloedd yr ardal yn dod i aros ar y campws ac i ymarfer. Ma nhw'n aml yn ymarfer tu fas gan i bod hi'n braf - ac ma paw yn gwbod bod ymarfer tu fas yn dda i chi achos yr awcwstics ayb (gall Ieu esbonio'n well ma'n siwr!!!). Wel dy'n ni ddim yn cal clywed y chwythbrenne na hyd yn oed y pres, o na. Tu fas i'n ffenestri ni ma'r drymie'n ymarfer. Nawr pidwch a nghamddeall i, wy'n joio bandie chwyth ayb a percussion. Ond ma gryndo arnyn nhw'n ymarfer yn uffern!! Yn enwedi os os pen tost, neu os wy'n trial gryndo ar gystadleuaeth hyfryd ar y laptop o'r Eisteddfod!!

Falch dros ben i glywed i bod hi'n braf yn y bala heddi a bod lot o bobl di dod i'r maes - ciwio am chwarter awr medde nhw - siwr bod Gwenllïan yn fishi wa! hihi.

Hefyd rhwybeth on i heb weud sia'n credu yw bod merch o'r ardal ma yn un o'r pedwar sydd yn cystadlu am Ddysgwr y Flwyddyn! Ma hi'n briod â'r boi ola ddath mas i Rio Grande ar Ysgoloriaeth Evan Davis, yr un arian a sy'n talu amdana i nawr, ond i fod e wedi newid i internship yn hytrach nag ysgoloriaeth nawr. Cymhleth - odi, ond basically ma Meggan Prys wedi bod yn dysgu Cymraeg ac yn y running i ennill Dysgwr y Flwyddyn.

Nol a fi i wylio'r Fedal Ryddiaith nawr a wy'n dishwgl mlan atr y cystadlu a Thlws y Cerddor wedyn - hwre hwre!!

Tuesday, 4 August 2009

storm a hanner

Wel ma hi jest abowt yn dechre goleuo ma nawr (hanner dydd!!) ni wedi cal storm mellt a tharane enfawr a odd hi'n dywyll iawn, ond sai'n credu bo ni wedi gweld y gwaetha ohono fe eto rywsut. Ma mwy i ddod erbyn diwedd y prynhawn!

Wy wrthi'n wocho sdeddfod yn barod i weld gwobr goffa Daniel Owen, a ma Cerian newydd ennill y ddawns stepio.

Gethon ni lythyr ddoe gan foi sydd yn y carchar yn California ac yn dysgu Cymraeg i'w hunan!! Dim syniad pam, ond na ni, so wy wedi gorfod ffindo lot o wahanol wefanne ayb sy'n helpu chi i ddysgu Cymraeg i'ch hunan!

Na gyda sda fi weud am nawr - nol at y sdeddfod!

Monday, 3 August 2009

Coroneiddio

Wel wy wedi llwyddo gwylio'n seremoni gynta i o ben draw'r byd!! Yr unig broblem yw i bod hi'n twmlo fel diwedd y dydd nawr er bod hi ddim yn 1pm to - gytid!

Odd e'n neis gallu adnabod Ceri Wyn Jones pan safodd e lan (wy ddim yn aml yn nabod y bobl ma o'u gweld nhw!). Fues i'n tweeto yn ystod y seremoni fyd a odd rheini yn ymddangos ar wefan y BBC wrth i'r seremoni fynd yn i blan, cyn belled â bo fi'n rhoi #eisteddfod yn y tweetiad!

Fel wedes i gyne fach fyd, treni nad odd Dic o'r Hendre yn ddigon iach i fod na. O beth wy'n cofio llynnedd dodd e ddim n holliach pryd ny chwaith. Cwestiwn - Odd Ieu yn yr osgordd ar y llwyfan? Dodd Merch y fro ddim mor dda a Gwenllïan llynedd, a odd mam y from yn dishwgl braidd yn ddiflas! Ond joies i rhaid gweud y gwir, er bo fi'n genfigenus IAWN ac yn gwel ishe pawb mwy nag eriod nawr!

Cerith wedi cal syniad da, bo fi'n seto pabell fach lan yn y swyddfa ag esgus bo fi yn y sdeddfod! gwych. Nai fynd a'r laptop tu fas, cwpwl o ddrincs a esgus bo fi yn y bar Guinness yn yr haul -on second thought dyw haul a sdeddfod ddim rili yn neud sens na....

postiad interim!


Wy'n sylweddoli mod i heb flogio o gwbl ers dydd mercher diwethaf, ond na ni, sdim byd lot wedi digwydd!! Wy wrthi'n gwylio seremoni'r coroni ar hyn o byrd a gweud y gwir. Sylweddoli bod Dic o'r Hendre ddim na, treni mowr, goitho fydd e'n well. A gobeitho bydd teilyngdod.

Odd y picnic croeso i fi dydd Sul yn hyfryd. Odd bwyti 20 o bobl na a lot gormod o fwyd! Nath y tywydd bara yn braf trw'r pnawn yn lwcus! Nes i neud pice ar y man (diolch i'r awgrym gwreiddiol gan Delyth, a'r rysait gan Mam!), a ethon nhw lawr yn wych!

Wy'n mynd i fynd nawr a trial cadw llygad mas i weld os yw Ieu wedi penderfynnu bod yn orseddogyn ar y llwyfan heddi!! A wrth gwrs gweld pwy sy'n cael ei g/choroni!!!

hwyl am y tro