Wednesday, 30 September 2009

Not such a great wythnos

Sori am y bad Welsh yn y teitl, ond wy'n twmlo fel bad Welsh ar y funud. WYthnos itha gwael hyd yn hyn. Nes i ddim sôn yn y postiad dydd Llun bod cwpl o Gymru (y ddau'n wreiddiol o'r gogledd ond yn byw yng Nghaerdydd ers sbel), odd yn digwydd bod yn yr ardal wedi dod i'r Gymanfa bnawn dydd Sul. Wel i dorri'r stori'n fyr, gath y wraig aneurism ar i hymenydd ac aethpwyd a hi mewn hofrennyd i'r ysbyty yn Huntiongton , ar ôl iddi fod yn yr ysbyty lleol fan hyn. So prynhawn Llun ath Jeanne a fi i Huntington i ôl y gwr i ddod a fe nol fan hyn i ôl eu car nhw o'r motel, tra bod hi'n cael llawdriniaeth. Heb glwyed dim ers 'ny, so wy'n gobeithio i bod hi'n oce, a dos dim ffôn symudol gyda fe so allwn ni byth cysylltu gyda fe i weld os yw hi'n oce. So odd dydd Llun yn itha ryff rili.

Wedyn ddoe, ar ôl cino, dath e-bost o Goleg y Drindod yn gweud bod dim myfyrwyr yn mynd i ddod draw ym mis Ionawr. Sy'n golygu bydd siŵr o fod r'un faint o waith da fi neud pryd ny a sda fi nawr, ond bydd dim myfyriwr da fi i ddysgu Cymraeg iddo fe. grêt. Ma'n rhaid gweud bo fi'n gytid. Jeanne wedi bod yn gweud bo ni siŵr o fod well off hebddyn nhw, gan bod pobl wedi bod yn consyrnd amdanyn nhw cyn hyn. Sai'n cytuno, ond na ni.

Nes i gyfweliad radio bore ddoe fydd ar y radio rhywbryd yn yr wythnose nesa, ddim yn cofio pryd, ond nai drial cal copi os os modd.

Monday, 28 September 2009

y Gymanfa

Fel ma rhai ohonoch chi'n gwybod, a rhai ohonoch wrth reswm felly ddim yn gwybod - fues i'n arwain Cymanfa Ganu ddoe yng Nghapel Tyn Rhos, Thurman, Ohio. Randym iawn rhaid gweud. Wy erioed wedi cael cyfle i arwain côr (diolch i anji parcky, neu Angharad Parchus i roi i henw llawn iddi), so odd arwen cymanfa yn od iawn. Odd dwy sesiwn, un am 10.30am, wedyn cinio, a wedyn sesiwn prynhawn am 1pm.

Cyn y Gymanfa, bues i yn Gallpolis yn yr Holiday Inn yn cael bwyd gydag amryw bobl odd yn ymwneud â'r Gymanfa; gan gynnwys Evan a Bet Davis a Joan Owen Mandry (syn gefnither i Eirlys sy'n mynd i Gwaelod y Garth gytre. On i'n gwbod bod cefnither gyda Eirlys mas ma, ond ddim yn gwybod pwy odd hi nes i fi siarad gyda Joan nos Sadwrn!).

So dydd Sul - es i i'r capel yn gynnar (ma fe jest lan yr hewl - nes i bostio am fynd am wâc lan na a thynnu llunie fan hyn - nôl ym mis Gorffennaf), wedi cael allwedd gan Evelyn y landlord y dwrnod cynt. On i na erbyn 9am, er mwyn cael 'feel' am y lle. Dim sbel wedyn dath y bobl odd yn agor y capel lan yn iawn i agor y ffenestri a'r blinds a'r shutters, ac odd hi'n hyfryd mewn na wedyn ny. Capel syml iawn, fel chi'n gallu gweld o'r llunie wy wedi llwytho i Picasa.

Ath popeth yn iawn ar y cyfan. Cynullidfa fach odd. Llai na 50 yn y bore a llai na 40 yn y prynhawn. Ond nes i wir fwynhau er bod safon y canu falle ddim mor dda, a ddim beth wy'n arfer da fe. Nes i hefyd ganu unawd, ath yn oce, o ystyried bod yn llais i ddim lan i sgratsh gan bo fi ddim yn canu nawr gan bo fi newydd ddod dros annwyd!

Profiad cadarnhaol dros ben. Ddim yn siŵr os basen i'n gwneud gyda chyulleidfa mwy deallus, ond joio ta beth. A on i'n wirioneddol wedi blino erbyn cyradd gytre. Twmlad itha neis a gwenud y gwir bod wedi blino go iawn ar ddiwedd dwrnod o waith!!!

Wy wedi cael gwahoddiad gan Evelyn i fynd gyda hi i i'w thŷ hi lan yng Nghanada. Yr unig broblem yw sai'n credu allai fynd chos ma rhaid i fi rhoi o leiaf pythefnos o notice i AIPT cyn gadel y wlad, ne fyddai ddim yn cael dod nol mewn! A wy'n credu i fod e'n costion $30 bob tro. so ar hyn o bryd wy ddim mor despryt i fynd lan na, ond wy wedi cysylltu gyda nhw i ffindo mas os yw e'n wahanol ar gyfer teithio i Ganada. Hefyd wy ddim yn hollol sicr mod i am dreulio cyment o amser gyda Evelyn......

Ta beth - cymerwch bip ar y llunie - ma nhw ym mhobman to - flickr, facebook a picasa. Dy'n nhw ddim yn wych, ond ma'n rhoi blas fi'n credu o'r math o beth sy'n mynd mlan yn yr ardal ma.

Thursday, 24 September 2009

annwyd o hyd

Yn ôl mam odd y postiad dwetha na'n suicidal! Odd e ddim i fod gyment fel ny rili!! Just wedi cal digon ar fod yn y gwaith o 8-5 (ac aros yn hwyrach os wy'n sgeipo), a dim gwaith i'w wneud mewn gwirionedd.

On i ddim yn y gwaith ddoe nac echddoe (wel es i gytre am 11am ar ôl gwers fer gyda'r boi dysgu Cymraeg). A dos dim byd da fi i ddala lan da fe - sy'n dangos cynlleied sydd i'w wneud ma. Ma rhaid i fi neud peth ymchwil ar gyfer y Cymanfaoedd dydd Sul (jest bach o hanes ar yr emynwyr/cyfansoddwyr), a wy'm yn gwbod os wy'n hollol dishgwl mlan achos wy eriod wedi gwneud y fath beth o'r blan. Sai hyd yn od wedi arwen côr rili. Ta beth, os os unrhyw tips da unrhywun - gadwch i fi wbod. Wy wedi cal un yn barod 'just esgus mai ti yw Alun Guy' - lle da i ddechre weden i!! Wy hefyd yn canu unwad - but the less said about that the better fi'n credu....

Ar ôl y Gymanfa dydd Sul, ma cyfweliad Radio da fi dydd Mawrth. Wel ma fe'n cal i recordio dydd Mawrth. Ma'r holl fyfyrwyr o'r drindod yn neud y cyfweliad bob blwyddyn yn ôl y sôn, a ma'r fenyw sy'n gwneud y cyfweliade yn sgriptio'r cyfweliade o'r wybodeth ma hi'n cal a felly ma rhaid stico at y sgript, so dyw e ddim yn naturiol o gwbl. Ddim chwaith yn siŵr faint o bobl sy'n gwrando ar y rhaglen; yn ôl Jeanne, dim lot!!

So na ni am nawr - wy'n gwbod bod dim lot o lunie wedi bod yn ddiweddar - nai drial tynnu llunie o'r tymor yn troi ma, achos ma'n itha pert a gweud y gwir!

Monday, 21 September 2009

bw his

sai'n credu bodneb braidd yn darllen hwn, so smoi'n siwr pan wy'n boddran. Sdim lot da fi wedu heddi, fel arfer. Annwyd dal ma ac yn mynd ar yn nerfe i. Ma'n mynd ar yn nerfe i fyw gan mod i'n gwaith yn neud dim gwaith gan bod di rili gwaith da fi i wneud. A bydde man a man bo fi gytre, ond na ni, dim ots.

Ma'r tywydd yn ddiflas ma ar hyn o bryd fyd, nage bod ots achos smo i'n cal cyfle lot o fynd mas i'r tywydd, ond wedi gweud ny, allen i sen i rili moyn sbos. ta beth. Wy'm yn lico nofio traq bod annwyd da fi, ddim yn neis iawn, so trial ffindo rhwbeth arall i neud....awgrymiade?

Tuesday, 15 September 2009

di-bwer

Heb flogio ers y penwythnos. Nes i fennu lan ddim yn mynd mas am ddrinc da Llio nos Sadwrn wedi'r cyfan chos mod i'n idiot, ond llai am ny. Ges i amser hyfryd yng Ngholumbus, a odd e'n gret gweld Llio a chwrdda'i ffrind hi Chloë sydd wedi cynnig i fi fynd i'w gweld hi lan yn Cleveland ddiwedd mis nesa.

So ta beth. Gethon ni doriad yn y pŵer heddi. Yn ôl y sôn odd na linell drydan ar dân, a fuodd e bant am bwyti awr a hanner. Wedyn fe ddychwelodd. Gwd ow, ond bach o egseitment ddiwedd haf (hydref rili ond ma hi'n braf ma!!)! Ma'r trydan yn diflannu ma yn itha aml dros y gaeaf yn ôl pob tebyg, a wy ddim yn hollol siŵr be fydd yn digwydd bryd ny, chos trydan sy'n rheoli popeth yn yn fflat fach i, dim ond un heater nwy ben y stâr sy na! hmmmm, so croesi bysedd am i ni beidio â chlli trydan weden i!!

Wy bant gytre nawr i gal nof fach. Wy ddim yn neud lot, ond wy'n trial nofio bob nos, gan obitho adeiladu lan faint fi'n neud. Dyw e ddim yn lot, fel fi'n gweud, ar hyn o bryd, ond gobitho, pan bydd e'n lot byddai'n llu neud 3 gwaith yr wthnos. ie.gwd ow

Sunday, 13 September 2009

mwy o Columbus

Gwrddes i lan da Llio heddi. Odd e'n rili rili rili neis gweld hi. On i wedi meddwl falle mynd i gwrdda hi a'i ffrindie am ddrinc heno, ond fel nithwr, ar ôl bod yn ishte yn gwely yn wocho tledu am sbel, on i rili ddim yn y mwd i ddod mas o'r gwely yn anffodus. Ac odd hi'n 10.30. Mynd i gwrdda nhw am frecwast bore fory ta beth, cyn heado nol am gytre.

Wedi bod yn gwarnado ar, ac yn darllen am Gynhadledd Plaid yn Llandudno hefyd heno. Araith Adam yn rhif 1 o'r top 5 read articles ar y BBC ar un pwynt heno. a ma fe'n araith wyth. So allwch chi wrando arno fe via blog ordovicius. Y gynhadledd yn dishwgl fel llwyddiant ysgubol chware teg. Ewch i plaidbyw.com i gael pip ar lunie, fideos, blogiade a diweddariadau twitter o'r gynhadledd.

Co obitho byddai'n llu ffindo'r ffordd gytre fory more dda a ffindes i'r ffordd ma!

Friday, 11 September 2009

Columbus

Wedi cyrraedd Columbus yn saff a heb fynd ar goll unwaith so wy'n hen ddigon hapus!Off mas i gal bwyd nawr, a falle nai gwrdda Llio am ddirinc wedyu nos yw hi'n llu ffindo mas le ma'r bar ma nhw'n mynd iddo ac os odw i'n llu ffindo ffordd na. taxi etc!!

Brynes i gps. dodd e ddim yn gwitho. wy'n mynd i ffidlo da fe wedyn mynd a fe nol os nagyw e'n gwitho. hmff. $50 odd e, ond ddyle fe oleia gwitho!!!

Ypdêt - Wedi cael bwyd oce mewn restaurant dissapointing. Fast food odd e, a finn'en dishgwl bwyty!! fi'n dwp dife!! Odd Llio wedi trial trefnu i fi fynd i gwrdda nhw y y bar on nhw'n myund i ar ôl y rihyrsal dinyr, ond odd e'n 20 munud o fan hyn, ddim yn practical. Just as well rili chos on i yn y gwely ac yn dechre twmlo'n flinedig! Yr ystafell yn hyfryd ac yn enfawr! Nai dynnu llunie!

Wednesday, 9 September 2009

Llunie

Wele luniau newydd ar Picasa o'r daith i Pittsburgh (linc ar y chwith uwchben y pysgod!).

Ma'r tywydd yn crap ma heddi. Niwl ymhobman ers yn gynnar bore ma, a ma fe dal ma am 11.30! Wy'n clywed eich bod chi i gyd nôl yng Nghymru fach yn cael tywydd hyfryd, haf bach Mihangel (chi deffo'n haeddu fe!). Dim lot mwy i weud am nawr - cewch i weld y llunie!!

Tuesday, 8 September 2009

wedi Pittsburgh

Wel ges i ddim lot o gyfle i flogio ar ôl pnawn dydd Gwener. Dyma grynodeb byr!!

Banquet Nos Wener - Distaster. Dim y bwyd on ni wedi archebu ar ôl i'n bwrdd ni. Gethon ni ddwy botelaid o win yn lle (costio $65 yr un!!!), ond odd e dal yn siambles! Gwyndaf Jones (tenor o Gymru yn byw yn Nhoronto) odd yr enterteinmynt. On i lan nes 3am, a wedyn odd angen codi am 7am i fynd i frecwast Ninnau am 7.30. un gair - strygl!

Dydd Sadwrn - i'r Catherdral of Learning ym mhrifysgol Pittsburg - sdafelloedd yn dynodi gwahanol ieithoedd a threftadaethu. Odd yr ysatafell Gymraeg braidd yn ddiflas rhaid dweud, ond odd rhai o'r ystafelloedd eraill yn wych - lluniau ar y ffordd. Ar y ffordd nol odd 'tour guide' yn gweud pethe ridicilys. Odd e'n gweud am ferch 16 briododd ddyn 43, odd rhwbeth i neud da beth odd enw'r ardal on ni'n gyrru drwyddo fe "she had 9 children; 3 boys and 3 girls." A na ni. od iawn!

Cyngerdd Côr Cymry Gogledd America yn y nos. Wy'n credu gallen nhw fod wedi bod yn well.....
Es i i'r gwely ar ôl y cyngerdd, wedi blino!

Dydd Sul - gwasanaeth yn y bore wedyn Gymanfa yn y prynhawn a'r nos. Ar ôl y Gwasanaeth gethon ni brunch yn Six Penn. Gwych!! Ges i gwpwl o Bellinis, breakfast spring roll a eggs Benadict (nid Eggs Bernadette!!!!). Joies i ganu yn y gymanfaoedd (odd Jeanne am adael ar ôl yr un cyntaf er mwyn bod nol am labor day - odd hi'n gweld ishe i gŵr a'i phlant a'i wyrion/wyresau - on i ishe arps, a tough odd hi iddi hi achos on i'n moyn aros i ganu. A ta beth, mond am 3 dwrnod odd hi bant a dyw hi ddim yn meddwl bo fi'n gweld ishe pawb a ishe mynd gytre withe? Na, achos sai'n cwyno!!) Ta beth, joies i'r canu'n fawr, a odd Eilir rili yn dda gyda'r gynulleidfa ac arwain y Gymanfa. Arhoses i yn y bar da criw nes bwyti 1am yn byta pizza a chal cwpwl o lasys o win (dim gormod chos on i'n dreifo yn y bore). Gadwon ni am 7.30 ish bore dydd Llun, a on i nol yn y ty ar ôl dropo Jeanne off erbyn bwyti 1pm. So ges i ddiwrnod tawel o neud dim byd ddoe (labor day), a nol i'r gwaith heddi. Hyfryd!

Ma mwy da fi weud am y specifis wy ddim yn mynd i weud fan hyn. Ond ar y cyfan nes i wir fywnhau, a byswn i'n mynd to wy'n credu. Baswn i hefyd yn mynd nol i Pittsburgh, dinas ddiddorol iawn gyda digon i weld gan gynnwys dwy stadiwm bron reit yn y ddinas!

Friday, 4 September 2009

Pittsburg part one!

Gymrodd hi bwyti 5 awr i yrru i Pittsburg o Rio Grande ddoe, gan gynnwys sdopo i gael bwyd ayb, a ffindon ni bopth yn hawdd iawn. Checo mewn, gin bach yn y bar wedyn Dafydd Iwan ac Ar Log. Odd y cyngerdd yn rili dda. Blue Rinse Parade central tho, pobl braidd yn ddiflas, on i'n twmlo fel alci gyds Jeanne yn cal cwpwl o gwrws!

Gwrddes i da boi odd yn nabod Alun Guy (odd e di bod draw yng Nghymru yn aros da fe Gaeaf dwetha, ac odd e yn y Plymouth Arms ar yr un noson ag odd Côr Caerdyddd na ar ôl canu yn Sain Ffagan!!). Odd e hefyd yn adna bod R. Alun a Rhiannon ac odd e (R. Alun) wedi bod mas yn aros gyda fe, ac am fynd nol i bysgota am Bass!! Radnom ond great!

Odd hi'n rili neis gweld cymaint o bobl sydd basically yn Americanwyr, (Americans of Welsh Descent), a ddim yn siarad Cymraeg yn gwrando ac yn mwynhau Dafydd Iwan ac Ar Log. Ac yn canu'r anthem. Odd e'n neud i fi feddwl, pam nad os mwy o bobl yng Nghymru yn gwerthfawrogu'u diwylliant fel hyn, pobl di-Gymraeg hynny yw.

Y petj mwya idiotig nes o odd anghofio'r adapter ar gyfer charger y camera, ac wrth gwrs odd batri'n camera'n fflat!! Ond brynes i un heddi yn Radio Shack so all is good nawr.

Wedi bod yn y 'Marketplace' drw'r dydd yn manno'r ford. Drws nesa i'r bobl mwya annoying YN Y BYD. Lyn Clarke yw enw'r boi, a Sharon yw i wraig e. Dyma'i gwefan nhw. Ma nhw'n fyw ridicilys yn y fflesh fel petai nag ar-lein. Ma RHAID i chi ddarllen biog y ddau ohonyn nhw - ffor laffs de!

Gethon ni fywd hyfryd yn Palomino - ges i chowder a hanner brechdan blue crab ac artichoke. Odd e'n rili neis ac yn mynd yn berfeth da'r gwydrain o Riesling.

Off nawr i wishgo i fynd i'r Banquet heno, lluniau ddilyn (!!!)

Wednesday, 2 September 2009

ppp (pre-Pittsburg post!)

Wel er bo fi i fod i of dyn dysgu Cymraeg o ryw fath i un boi yn y Brifysgol, smo fe di troi lan o gwbl to, ar wahan i'r cyfarfod cynta lle on ni'n ffindo mas beth odd e'n wbod. Ddim yn siŵr os yw e'n actialwi'n dost ne bido. Dim ots ta beth, chos on i'n gwbod bod e ddim rili ishe neud hwn, a'i fod e'n neud e er mwyn graddio'n unig, so na ni!

Ma gwefan Canolfan Madog nawr yn ddwyieithog, so os y'ch chi ishe mynd draw i weld y gampwaith, ewch i www.madog.rio.edu/cy neu www.rio.edu/madog.cy! Byddwn ni'n lansio'r wefan ym Mhittsburg yn y Ngŵyl Cymru Gogledd America.

Na'i gyd sda fi i'w weud nawr, ar wahân i....ewch fan hyn os y'ch chi'n ffan o'r hen razorblade-gargler, Bonnie Tyler, neu'r bytholwych Only Men Aloud! a'r hyfryd Tim!